Redovna Skupština Udruge „Eco Hvar“ 2014.god.

Category O Udruzi

Zapisnik sa 2. Redovne Skupštine Udruge „ECO HVAR“ održane dana 19.lipnja 2015. godine u 18 i 45 sati u prostoriji „Splendida“ u Jelsi.

ZAPISNIK

sa 2. Redovne Skupštine Udruge „ECO HVAR“ Udruge za dobrobit ljudi,  životinja i okoliša otoka Hvara održane dana 19. lipnja 2015. godine u 18 i 45 sati u prostoriji „Splendida“ u Jelsi' .

Prisutni: Vivian Grisogono, Predsjednica udruge, Nada Kozulić, Danijela Lučić,  

Debora Bunčuga,  Marija Bunčuga, Jasenka Splivalo I Frank John Dubokovich

Otsutni članovi i simpatizeri koji su ispričali svoj nedolazak: Miranda Bradbury Miličević, Liljana Caratan Lukšić, Katija Barbić, Meri Belić, Marija Mišković, Keti Franičević, Katia Zaninović Dawnay

Započeto u 18 i 45 sati.

Skupštinu je otvorila Predsjednica Vivian Grisogono i predložila sljedeći

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Sjednice, utvrđivanje broja prisutnih članova, biranje zapisničara
 2. Izvješće o radu Udruge za 2014. godinu
 3. Usvajanje financiskog izvješča za 2014. godinu
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Udruge
 5. Izvješće o provedbi projekta „Azila za životinje“
 6. Izvješće o Projektu edukacije djece o zbrinjavanju otpada

Ad 1) Predsjednica je utvrdila da Skupštini prisutvuju 7 članova od 9  i da Skupština ima dovoljan broj glasova za donošenje valjanih odluka. Konstatira se da je broj članova Udruge povećan tako da Udruga sada broji ukupno devet članova.

Za zapisničara izabrana je Nada Kozulić

Ad 2) Predsjednica je u usmenom obliku iznjela Izvješće o radu Udruge u 2014. godini. Ujedno je upoznala članice i sa svim aktivnostima koje su poduzimane i tijekom ove godine.

Udrzga se tijekom prošle godine bavila sljedečim aktivnostima:

Aktivnosti putem Interneta

Eco Hvar je kontinuirano tijekom godine na svojoj web stranici objavljivao članke o dobrobiti životinja, zaštiti okoliša i zdravlju kao i informacije o važnim događajima. Stranica je zabilježila više od 30 tisuća posjeta, a pojedini su članci imali više od deset tisuća posjeta. Facebook stranica također je gotovo dnevno ažurirana poveznicama s novim stvarima interesantnim za aktivnost Udruge.

Upiti za pomoć

Udruga je odgovorila na brojne upite u vezi brige za životinje, uključujući čak i upitu o jednoj ozlijeđenoj ptici, iz Starog Grada. Primili smo i upit is Zoo Splita koji je teražio pomoć sa novi smještaj jedne vidre, obzirom na činjenicu da je taj vrt u postupku zatvaranja. Bilo je nekoliko upita za smještaj napuštenih mačaka, uglavnom s Hvara, a jedan je bio i iz Brela. Bilo je i nekoliko upita za preuzimanje nekoliko napuštenih pasa. Imali smo i upit ljutitih susjeda u vezi laveša pasa i buke koju su stvarali kuja i njenih 6 psića., također iz Starog Grada. Predložili smo im način kako pomoći psima, na žalost svi su kasnije bili otrovani. U datim mogućnostima ponudili smo im moguće rješenje problema, jer praktično ne možemo pomoći i udomiti neželjene psiće sve dok sklonište na otoku neće biti osnovano i u funkciji.

