Pesticidni proizvodi u Hrvatskoj

Nakon nekoliko godina istraživanja, Eco-Hvar došao je do zaključka da ljudi koji kupuju, koriste i/ili preporučuju kemijske pesticide znaju vrlo malo ili ništa o opasnostima otrova s kojim imaju posla. Vlada zbunjenost. Eco-Hvar pruža činjenične informacije koja može pomoći bolje razumjeti probleme.

Kemijski pesticidi su po definiciji opasni otrovi, no premalo je ljudi koji prodaju, koriste ili preporučuju te proizvode svjesno potencijalne štete koju ti proizvodi mogu prouzročiti. Posljedica intenzivne uporabe kemijskih pesticida je postala vidljiva po utjecaju na zdravlje ljudi i okoliša.
 
EU: Službena upozorenja
Postoji stotinjak službenih „oznaka upozorenja“ i bezbroj „oznaka obavijesti“ koje upućuju na moguće štetne učinke pesticida. Takve su izjave nužne kako bi označile potencijalne štetne registrirane pesticide. Opasnosti su navedene na sigurnosno - tehničkim listovima, kao i na etiketama pojedinih proizvoda. Također su razvrstane po kategorijama s odgovarajućom oznakom uz svaku opasnost.
 
Oznake
Oznake upozorenja sastoje se od slova H te popratnog broja koji određuje vrstu opasnosti: 2 za fizikalna svojstva, 3 za svojstva koja predstavljaju opasnost za zdravlje i 4 za svojstva koja utječu na okoliš. Također postoje još dva broja koji dodatno određuju opasnosti. U nekim slučajevima, slovu H prethodi oznaka EU. Oznake obavijesti navedene su sa slovom P te popratnog broja koji dodatno određuje vrstu upute: 1 opći savjete, 2 preventivne mjere, 3 postupanje u slučaju nezgode, 4 način skladištenja, i 5 siguran način odlaganja neiskorištenih ostataka i spremnika.
 
Dopune upozorenjima
U travnju 2023. godine, postojećim listovima dodane su nove klauzule opasnosti sa sljedećim oznakama upozorenja: EUH380, Može uzrokovati endokrinu disrupciju u ljudi; EUH381, Sumnja se da uzrokuje endokrinu disrupciju u ljudi; EUH430, Može uzrokovati endokrinu disrupciju u okolišu; EUH431, Sumnja se da uzrokuje endokrinu disrupciju u okolišu; EUH440 Nakuplja se u okolišu i živim organizmima, uključujući ljude; EUH441, U velikoj se mjeri nakuplja u okolišu i živim organizmima, uključujući ljude; EUH450, Može uzrokovati dugotrajno i raspršeno onečišćenje vodnih resursa; EUH451, Može uzrokovati vrlo dugotrajno i raspršeno onečišćenje vodnih resursa.
 
Nedostatci upozorenja
Začuđujuće, opasnosti za pčele i neciljane organizme nisu uključene unutar primarna upozorenja opasnosti, već u potkategoriji označenoj kao SPe i nemaju svoj piktogram. Oznaka Spe8, skroz dolje na popisu, odnosi se na pčele i druge oprašivače, savjetujući da se proizvod ne smije koristiti dok su biljke, uključujući korov, u cvatu. Što je još čudnije, upozorenje se ne nalazi na etiketi svakog pesticida koji sadrži aktivne sastojke čija je opasnost za pčele već poznata. Specifično insekticidi koji su po definiciji potencijalno opasni za sve oprašivače, a učestalo se koriste tijekom proljeća i ljeta kada većina biljaka cvjeta. (Na popisu upozorenja pri UN-u pčele nisu uopće spomenute, link za popis na engleskom) Je li iznenađujuće da populacija pčela u opada svugdje gdje se koriste kemijski pesticidi?
U nekim slučajevima, upozorenja na proizvodu ne odražavaju rizike povezane s aktivnim sastojcima u tvari.
Etikete s upozorenjima nisu uvijek jasne, unatoč korištenju piktograma. U sigurnosno-tehničkim listovima potpuni popis opasnosti može se pojaviti samo u članku 16. dokumenta, umjesto na početku.
 
Neučinkovita upozorenja?
Upozorenja su naravno ozbiljna, no tko ih shvaća ozbiljno? Tko ih razumije i tko ih uopće gleda?
Navodne se dobrobiti korištenja kemijskih pesticida u raznim situacijama u agrokulturi i hortikulturi često naglašavaju, uz navodne rizike njihovog nekorištenja. Čak i kada su krajnji korisnici svjesni njihovih opasnosti, mnogi vjeruju da su rizici prenaglašeni ili nebitni. Službene mjere opreza se zanemaruju. Zabrane nemaju praktički nikakvog učinka: mnogi se poljoprivrednici čvrsto drže proizvoda koje na koje su navikli, čak i ako ih nabavljaju i koriste ilegalno.
 
Upozorenja nisu istaknuta
Korištenje kemijskih pesticida promiče se neumoljivom propagandom agrokemijskih tvrtki, reklamama u svim medijima, preporukama agronoma te čak uredbama državnih i lokalnih vlasti. Rizici bilo kojeg proizvoda nisu ni u jednoj fazi istaknuti, od stavljanja pesticida na tržište do mjesta prodaje ili krajnje uporabe.
 
UPOZORENJA BI TREBALA BITI NA PRVOM MJESTU!
Upozorenja su preozbiljna da bi se zanemarila. Trebala bi biti istaknuta sprijeda na svakoj etiketi pesticida te napomenuta prije svake preporuke proizvoda od strane vlasti ili prodaje proizvoda kupcu, bilo da se to odnosi na veleprodaju, maloprodaja ili na krajnjeg korisnika.

 

 

 

Otrovi se u čitavom svijetu prodaju u začuđujućim količinama (link na engleskom). Prema službenim podacima, u Hrvatskoj se 2017. godine prodalo 1,511,118.48 kg pesticida, od toga 727,128.65 kg fungicida i baktericida, 668,738.85 kg herbicida, uništavača mahovine te 115,250.98 kg insekticida i akaricida. Procijenjeni izdaci za pesticide u Hrvatskoj procjenjuju se na oko 50 milijuna eura. Ilegalno uvezeni pesticidi uvećavaju ukupnu količinu. Operacija Silver Axe, godišnja akcija Europola protiv krivotvorene robe u EU, izvijestili su o oduzimanju 360 tona ilegalnih pesticida u 2018. godini, od čega 4.5 tone u Hrvatskoj (članak), jedna od 29 zemalja EU koje sudjeluju. Ukupna količina zaplijenjena u 2019. godini iznosila je 550 tona.

U ovoj vrlo zabunjujućoj situaciji, izvori informacija mogu biti proturječni. Potrošaći imaju obvezu i pravo znati što kupuju i šire u okolišu, pogotovo jer mnogo toga završi u hranidbenom lancu. Na ovom popisu pesticidnih proizvoda, koji su bili ili su sada na hrvatskom tržištu, nalaze se službena upozorenja o mogućim nuspojavama proizvoda te znani i potencijano štetni učinci povezani s njihovim aktivnim sastojcima, prema službenim informacijama i istraživanjima objavljenih u recenziranim časopisima. Pojedinosti o izvorima podataka potražite u našem članku "Pesticidi, njihove moguće nuspojave i status odobrenja".

Fastac upozorenja na portalu FISa - ali tko to sve čita i razumije? 2021: Fastac zabranjen u Hrvatskoj
POPIS ODABRANIH PESTICIDA. Pesticidi zabranjeni od strane Hrvatskog Fitosanitarnog Zavoda (FIS) i/ili Ministarstva zdravstva RH (MIZ) označeni su crvenom bojom. U slučaju da je proizvod odobren „za zaštitu bilja“ od strane FIS-a, ali ne i kao biocidni preparat od strane MIZ-a i obrnuto, crvena zvjezdica * označava zabranu FIS-a, dok crna zvjezdica * označava zabranu MIZ-a. Popis je poredan po kategorijama abecednim redom: insekticidi, herbicidi, fungicidi, limacidi, raticidi. Brojevi navedeni prije proizvoda su isti kao i oni na odgovarajućem popisu Fitosanitarnog zavoda Ministarstva poljoprivrede ili Ministarstva zdravstva
 
Možete provjeriti trenutno stanje odobrenja za pesticide na sljedeći način:
Pesticidi (takozvani „proizvodi za zaštitu bilja“)
Hrvatski Fitosanitarni Zavod (FIS): https://fis.mps.hr/trazilicaszb/ (ovaj popis se ažurira redovno)
Biocidi
Ministarstvo zdravstva RH (MIZ): Upis biocidnih pripravaka u registar, trenutačni popis proizvoda odobrenih u Hrvatskoj. Taj Registar biocidnih pripravaka dostupan je u excel formatu s poveznice na ovoj stranici. Napomena: svi proizvodi s ove liste nisu nužno odobreni jer se popis ne ažurira učestalo.
 
Korisni linkovi:
UREDBA (EZ) br. 1272/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006
UREDBA KOMISIJE (EU) br. 547/2011 od 8. lipnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za označivanje sredstava za zaštitu bilja
UREDBA (EU) br. 528/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda
ECHA Chemicals in our life (na engleskom): understanding the labels.

Za više informacija o postupcima odobravanja pesticida i biocida potražite u našem članku „Pesticidi: zakoni i dozvole“.

Za više detalja o aktivnim tvarima u pesticidima, znanstvenim izvorima o njihovim mogućim štetnim učincima i njima povezanim proizvodima u Hrvatskoj, pogledajte naš članak „Pesticidi, njihove moguće nuspojave i status odobrenja“. Za detalje nuspojava herbicida na bazi glifosata uz stručne izvore, vidjeti: „Herbicidi na bazi glifosata, znanstveni radovi

INSEKTICIDI. - ECHA kôd odobrenja PT18 (Insekticidi, akaricidi, proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca)

ACTARA 25WG, ACTARA 240SC. Aktivna tvar: TIAMETOKSAM. Neonikotinoid. EU: nije odobren ECHA: studeni 2023. odobren PT18, 01.02.2015.-31.01.2025.
Hrvatska FIS studeni 2023. / MIZ (kolovoz 2022.): Actara 25WG, Actara 240SC nisu odobreni
TIAMETOKSAM moguće nuspojave: visoko otrovan za pčele; vrlo otrovan za vodeni život s dugotrajnim učincima; otrovan za gliste; kod ljudi, štetan u slučaju udisanja, gutanja ili apsorpcije kroz kožu: može izazvati glavobolje, slabost, vrtoglavicu, trbušne grčeve, mučninu, povraćanje, proljev, poteškoće sa disanjem, poteškoće sa srcem, komu, čak i smrt.
 
* AFFIRM aktivna tvar EMAMEKTIN BENZOAT. pripada skupini avermektina koji su izolirani iz zemljišne bakterije Streptomyces avermetilis. EU studeni 2023.: Emamektin odobren 01.05.2014 - 30.11.2024. Emamektin benzoat nije na popisu. ECHA: Emamektin benzoat nije odobren
Hrvatska FIS studeni 2023.: (738) Affirm odobren 04.11.2011.-04.11.2028. MIZ (kolovoz 2022.): Affirm nije odobren
Affirm sigurnosno-tehnički list (2022) upozorenja: H373 Može uzrokovati oštećenje organa (živčani sustav) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.Zbog zaštite vodenih organizama treba poštivati zone sigurnosti do vodene površine kako je navedeno u mjerama zaštite okoliša.
Odjeljak 16: ostale informacije: Cjelovit tekst H-oznaka: H301 : Otrovno ako se proguta. H311 : Otrovno u dodiru s kožom. H318 : Uzrokuje teške ozljede oka. H319 : Uzrokuje jako nadraživanje oka. H331 : Otrovno ako se udiše. H370 : Uzrokuje oštećenje organa. H372 : Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. H400 : Vrlo otrovno za vodeni okoliš. H410 : Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
FIS, dodatne oznake: SPe 3: Zbog zaštite neciljanih člankonožaca trebapoštivati zone sigurnosti od 40 metara za primjenuu voćnjacima, 20 metara za primjenu u rajčici, 15 metara za primjenu u vinovoj lozi i 5 metara za primjenu u ostalom povrću do nepoljoprivredne površine.
- SPe 8: Opasno za pčele. Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova. Odstraniti korove prije cvatnje.
EMAMEKTIN BENZOAT, moguće nuspojave: Visoko otrovan za pčele, ribe, akvatične organizme, ptice; kod ljudi, štetno u slučaju udisanja, gutanja ili apsorpcije kroz kožu: može izazvati oštećenje organa; nedostatak koordinacije; mišićno trzanje; povraćanje; poteškoće sa disanjem, te plućni edem; ozbiljno nadraživanje oka i alergije kože; nesvjesticu
 
* AFFIRM OPTI aktivna tvar EMAMEKTIN BENZOAT. pripada skupini avermektina koji su izolirani iz zemljišne bakterije Streptomyces avermetilis. EU: Emamektin odobren 01.05.2014 - 30.11.2024. Emamektin benzoat nije na popisu.  ECHA: Emamektin benzoat nije odobren
Hrvatska FIS studeni 2023.: (1148) Affirm Opti odobren 26.03.2018.-30.04.2025. MIZ (kolovoz 2022.): nema odobrenih proizvoda
Affirm Opti, sigurnosno-tehnički list (2022), Upozorenja: H373 Može uzrokovati oštećenje organa (živčani sustav) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
Odjeljak 16: Ostale informacije: Cjelovit tekst H-oznaka H301 : Otrovno ako se proguta. H311 : Otrovno u dodiru s kožom. H318 Uzrokuje teške ozljede oka. H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka. H331 Otrovno ako se udiše. H370 Uzrokuje oštećenje organa. H372 Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
FIS, dodatne oznake:-SP 1:Spriječiti onečišćenje voda sredstvomili njegovom ambalažom. Uređaje za primjenusredstva ne čistiti u blizini površinskih voda.Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta.
- SPe 3:Zbog zaštite vodenih organizama treba poštivati zone sigurnosti do vodene površine kako je navedeno u Mjerama zaštite okoliša.
- SPe 3:Zbog zaštite neciljanih člankonožaca treba poštivati zone sigurnosti od 30 metara do nepoljoprivredne površine kod primjeneu koštičavom voću (20 metara s dizama za smanjenje zanošenja od 50 % i 5 metara s dizamaza smanjenje zanošenja od 90 %) te 20 metara do nepoljoprivredne površine kod primjeneu jezgričavom voću (15 metara s dizama za smanjenje zanošenja od 50 %, 10 metara s dizamaza smanjenje zanošenja od 75 % i 5 metara s dizama za smanjenje zanošenja od 90 %).
- SPe 8: Opasno za pčele. Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova. Odstraniti korove prije cvatnje.
EMAMEKTIN BENZOAT, moguće nuspojave: Visoko otrovan za pčele, ribe, akvatične organizme, ptice; kod ljudi, štetno u slučaju udisanja, gutanja ili apsorpcije kroz kožu: može izazvati oštećenje organa; nedostatak koordinacije; mišićno trzanje; povraćanje; poteškoće sa disanjem, te plućni edem; ozbiljno nadraživanje oka i alergije kože; nesvjesticu.
 