Pritužbe zbog prskanja herbicidima na javnim površinama

U ožujku 2014. godine Eco Hvar pritužio se naćelniku Općine Jelsa povodom prskanja puteva u jelšanskom parku herbicidom Ouragan na bazi glifosata. Naveli smo da je prskanje herbicidima po javnim površinama zabranjeno prema odluci lokalnog Vijeća donesenoj prije nekoliko godine. Pismo Eco Hvara kasnije je raspravljeno na Odboru za ekologiju dana 9. travnja 2014. Predsjednica Udruge gđa Vivian Grisogono bila je prisutna tom sastanku. U prošlom sazivu bila je i člsnica Odbora obzirom da smo jedina Udruga koje se bavi zaštitom okoliša. U sadašnjem odboru nije uključena u rad, a na sastanku se uvjerila u promjenu nekih stajališta pa tako jedan od ćlanova navodi da  „budućnost čovječanstva ovisi o herbicidima“ (eufemistički nazvanim „zaštita bilja“ ). Diskusija na Odboru nije urodila nikakvim pozitivnim zaključkom. Ipak Eco Hvar primio je odgovor da se takav incident neće ponoviti. Ali nije sigurno i nema nikakvog osiguranja da tvrtka koja obavlja prskanje neće upotrijebiti herbicide koje još ima na zalihi i ponovno poprskati javne površine u Parku gdje se dnevno igraju brojna djeca.

Pritužba u vezi javno objavljenih informacija o prskanju potencijalno opasnim insekticidima po ulicama

U ožujku 2014. godine Eco Hvar je izmjenio nekoliko e-mailova s Općinskim Vijećem u vezi prskanja javnih mjesta otrovima protiv insekata, naročito komaraca. Eco Hvar izrazio je zabrinutost zbog opasnih sastojaka koji se upotrebljavaju i na nedostatak javnih obavijesti kada i gdje će se provesti prskanje. Politika Vijeća u vezi prskanja protiv insekata, izgleda, nije se promijenila.

Izvještaj o zagađenju mora

U travnju 2014. Eco Hvar je primjetio blizu Vrboske brod s kojeg je strugana stara boja koja je padala u more. Predstavnici lokalnih vlasti naveli su da nisu nadležni za takva zagađenja mora i da se obratimo inspektoratu u Splitu. Dobili smo i informaciju da je to uobičajena praksa u svim marinama. Poslali smo upit o tome tko je nadležan za zaštitu okoliša u marinama, te o praksi postupanja kao i o načinu kako se štiti more od zagađenja u brodogradilištima. Primi smo kratki odgovor iz Splita sa savjetom da se obratimo Ministarstvu zaštite okoliša u Zagrebu, što smo i učinili. To je rezultiralo telefonskim pozivom službene osobe iz Rijeke koja nas je izvjestila da su propisi o zaštiti mora u marinama na snazi, ali da nitko ne pokreće ništa u vezi toga. Iako su imali nekoliko upita u vezi toga ali ni jedan u pisanom obliku.

Pritužba zbog grafita

U listopadu 2014. godine izvjestili smo o uvredljivim grafitima na javnom mjestu. Bili smo vrlo zadovoljni jer su isti uklonjeni vrlo brzo.

Sklonište za životinje      

Tijekom 2014. godine nastavili smo poslove u vezi realizacije projekta skloništa za životinje. Vlasnica zemljišta na kojem će biti smješteno sklonište u postupku je sređivanja vlasništva u zemljišnim knjigama.

Podrška radu Udruge

Nekoloko osoba dodalo je svoje ime na popis potencijalnih pomagača i podupiratelja tijekom prošle godine. Eco Hvar nema samo formalne članove, a nema ni obavezne članarine. Svi koji potpomažu rad Udruge na bilo koji način, su na mailing listi te ih redovno izvještavamo o svim aktivnostima, člancima ili događajima od interesa za djelatnost Udruge.

Nakon kraće rasprave Skupština donosi

Odluku

Usvaja se Izvješče o radu Udruge ECO HVAR za 2014. godinu.

Ad 3) Tijekom 2014. godine Udruga je primila donacije u iznosu od 10.814,00 kn a od tih sredstava potrošila je u vezi podmirenje troškova u vezi rada Udruge ukupno 1.013,00 kn tako da je stanje na računu na dan 31. 12. 2014. Iznosilo 9.801,00 kn.

Financijska dokumentacija, Bilanca neprofitne organizacije i Izvještaj o prihodim i rashodima neprofitnih organizacija za rasdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014, prilaže se ovom zapisniku u pisanom obliku.