* BELTHIRUL (prethodno Baturad WP) aktivna tvar: BACILLUS THURINGIENSIS subsp. kurstaki, SOJ: PB 54, EU: odobren 01.05.2009.-30.06.2038. ECHA: BACILLUS THURINGIENSIS subsp. kurstaki, SOJ: PB 54, nije odobren
Hrvatska FIS studeni 2023.: (58) Belthirul odobren 03.12.2004.-30.04.2024. MIZ (kolovoz 2022.): Belthirul nije odobren
Baturad WP sigurnosno-tehnički list (2015.): Oznake upozorenja: -
Oznake obavijesti:
P102 Čuvati izvan dohvata djece. P260 Ne udisati prašinu. P270 Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. P501 Odložiti sadržaj/spremnik u označene spremnike kod krajnjih distributera. Proizvođać (zastupnik) provodi ili organizira zbrinjavanje u ovlaštenoj pravnoj osobi.
Dodatni podaci o opasnostima:
EUH208 Sadrži Bacilus thurigiensis. Može izazvati alergijsku reakciju. EUH210 Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev. EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.
Odjeljak 16,5 Odgovarajuće H oznake: H413 Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš. H318 Uzrokuje teške ozljede oka. H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka. H360FD Može štetno djelovati na plodnost. Može naškoditi nerođenom djetetu. H334 Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem. H315 Nadražije kožu. H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H335 Može nadražiti dišni sustav.
Belthirul, upozorenja: - Dugotrajni kontakt s kožom i očima može izazvati iritaciju;
- P260 Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol;
- EUH 208 može izazvati alergijsku reakciju.
- ZAŠTITA: Belthirul je insekticid koji se ne smije primijeniti u l i ll vodozaštitnoj zoni. Spriječiti kontaminaciju bunara, vodotokova, jezera i mora radeći najmanje 10 m udaljeno. Ostatke škropiva ne izlijevati u kanale i kanalizaciju.
 
CALINOGOR aktivna tvar DIMETOAT Organofosfat. EU, ECHA studeni 2023.: Dimetoat nije odobren
Hrvatska FIS studeni 2023. / MIZ (kolovoz 2022.): Calinogor nije odobren
Calinogor sigurnosno-tehnički (2017.) list Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006.
DIMETOAT mogući štetni učinci: - vrlo otrovan za pčele i vodene organizme; otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; eventualno toksičan za biljni i životinjski svijet, uključujući ptice i stoku: mogući ometač endokrinog sustava; kod ljudi: može biti smrtnonosan ako se proguta i une u dišni sustav; može gutanjem, inhalacijom ili prekomjernim kontaktom sa kožom uzrokovati poteškoće sa disanjem, glavobolju, vrtoglavicu, umor, nerazgovijetan govor, zamagljen vid, nedostatak koordinacije, znojenje, ubrzane ili usporene otkucaje srca, konvulzije, inkontinenciju i u ekstremnim slučajevima nesvjesticu i smrt; ako se proguta, također može uzrokovati povraćanje, proljev, bol u trbuhu, fekalnu inkontinenciju; dugotrajna izloženost može dovesti do oštećenja pamćenja, depresije, razdražljivosti, zbunjenosti i nesanice; mogući ljudski karcinogen (USEPA).
 
CHROMOGOR aktivna tvar DIMETOAT Organofosfat. EU, ECHA studeni 2023.: Dimetoat nije odobren
Hrvatska FIS studeni 2023. / MIZ (kolovoz 2022.): Chromogor nije odobren
DIMETOAT mogući štetni učinci: - vrlo otrovan za pčele i vodene organizme; otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; eventualno toksičan za biljni i životinjski svijet, uključujući ptice i stoku: mogući ometač endokrinog sustava; kod ljudi: može biti smrtnonosan ako se proguta i une u dišni sustav; može gutanjem, inhalacijom ili prekomjernim kontaktom sa kožom uzrokovati poteškoće sa disanjem, glavobolju, vrtoglavicu, umor, nerazgovijetan govor, zamagljen vid, nedostatak koordinacije, znojenje, ubrzane ili usporene otkucaje srca, konvulzije, inkontinenciju i u ekstremnim slučajevima nesvjesticu i smrt; ako se proguta, također može uzrokovati povraćanje, proljev, bol u trbuhu, fekalnu inkontinenciju; dugotrajna izloženost može dovesti do oštećenja pamćenja, depresije, razdražljivosti, zbunjenosti i nesanice; mogući ljudski karcinogen (USEPA).
 
CIPEX 10E aktivna tvar CIPERMETRIN Sintetički piretroid. EU studeni 2023. Cipermetrin odobren 01.02.2022. - 31.01.2029. pod uvjetom: dopuštene su samo uporabe izvan razdoblja cvatnje kultura te u razdoblju kada nisu prisutni korovi u cvatu (Provedbena uredba 24.11.2021.).. ECHA studeni 2023.: Cipermetrin odobren, PT18, 01.06.2020. - 31.05.2030.
Hrvatska FIS/MIZ: Cipex 10E nije odobren
CIPERMETRIN moguće nuspojave: vrlo otrovan za mačke, pčele, vodene insekte i ribe, a manje za ptice; kod ljudi: klasificiran kao mogući uzrok raka; trovanje cipermetrinom može uzrokovati utrnuće, žarenje, gubitak kontrole nad mjehurom, povraćanje, gubitak koordinacije, komu, iznenadne napadaje i smrt.
 
* CLOSER aktivna tvar SULFOKSAFLOR. EU studeni 2023.: Sulfloksaflor odobren 18.08.2015.-18.08.2025. (Međutim u travnju 2022.g. Europska Komisija je zaključila (stavka 13) da „se ne može isključiti rizik za pčele od uporaba sulfoksaflora na otvorenom. Stoga...potrebno i primjereno ograničiti odobrenje sulfoksaflora samo na uporabe u trajnim staklenicima.“) ECHA: Sulfoksaflor nije odobren
Hrvatska FIS studeni 2023. (1223): Closer odobren 28.05.2019.-18.08.2026. MIZ (kolovoz 2022.): Closer nije na popisu odobrenih proizvoda.
Closer, sigurnosno-tehnički list (2019), Upozorenja: -H411 otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; Oznake obavijesti:- P102 Čuvati izvan dohvata djece;, P273 izbjegavati ispuštenje u okoliš; P501 Odložiti sadržaj i spremnik u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.
Odjeljak 16, Ostale informacije: 16.5.Odgovarajuće H oznake: H302 Štetno ako se proguta; H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš; H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.  Dodatni podaci o opasnostima: EUH208 Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Može izazvati alergijsku reakciju. EUH401 - Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu. SP 1: Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda. Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta. SPe 3: Zbog zaštite vodenih organizama treba poštivati zone sigurnosti do vodene površine kako je navedeno u Mjerama zaštite okoliša. SPe 3: Zbog zaštite neciljanih člankonožaca treba poštivati zone sigurnosti do nepoljoprivredne površine od 20 metara kod primjene na jabuci, krušci, naranči, mandarini, klementini, grejpu, breskvi, nektarini, trešnji, višnji i žižuli te 5 metara do nepoljoprivredne površine kod primjene na cvijeću i ukrasnom bilju. SPe 8: Opasno za pčele. Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje ili kada je na biljkama prisutna medna rosa. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova. Odstraniti korove prije cvatnje. Ne primjenjivati sredstvo u razdoblju od 5 dana prije početka cvatnje. SPo: Ulazak na tretiranu površinu dozvoljen je tek nakon sušenja škropiva.
(Iz etikete) Ograničenja: Tretiranje se ne smije provoditi po vjetrovitim vremenu. Mogući su nepovoljni učinci sredstva na korisne makroorganizme korištene u biološkom suzbijanju....Primjena sredstva CLOSER u cvatnji nije dopuštena. Primjena iz zraka nije dopuštena.
Mjere zaštite okoliša: sredstvo CLOSER ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim,skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode.
SULFOKSAFLOR moguće nuspojave: Otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; opasan za pčele i gliste; opasan za ljuskavce i organizme koji žive u sedimentu. Kod ljudi: može uzrokovati oštećenje jetre; mogući ljudski karcinogen (US Environmental Protection Agency); možda poremečuje reprodukciju i razvoj djeteta
 
* CYMINA 10 aktivna tvar CIPERMETRIN Sintetički piretroid. EU studeni 2023.: Cipermetrin odobren 01.02.2022.-31.01.2029. pod uvjetom: dopuštene su samo uporabe izvan razdoblja cvatnje kultura te u razdoblju kada nisu prisutni korovi u cvatu (Provedbena uredba 24.11.2021.).. ECHA: Cipermetrin odobren, PT18, 01.06.2020. - 31.05.2030.
Hrvatska FIS studeni 2023.: Cymina 10 nije odobren. MIZ (kolovoz 2022.): (92) Cymina 10 odobren u veljači 2011. god.
Cymina 10, sigurnosno-tehnički list (na engleskom), Upozorenja: - H410 vrlo otrovan za vodene organizme; može prouzrokovati dugoročno promjenu vodene okoline. P273 izbjegavati ispuštenje u okoliš.
Napomena: ne smije se koristiti CYMINA 10 u agrikulturi. kod ljudi: može oštetiti disajne puteve; učestali i produženi kontakt sa kožom može izazvati lokalne iritacije i dugotrajni bolni dermatitis; kontakt sa očima prouzrokuje iritaciju i bolni permanentni dermatitis; pri gutanju izaziva stomačni bol i mučninu; aktivna tvar blokira centralni nervni sistem hiperstimulacijom nervnih krajeva.  
CIPERMETRIN moguće nuspojave: Vrlo otrovan za mačke, pčele, vodene insekte i ribe, a manje za ptice; kod ljudi: klasificiran kao mogući uzrok raka; trovanje cipermetrinom može uzrokovati utrnuće, žarenje, gubitak kontrole nad mjehurom, povraćanje, gubitak koordinacije, komu, iznenadne napadaje i smrt.
 
CYMINA PLUS aktivne tvari TETRAMETRIN Sintetički piretroid. EU studeni 2023.: Tetrametrin nije odobren,  ECHA: Tetrametrin nije odobren, još pod evalujacijom (studeni 2023) i CIPERMETRIN Sintetički piretroid. EU Cipermetrin odobren 01.02.2022.-31.01.2029. pod uvjetom: dopuštene su samo uporabe izvan razdoblja cvatnje kultura te u razdoblju kada nisu prisutni korovi u cvatu (Provedbena uredba 24.11.2021.).. ECHA: Cipermetrin odobren, PT18, 01.06.2020. - 31.05.2030.
Hrvatska FIS studeni 2023. / MIZ (kolovoz 2022.): Cymina Plus nije odobren
TETRAMETRIN moguće nuspojave: Visoko toksičan za pčele i vodene organizme, uključujući ribe i beskralješnjake; kod ljudi: potencijalno kancerogen; može uzrokovati mantanje, teškoće s disanjem, kašalj, iritaciju oka, gastrointestinalne tegobe, mjehuriće i osip na koži.
CIPERMETRIN moguće nuspojave: Vrlo otrovan za mačke, pčele, vodene insekte i ribe, a manje za ptice; kod ljudi: klasificiran kao mogući uzrok raka; trovanje cipermetrinom može uzrokovati utrnuće, žarenje, gubitak kontrole nad mjehurom, povraćanje, gubitak koordinacije, komu, iznenadne napadaje i smrt.
 
* CYMINA ULTRA aktivne tvari TETRAMETRIN Sintetički piretroid. EU studeni 2023.: Tetrametrin nije odobren, ECHA: Tetrametrin nije odobren, još pod evalujacijom (lipanj 2023)  i CIPERMETRIN Sintetički piretroid. EU Cipermetrin odobren 01.02.2022.-31.01.2029. pod uvjetom: dopuštene su samo uporabe izvan razdoblja cvatnje kultura te u razdoblju kada nisu prisutni korovi u cvatu (Provedbena uredba 24.11.2021.).. ECHA: Cipermetrin odobren, PT18, 01.06.2020. - 31.05.2030.
Hrvatska FIS: Cymina Ultra nije odobren. MIZ (kolovoz 2022.): Cymina Ultra odobren u veljači 2011. god.
Cymina Ultra upozorenja, Sigurnosno-tehnički list 2020.: Upozorenja:- H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.-H318 uzrokuje teške ozljede oka- H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš- H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima i: EUH066 Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
Odgovarajuće H oznake: H302 Štetno ako se proguta. H315 Nadražuje kožu. H319 Uzrokuje jaku nadraživanje oka. H332 Štetno ako se udiše. H335 Može nadražiti disni sustav.  H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. H351 Sumnja na moguće uzrokovanje raka. H371 Može uzrokovati oštećenje organa. H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš. H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
TETRAMETRIN moguće nuspojave: Visoko toksičan za pčele i vodene organizme, uključujući ribe i beskralješnjake; kod ljudi: potencijalno kancerogen; može uzrokovati mantanje, teškoće s disanjem, kašalj, iritaciju oka, gastrointestinalne tegobe, mjehuriće i osip na koži.
CIPERMETRIN moguće nuspojave:Vrlo otrovan za mačke, pčele, vodene insekte i ribe, a manje za ptice; kod ljudi: klasificiran kao mogući uzrok raka; trovanje cipermetrinom može uzrokovati utrnuće, žarenje, gubitak kontrole nad mjehurom, povraćanje, gubitak koordinacije, komu, iznenadne napadaje i smrt.
 