Nakon podnošenje izvješća Skupština donosi

Odluku

Prihvaća sa financijsko Izvješće Udruge ECO HVAR za 2104. Godinu.

Ad 4) Članica Upravnog odbora Nada Kozulić navodi da je prošle godine 1. listopada stupio na snagu novi Zakon o udrugama i da su sve udruge obvezne uskladiti svoje akte s navedenim zakonom najkasnije do 30. rujna ove godine. Izlaže prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Udruge Eco Hvara.

Nakon togkupština donosi

Odluku

Prihvaćaju se izmjene i dopune Statuta u sljedećem tekstu:

Na temelju članka 13. stavak 2. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14) i članka 17. stavak 2. Statuta Udruge ECO HVAR iz Jelse, Skupština Udruge na sjednici održanoj  dana 19. lipnja 2015. godine u Jelsi, usvojila je sljedeće

IZMJENE I DOPUNE

STATUTA

ECO HVAR UDRUGE za dobrobit ljudi, životinja

 i okoliša otoka Hvara iz Jelse

Članak 1.

Članak 1. st.1. mijenja se i glasi:

„Ovim Statom utvrđuju se osnivanje udruge, pravni položaj, djelovanje i ciljevi Udruge, registracija, financiranje, imovina, prava i odgovornost članova Udruge, statusna pitanja i njihove promjene, nadzor i prestanak postojanja Udruge.“ 

Članak 2.

Članak 6. st.1. mijenja se i glasi:

„Udruga ima svojstvo pravne osobe koju stječe danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.“

Članak 3.

U članku 8. Dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

„ Područje djelovanja Udruge je zaštita okoliša i prirode, održivi razvoj i briga o dobrobiti životinja.“

Članak 4.

U članku 12. Stavak 2. prva alineja mijenja se i glasi:

„ Članovi imaju dužnosti i odgovornosti:“

Članak 5.

Iza članka 9. dodaje se novi članak koji glasi:

„Članak 9a.

Udruga vodi popis članova u elektroničkom obliku. Popis sadrži sljedeće podatke:

-       Ime i prezime ili naziv pravne osobe

-       Osobni identifikacijski broj (OIB)

-       Datum rođenja

-       Datum pristupanja Udruzi

-       Vrsta članstva

-       Datum prestanka članstva u Udruzi.

Popis članova javno se objavljuje na web stranici Udruge. Tako javno objavljen  popis članova sadrži samo ime i prezime člana Udruge odnosno naziv pravne osobe i vrstu članstva.

Svaki član Udruge ili nadležno tijelo državne uprave ili lokalne samouprave imaju pravo dobiti na uvid cjelokupan popis članstva Udruge sa svim upisanim podacima, u svako vrijeme.“

Članak 6.

U članku 15. stavak 4. mijenje se i glasi:

„Redovnu ili izvanrednu Skupštinu saziva Predsjednik ili tajnik u dogovoru s predsjednikom Udruge. U odluci o sazivanju skupštine utvrđuje se dnevni red sjednice, datum, vrijeme i mjesto održavanja sjednice. Iste osobe su ovlaštene sazvati izbornu skupštinu i u slučaju da je navedenim osobama istekao mandat na koji su izabrane.“

Članak 7.

U članku 29. stavak 3. mijenja se i glasi:

„U slučaju prestanka Udruge Skupština donosi odluku o imovini. Skupština može odlučiti prenijeti imovinu Udruge drugoj udruzi koja se bavi istim ili sličnim djelatnostima kao i Udruga koja prestaje s radom ili ih prenijeti na zajednicu lokalne smouprave. Imovina se ne može prenijeti na osnivače ili članove Udruge.

U slučaju likvidacije Udruge likvidator će biti predsjednik Udruge. Skupština može odlučiti da poslove likvidatora povjeri odvjetniku ili knjigovođi koji vodi poslovne knjige Udruge.

Članak 8.