* CYTHRIN® MAX aktivna tvar CIPERMETRIN Sintetički piretroid. EU studeni 2023. Cipermetrin odobren 01.02.2022.-31.01.2029. pod uvjetom: dopuštene su samo uporabe izvan razdoblja cvatnje kultura te u razdoblju kada nisu prisutni korovi u cvatu (Provedbena uredba 24.11.2021.).. ECHA: Cipermetrin odobren, PT18, 01.06.2020.-31.05.2030.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (876) Cythrin® Max odobren 23.06.2015.-01.02.2025. MIZ (kolovoz 2022.): Cythrin Max nije odobren
Cythrin® Max sigurnosno-tehnički list (2015.) Upozorenja: H226 Zapaljiva tekućina i para. H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav. H315 Nadražuje kožu. H318 Uzrokuje teške ozljede oka. H332 Štetno ako se udiše. H335 Može nadražiti dišni sustav. H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
Dodatni podaci o opasnostima: SP 1: Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Strojeve za primjenu pesticida ne čistiti u blizini površinskih voda. Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta. SPa 1: Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži cipermetrin više od jedan puta godišnje na vinovoj lozi i više od dva puta godišnje na ostalim kulturama, na kojima je odobrena primjena, na istoj površini. SPe 3: Zbog zaštite vodenih organizama treba poštivati zone sigurnosti do vodene površine kako je navedeno u mjerama zaštite okoliša. SPe 3: Zbog zaštite neciljanih člankonožaca treba poštivati zone sigurnosti od 5 metara do
nepoljoprivredne površine.
SPe 8: Opasno za pčele. Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova.
Odjeljak 16, 16.5. Odgovarajuće H oznake: 226 Zapaljiva tekućina i para. H 302 Štetno ako se proguta. H 304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav. H 315 Nadražuje kožu. H 318 Uzrokuje teške ozljede oka. H 332 Štetno ako se udiše. H 335 Može nadražiti dišni sustav. H 336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. H 400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš H 410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. H 411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. EUH 066 Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
CIPERMETRIN moguće nuspojave: Vrlo otrovan za mačke, pčele, vodene insekte i ribe, a manje za ptice; kod ljudi: klasificiran kao mogući uzrok raka; trovanje cipermetrinom može uzrokovati utrnuće, žarenje, gubitak kontrole nad mjehurom, povraćanje, gubitak koordinacije, komu, iznenadne napadaje i smrt. 
 
*DECIS 2,5 EC, *DECIS 100 EC , * DECIS TRAP -MEDITERANSKA VOĆNA MUHA; DECIS 1,25; DECIS 6,25 EC aktivna tvar DELTAMETRIN. Sintetički piretroid EU: Deltametrin odobren: 01.11.2003.-15.08.2026. ECHA: Deltametrin odobren, PT18, 01.10.2013. - 30.03.2026.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (175) Decis 2,5 EC odobren 02.03.2000.-31.12.2028.; (946) Decis 100 EC odobren 18.03.2016.-31.10.2028.; (909) Decis trap - mediteranska voćna muha odobren 23.09.2015.-31.10.2028.; FIS studeni 2023. / MIZ (kolovoz 2022.): Decis 1,25, Decis 6,25 EC nisu odobreni. MIZ: Decis 2,5EC, Decis 100EC, Decis Trap nisu odobreni
Decis 2,5 EC sigurnosno-tehnički list (2013.), Upozorenja: H226 Zapaljiva tekućina i para; H302 Štetno ako se proguta;-H304 Može biti smrtnonoso ako se proguta i ude  dišni sustav; H315 nadražuje kožu; H318 uzrokuje teške ozljede oka; H332 štetno ako se proguta ili ako se udiše; H335 može nadražiti disni sustav; H336 može izazvati pospanost ili vrtoglavicu; H410 vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
Odjeljak 16, 16.5: Odgovarajuće R i H oznake: (R10) Zapaljivo. (R20/22) Štetno ako se udiše i ako se proguta. (R21) Štetno u dodiru s kožom. (R23/25) Otrovno ako se udiše i ako se proguta. (R37) Nadražuje dišni sustav. (R37/38) Nadražuje dišni sustav i kožu. (R38) Nadražuje kožu. (R41) Opasnost od teških ozljeda očiju. (R50/53) Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. (R51/53) Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. (R52/53) Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. (R65) Štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta. (R66) Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. (R67) Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu. (H226) Zapaljiva tekućina i para. (H301) Otrovno ako se proguta. (H302) Štetno ako se proguta.
(H304) Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav. (H312) Štetno u dodiru s kožom. (H315) Nadražuje kožu
(H318) Uzrokuje teške ozljede oka. (H331) Otrovno ako se udiše. (H332) Štetno ako se udiše. (H335) Može nadražiti dišni sustav. (H336) Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. (H400) Vrlo otrovno za vodeni okoliš. (H410) Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. (H411) Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. (H412) Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. (EUH401) Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.
Decis 100EC sigurnosno-tehnički list (2018.) Upozorenja: -H226 Zapaljiva tekućina i para; H302 Štetno ako se proguta;-H304 Može biti smrtnonoso ako se proguta i ude  dišni sustav; H318 uzrokuje teške ozljede oka; H332 štetno ako se proguta ili ako se udiše; H335 može nadražiti disni sustav; H336 može izazvati pospanost ili vrtoglavicu; H410 vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
Dodatne oznake za sredstva za zaštitu bilja:-SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda. Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta. SPa 1 Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži deltametrin više od jedanput godišnje na istoj površini u agrumima, koštičavom voću, maslini, šećernoj repi, cikli, repi, pšenici, ječmu, zobi i raži, više od dva puta u orašastom voću, jezgričavom voću, kupusu, cvjetači, brokuli, peršinu, celeru, rikoli, grahu, bobu, leći, slanutku, grašku i lucerni, više od 3 puta u vinovoj lozi, jagodi, malini, luku, poriluku, češnjaku, rajčici na otvorenom i u zaštićenom prostoru, paprici na otvorenom, patlidžanu na otvorenom, krastavcu, tikvicama, dinji, lubenici, zelenoj salati, artičoki, krumpiru, duhanu, kukuruzu, jaroj uljanoj repici i ukrasnom bilju te više od 4 puta u ozimoj uljanoj repici, paprici i patlidžanu u zaštićenom prostoru.SPe 3 Zbog zaštite vodenih organizama treba poštivati zone sigurnosti do vodene površine kako je navedeno u Mjerama zaštite okoliša. SPe 3 Zbog zaštite neciljanih člankonožaca treba poštivati zone sigurnosti od 40 metara do nepoljoprivredne površine kod primjene u agrumima, orašastom voću, koštičavom voću, jezgričavom voću i maslinama; 30 metara kod primjene u duhanu, rajčici, paprici i patlidžanu; 20 metara kod primjene u ukrasnom bilju i malini; 15 metara kod primjene u grahu, bobu, slanutku, leći, vinovoj lozi; 10 metara kod primjene u krastavcima, tikvicama, dinji, lubenici, grašku i lucerni; 5 metara kod primjene u šećernoj repi, cikli, repi, pšenici, ječmu, zobi, raži, uljanoj repici, kupusu, cvjetači, brokuli, jagodi, luku, poriluku, češnjaku, zelenoj salati, artičokama, krumpiru, kukuruzu, peršinu, celeru i rikoli. SPe 8 Opasno za pčele. Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Odstraniti korove prije cvatnje. SPo Obavezno je nošenje zaštitne odjeće, zaštitnih rukavica i štitnika za lice ili naočala koje dobro prianjaju kod pripreme škropiva i rukovanja nerazrijeđenim sredstvom. SPo Ulazak na tretiranu površinu dozvoljen je tek nakon sušenja škropiva.
Dodatni podaci o opasnostima: EUH066: Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. EUH401: Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.
Odjeljak 16, 16.5, Odgovarajuće H oznake: H226 Zapaljiva tekućina i para. H301 Otrovno ako se proguta. H302 Štetno ako se proguta. H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav. H312 Štetno u dodiru s kožom. H315 Nadražuje kožu. H318 Uzrokuje teške ozljede oka. H331 Otrovno ako se udiše. H332 Štetno ako se udiše. H335 Može nadražiti dišni sustav. H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. EUH066 Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu
Decis trap - mediteranska voćna muha, upozorenje (FIS): H410 vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima
DELTAMETRIN moguće nuspojave: otrovan za pčele; vrlo toksičan za mačke; toksičan za ribe, također i za vodene biljojede kukce, što uzrokuje porast pojave algi; vrlo otrovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; kod ljudi: može biti smrtnonosan ako se proguta i une u dišni sustav; može uzrokovati ataksiju, konvulzije koje dovode do fibrilacije mišića i paralize, dermatitisa, edema, proljeva, disneole, glavobolje, indukcije jetrenih mikrosomalnih enzima, razdražljivost, periferni vaskularni kolaps, rinoreju, povećanje alkalne fosfataze u serumu, tinitus, podrhtavanje, povraćanje i smrt zbog kolapsa dišnog sustava; uzrokuje teške ozljede oka; može izazvati pospanost ili vrtoglavicu; moguće alergijske reakcije: anafilaksija, bronhospazam, eozinofilija, povišena temperatura, preosjetljiva upala pluća, bljedilo, pollinoza, znojenje, naglo oticanje lica, očnih kapaka, usnica i sluznica te tahikardija.
 
*DIMILIN SC48, *DIMILIN GR2, *DIMILIN TB2, *DIMILIN SC15, aktivna tvar DIFLUBENZURON. Insekticid benzamida, Regulator rasta insekata (Ometač) (IGR). EU studeni 2023.: Diflubenzuron nije odobren. ECHA: odobren, PT18, 01.02.2015. - 31.12.2025.
Hrvatska FIS studeni 2023.: Dimilin SC48, GR2, TB2, SC!5 nisu odobreni. MIZ (kolovoz 2022.): (405) Dimilin SC48 odobren u siječnju 2010.god.; (403) Dimilin GR2, (403) Dimilin TB2, (404) Dimilin SC15 odobreni 10.08.2009.god.
Dimilin TB2 Sigurnosno-tehnički list 2014: Oznaka opasnosti: N opasno za okoliš; Oznake upozorenja: R 50 vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi. Oznake obavijesti: S 2 - čuvati izvan dohvata djece. S 13 - čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. S 20/21 - pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti. S 26 - ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. S 60 - ostaci kemikalije i spremnik moraju se odložiti kao opasan otpad. S 61 - izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa/sigurnosno-tehničkog lista.
Odgovarajuće R i H oznake  R. 36 Nadražuje oči.36/37 Nadražuje oči i dišni sustav. 50/53 Vrlo otrovno za organizme koje žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi.  H: 319 Uzrokuje jako nadraživanje oka. 335 Može nadražiti dišni sustav. 400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš. 410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
DIFLUBENZURON mogući štetni učinci: vrlo otrovan za slatkovodne i morske beskralježnjake; umjereno toksičan za ribe i gliste; malo toksičan za ptice; utječe na hemoglobin kod pokusa na životinjama; kod ljudi: može uzrokovati poteškoće sa disanjem kod ljudi; izravan kontakt može biti štetan za kožu i oči; metaboliti su mogući ljudski karcinogen.
 
DURSBAN E48, aktivna tvar KLORPIRIFOS. Organofosfat. EU / ECHA: Klorpirifos nije odobren
Hrvatska FIS/MIZ: Dursban E48 nije odobren
KLORPIRIFOS mogući štetni učinci: vrlo otrovan za pčele, ptice, ribe, vodene organizme; umjereno otrovan za gliste, alge i vodene biljke; kod ljudi može uzrokovati mučninu, vrtoglavicu, zbunjenost i paralizu dišnog sustava i smrt; uzrokuje neurorazvojna oštećenja kod djece; može biti štetan za majku i fetus tijekom trudnoće; može uzrokovati akutnu paralizu i slabost, također poteškoće sa disanjem, depresiju i dvostruko viđenje kod ljudi, mačaka i pasa; prekomjerna ekspozicija može uzrokovati slabost, ataksiju (nekoordinirani pokreti), proprioceptivne poremećaje (poremećena svijest o položaju i pokretima), osobito stražnjih nogu kod životinja i paralizu, uključujući pse i mačke. 
 
*ECO TRAP aktivna tvar DELTAMETRIN. Sintetički piretroid. EU studeni 2023.: Deltametrin odobren: 01.11.2003.-15.08.2026. ECHA: Deltametrin odobren, PT18, 01.10.2013.-30.03.2026.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (740) Eco Trap odobren 29.11.2011.-31.10.2028.  MIZ (kolovoz 2022.): Eco Trap nije odobren
Eco Trap Oznake i upozorenja (FIS): N, Tvar opasna za okoliš; R36/38, Nadražuje oči i kožu; R50/53, Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; S2 Čuvati izvan dohvata djece; S24 Spriječiti dodir s kožom; S26 Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika; S35 Ostaci kemikalije i spremnici moraju biti odloženi na siguran način; S37 Nositi zaštitne rukavice; S57 Koristiti odgovarajuću ambalažu kako bi se spriječilo zagađivanje okoliša; Xn, štetna tvar.
Dodatne oznake: SP1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta)
DELTAMETRIN moguće nuspojave: - otrovan za pčele; vrlo toksičan za mačke; toksičan za ribe, također i za vodene biljojede kukce, što uzrokuje porast pojave algi; vrlo otrovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; kod ljudi: može biti smrtnonosan ako se proguta i une u dišni sustav; može uzrokovati ataksiju, konvulzije koje dovode do fibrilacije mišića i paralize, dermatitisa, edema, proljeva, disneole, glavobolje, indukcije jetrenih mikrosomalnih enzima, razdražljivost, periferni vaskularni kolaps, rinoreju, povećanje alkalne fosfataze u serumu, tinitus, podrhtavanje, povraćanje i smrt zbog kolapsa dišnog sustava; uzrokuje teške ozljede oka; može izazvati pospanost ili vrtoglavicu; moguće alergijske reakcije: anafilaksija, bronhospazam, eozinofilija, povišena temperatura, preosjetljiva upala pluća, bljedilo, pollinoza, znojenje, naglo oticanje lica, očnih kapaka, usnica i sluznica te tahikardija.
 