Članak 30. mijenja se i glasi:

„Statut i njegove izmjene i dopune stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.“

Broj:_________________

Jelsa,  19. lipanj 2015. godine

UDRUGA ECO HVAR

Jelsa

Predsjednica:

     ______________________

Vivian Grisogono

Ad 5)  Predsjednica izvještava članove Udruge o tome dokle se došlo u realizaciji projekta azila za životinje. Obzirom da na realizaciji projekta radimo sami i uz pomoć podupiratelja Udruge nije za očekivati realizaciju u kratkom roku. Ali polako stvaraju se konture,  znamo gdje će sklonište biti, radi se na izradi građevinskog projekta.

Nakon toga Skupština donosi   

Zaključak

Prima se na znanje informacija o realizaciji projekta osnivanja skloništa za životinje na Hvaru.

Ad 6) Gđa Nada Kozulić upoznala je članove Udruge sa ponudom društva „JELKOM“ d.o.o. da ponudimo projekt u vezi edukacije o pravinom postupanju i zbrinjavanju otpada a oni će nam pomoći da dobijemo financijska sredstva od Fonda za zaštitu okoliša. Upoznala je članove Udruge s prijdlogom projekta. Pisani dokument prilaže se Zapisniku Skupštine.

Nakon diskusije Skupština donosi sljedeću

Odluku

Prihvaća se predloženi Projekt o edukaciji djece i mladih o dobrim praksama zbrinjavanja otpada.

Ad 7) Nitko od članova nije imao ništa za dodati i Predsjednica je zaključila Skupštinu u 19.45.

Zapisničar: Predsjednica Udruge:

---------------------------- ---------------------------------

Nada Kozulić      Vivian  Grisogono

  

Nalazite se ovdje: Home O Udruzi Redovna Skupština Udruge „Eco Hvar“ 2014.god.

Novosti: Ekologija.hr

Novosti: Cybermed.hr

Novosti: Biologija.com

 • U našem dijelu svijeta, koji zovemo zapadnim i smatramo razvijenim, prije samo 50 godina nisu sve žene imale pravo glasa na izborima, nisu imale jednak pristup obrazovanju, nisu mogle voditi države i nisu imale pristup visokim pozicijama u poslovnom svijetu.

 • Gotovo svi su upoznati s činjenicom kako oceani i mora prekrivaju više od 70 % površine Zemlje. Me?‘utim, nedovoljno je prepoznato kako su oceani, mora i obalna područja esencijalni dio Zemljinih ekosustava te kako o njima ovisi cijelo čovječanstvo, bilo na obali ili u dubokoj unutrašnjosti kontinenata! Zašto?

 • Ovaj cilj održivog razvoja odnosi se na ostvarivanje održive proizvodnje i potrošnje u čemu trenutačno ne uspijevamo jer je ekološki otisak koji ostavljamo i dalje ve?‡i od resursa koje imamo na raspolaganju. Dakle, potrebno je promijeniti načine na koji proizvodimo hranu, smanjiti bacanje hrane, pove?‡ati udjele obnovljive izvore energije u ukupnoj proizvodnji energije, pravilno gospodariti otpadom tijekom čitavog njegovog životnog ciklusa kako bi, me?‘u ostalim što manje utjecali na zaga?‘enje zraka, vode i tla.

 • Razvoj industrije i infrastrukture kao temelja za pove?‡anje životnog standarda za sve ljude, uz okolišno prihvatljiva rješenja te uključivanje novih tehnologija tema je cilja održivog razvoja koji se odnosi na okolišno prihvatljivu industrijalizaciju, kvalitetnu, pouzdanu, održivu i prilagodljivu infrastrukturu, a sve uz primjenu novih tehnologija, istraživanja i inovacija.

   

 • Prema teoriji Abrahama Maslowa, temeljne ljudske potrebe su potreba za sigurnoš?‡u i osnovnim zadovoljenjem fizioloških potreba, a tek nakon što su one ostvarene, čovjek može težiti zadovoljenju složenijih, poput potrebe za samoostvarenjem. Društvo u kojem ne vlada mir, pravda i nisu ustoličene snažne institucije kojima je cilj zaštita ugroženih skupina, sigurnost gra?‘ana te borba protiv korupcije i kriminala, pojedincu ne može osigurati ostvarenje primarne potrebe za sigurnoš?‡u, a samim time ni poduzeti korake k ispunjenju ostalih ciljeva održivog razvoja.