FASTAC 10 EC, FASTAC 10SC - aktivna tvar ALFA-CIPERMETRIN (ALFAMETRIN). Sintetički piretroid. EU studeni 2023.: Alfa-cipermetrin nije odobren. ECHA: Alfa-cipermetrin (αCipermetrin) odobren, PT18, 01.07.2016. - 30.06.2026.
ALFA-CIPERMETRIN mogući štetni učinci: vrlo toksičan za ribe, većinu vodenih organizama i pčela; otrovan za gliste; mogući ljudski karcinogen; može uzrokovati nepovratna oštećenja očiju; ozbiljan zagađivač vode.
Hrvatska FIS studeni 2023. /MIZ (kolovoz 2022.): Fastac 10EC, Fastac 10SC nisu odobreni
 

Fastac - etiketa: da li korisnici čitaju i razumiju ta upozorenja? Da li znaju da Fastac nema više dozvolu u 2021-oj godini?
 
FLUBEX aktivna tvar DIFLUBENZURON. Insekticid benzamida, Regulator rasta insekata (Ometač) (IGR). EU studeni 2023.: Diflubenzuron nije odobren. ECHA: Diflubenzuron odobren, PT18, 01.02.2015. - 31.12.2025.
Hrvatska FIS studeni 2023./MIZ (kolovoz 2022.): Flubex nije odobren
DIFLUBENZURON mogući štetni učinci: vrlo otrovan za slatkovodne i morske beskralježnjake; umjereno toksičan za ribe i gliste; malo toksičan za ptice; utječe na hemoglobin kod pokusa na životinjama; kod ljudi: može uzrokovati poteškoće sa disanjem kod ljudi; izravan kontakt može biti štetan za kožu i oči; metaboliti su mogući ljudski karcinogen
 
IMIDAN 50WG, IMIDAN 50WP. aktivna tvar FOSMET organofosfat EU studeni 2023. / ECHA: Fosmet nije odobren
Hrvatska FIS studeni 2023. / MIZ (kolovoz 2022.): Imidan 50WG, Imidan 50WP nisu odobreni
FOSMET mogući štetni učinci: - vrlo otrovan za vodeni život i okoliš; vrlo toksičan za pčele; može biti toksičan za ptice, gliste, mačke i pse; kod ljudi: može biti smrtonosan ako se udahne; ako se proguta, uzrokuje bol u želucu, proljev, mučninu; može izazvati oštećenje organa, nadraživanje očiju; vjerojatno izaziva oštećenje fetusa ili narušava plodnost; može uzrokovati oticanje, svrbež, povećanu temperaturu kože ako se apsorbira kroz kožu.
 
* LASER. * LASER GR, aktivna tvar SPINOSAD iz skupine naturalita, nastalih fermentacijom prirodnih zemljišnih organizama (bakterije Saccharopolyspora spinosa) EU studeni 2023.: Spinosad odobren 01.02.2007.-15.03.2025. ECHA: Spinosad odobren, PT18, 01.11.2012.-30.04.2025.
Hrvatska FIS: (374) Laser odobren 20.03.2002.-30.04.2024. (1530) Laser GR odobren 28.12.2022.-30.04.2024. MIZ: Laser, Laser GR  nisu odobreni
Laser, sigurnosno-tehnički list (2015.) Upozorenja: H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. 
Oznake obavijesti: P391 - Sakupiti proliveno. P501 Odložiti sadržaj/spremnik na predviđana mjesta za odlaganje opasnog otpada ili kontaktirati tvrtku ovlaštenu za sakupljanje opasnog otpada.
Dodatni podaci o opasnostima: SP1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda. Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta. EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu. EUH 208 Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Može izazvati alergijsku reakciju.
Odjeljak 16, 16.5 Odgovarajuće R i H oznake: R22 Štetno ako se proguta. R38 Nadražuje kožu. R41 Opasnost od teških ozljeda očiju. R43 U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. R50 Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi. R50/53 Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. R53 Može dugotrajno štetno djelovati u vodi.
H302 Štetno ako se proguta. H315 Nadražuje kožu. H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H318 Uzrokuje teške ozljede oka. H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
(Iz etikete) Ograničenja:Tretiranje je dozvoljeno samo nakon leta pčela. Pčele ne smiju doći na neosušeno škropivo na listu. Ne tretirati u cvatnji. Sredstvo se može najviše tri puta koristiti u vegetaciji. Aviotretiranje nije dozvoljeno. Ne koristiti sredstvo na erozivnim površinama blizu mora, vodotokova i jezera.
Zaštita voda: Ne smije se primjenjivati u vodozaštitnim zonama i kraškim poljima. Prilikom primjene mora se spriječiti onečišćenje voda, izvora i bunara ostavljanjem neprskane zaštitne površine široke najmanje 20 m. Sredstvo se ne smije primjenjivati na erozivnim površinama u blizini vodotokova, jezera i mora. Ostatke škropiva ne izlijevati u kanale i kanalizaciju.
SPINOSAD mogući štetni učinci: Visoko otrovan za vodeni okoliš (akvatične organizme) s dugotrajnim učincima; vrlo otrovan za pćele; otrovan za ribe i gliste; kod ljudi može izazvati alergijsku reakciju te slabi nadražaj očiju.
 
MICROFLY aktivna tvar CIPERMETRIN Sintetički piretroid. EU studeni 2023.: Cipermetrin odobren 01.02.2022-31.01.2029.. pod uvjetom: dopuštene su samo uporabe izvan razdoblja cvatnje kultura te u razdoblju kada nisu prisutni korovi u cvatu (Provedbena uredba 24.11.2021.). ECHA: Cipermetrin odobren, PT18, 01.06.2020.-31.05.2030.
Hrvatska FIS studeni 2023./MIZ (kolovoz 2022.): Microfly nije odobren
CIPERMETRIN moguće nuspojave: - vrlo otrovan za mačke, pčele, vodene insekte i ribe, a manje za ptice; kod ljudi: klasificiran kao mogući uzrok raka; trovanje cipermetrinom može uzrokovati utrnuće, žarenje, gubitak kontrole nad mjehurom, povraćanje, gubitak koordinacije, komu, iznenadne napadaje i smrt.
 
* MOSPILAN 20SG, * MOSPILAN 20SP, aktivna tvar ACETAMIPRID Neonikotinoid EU: Acetamiprid odobren 01.03.2018.- 28.02.2033. ECHA: odobren 01.02.2020. - 31.01.2027.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (777) Mospilan 20SG odobren 07.10.2015.-30.04.2025. (920) Mospilan 20SP odobren 30.10.2015.-30.04.2025. MIZ (kolovoz 2022.): Mospilan 20SP, 20SG nisu odobreni
Mospilan 20SG, Sigurnosno-tehnički list (2017.) Upozorenja: H302 štetno ako se proguta. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš s drugotrajnim učincima. SP 1: Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Strojeve za primjenu pesticida ne čistiti u blizini površinskih voda. Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta. Uz odgovarajuće H znakove:  H302 Štetno ako se proguta. H315 Nadražuje kožu. H318 Uzrokuje teške ozljede oka. H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima
OGRANIČENJA Mospilan 20SG: radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova. Sredstvo MOSPILAN 20 SG ne smije se primjenjivati ako se u zaštićenom prostoru koriste insekti polinatori. Sredstvo je opasno za neciljane člankonošce skupine Phytoseiidae (grabežljiva grinja (Typhlodromus pyri)), skupine Aphididae (parazitska osica (Aphidius rhopalosiphi)) i skupine Coccinellidae (Sedamtočkasta bubamara (Coccinella septempunctata)).
MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA: kod primjene sredstva MOSPILAN 20 SG moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo MOSPILAN 20 SG ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji iznosi za: - upotrebu u koštičavom i jezgričavom voću najmanje 20 metara, - upotrebu u kelju pupčaru, začinskom i ukrasnom bilju najmanje 10 metara - upotrebu u kukuruzu, uljanoj repici i rotkvi, krumpiru i duhanu najmanje 5 metara. Ne tretirati po vjetrovitom vremenu. Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (mlaznice, dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.
Mospilan 20SP Sigurnosno-tehnički list (2016.): H302 Štetno ako se proguta. H315 Nadražuje kožu. H318 Uzrokuje teške ozljede oka. H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. SP 1: Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Strojeve za primjenu pesticida ne čistiti u blizini površinskih voda. Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta. SPe 3: Zbog zaštite vodenih organizama treba poštivati zone sigurnosti do vodene površine kako je navedeno u mjerama zaštite okoliša. SPe 3: Zbog zaštite neciljanih člankonožaca treba poštivati zone sigurnosti od 5 metara do nepoljoprivredne površine.
ACETAMIPRID mogući štetni učinci: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; vrlo otrovan za pčele u kombinaciji sa Piperonilbutoksidom; toksičan za skupine kukaca oprašivača; otrovan za ptice i gliste; štetan za okoliš; kod ljudi: vrlo otrovan ako se proguta ili udahne; može biti smrtnonosan ako se udahne; može izazivati iritaciju kože.
 
* MOVENTO aktivna tvar SPIROTETRAMAT, EU studeni 2023. Spirotetramet odobren 01.05.2014. - 30.04.2024. ECHA: Spirotetramet nije odobren
Hrvatska FIS studeni 2023.: Movento odobren 31.10.2016.-30.04.2025. MIZ (kolovoz 2022.): Movento nije na popisu odobrenih proizvoda
Movento sigurnosno-tehnički list (2017)Oznake upozorenja: H317: Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H361fd: Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost. Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete. H411: Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti:
P102: Čuvati izvan dohvata djece P273: Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P280: Nositi zaštitne rukavice i zaštitno odijelo. P308 + P313: U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika. P333 + P313: U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika. P501: Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.studeni 2023.
Dodatne oznake za sredstva za zaštitu bilja
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Strojeve za primjenu pesticida ne čistiti u blizini površinskih voda. Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta. SPe 3 Zbog zaštite vodenih organizama treba poštivati zone sigurnosti do vodene površine kako je navedeno u mjerama zaštite okoliša. SPe 3 Zbog zaštite neciljanih člankonožaca treba poštivati zone sigurnosti od 5 metara do nepoljoprivredne površine kod primjene u breskvi, nektarini, marelici, trešnji, šljivi, agrumima, jabuci i kruški. SPe 3 Zbog zaštite neciljanog bilja treba poštivati zone sigurnosti od 5 metara do nepoljoprivredne površine kod primjene u breskvi, nektarini, marelici, trešnji, šljivi, agrumima, jabuci i kruški; 3 metra kod primjene u vinovoj lozi; 1 metar kod primjene u kupusu, kelju, kelju pupčaru, brokuli, cvjetači, salati, radiču i cikoriji. SPe 8 Opasno za pčele. Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Odstraniti korove prije cvatnje. SPo Obavezno je nošenje zaštitne odjeće i zaštitnih rukavica kod pripreme škropiva, rukovanja nerazrijeđenim sredstvom, kod primjene i rukovanja razrijeđenim sredstvom i škropivom. SPo Ulazak na tretiranu površinu dozvoljen je tek nakon sušenja škropiva.
Dodatni podaci o opasnostima:
EUH401: Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.
Odjeljak 16. Ostale informacije, 16.5 Odgovarajuće H oznake: H301 Otrovno ako se proguta. H302 Štetno ako se proguta. H311 Otrovno u dodiru s kožom. H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. H315 Nadražuje kožu. H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H318 Uzrokuje teške ozljede oka. H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka. H331 Otrovno ako se udiše. H335 Može nadražiti dišni sustav. H361fd Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost. Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete. H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.
(Iz etikete) Ograničenja za primjenu na otvorenom: Tretiranje se ne smije provoditi po vjetrovitom vremenu. Primjena iz zraka nije dopuštena.
SPIROTETRAMAT moguće nuspojave: Otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; opasan za pčele i gliste; otrovan za akvatične organizme koji žive u sedimentu, alge, ptice, ribe, gliste. Kod ljudi: može uzrokovati oštećenje jetre i bubrega; može uzrokovati oštečenje pluća; sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost; sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete; može izazvati alergijsku reakciju na koži; uzrokuje nadraživanje oka
 
* MUHOMOR aktivna tvar AZAMETIPOS. Organofosfat EU / ECHA studeni 2023. Azametipos nije odobren
Hrvatska FIS studeni 2023.: Muhomor nije odobren. MIZ (kolovoz 2022.): Muhomor odobren 20.05.2014.god.
Muhomor Sigurnosno-tehnički list 2003Identifikacija opasnosti: Najvažnije opasnosti i učinci: Na ljudsko zdravlje: Muhomor sadrži nizak sadržaj (1%) metomila. Metomil je karbamat, inhibitor holinteraze. U kontaktu s kožom može uzrokovati iritaciju. Kod ingestije konc. preparata se mogu očekivati simptomi inhibicije holinesteraze (mučnina, pojačano suzenje i znojenje, suženje zjenica i smetnje vida. ) U teškim slučajevima zatajenje disanja. Na okoliš: Štetan za ptice, pčele, ribe i ostale organizme u vodi. Može uzrokovati dugotrajne nepovolne posljedice u okolini. Značenje oznake: R20/22 Štetno ako se proguta. R36/38 Nadražuje oči i kožu. R51 Otrovno za organizme koji žive u vodi. R55 Otrovno za životinje. R57 Otrovno za pčele. S1/2 Čuvati pod ključem i izvan dohvata djece. S13 Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočna hrana. S20/21 Pri rukovanju ne jesti, piti ni pušiti. S22 Ne udisati prašinu. S36/37/39 Nositi odgovarauću zaštitnu odjeću, rukavice, i zaštita sredstva za oči-lice. S46 Ako se proguta, hitno tražiti pomoć liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik. S49 Čuvati samo u originalnom pakovanju. S61 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa-sigurnosni list.
AZAMETIPOS mogući štetni učinci: Vrlo otrovan za vodeni život s dugotrajnim učincima; otrovan za ptice; vrlo otrovan za ljude ako se proguta ili udahne; može uzrokovati glavobolje, slabost, nervozu, znojenje, povraćanje i poteškoće s gutanjem; izloženost visokim razinama može uzrokovati mišićno trzanje, bolove u očima, nerazgovijetan govor, koliku, hiper-salivaciju, poteškoće sa srcem, poteškoće sa disanjem, grčeve i padanje u nesvijest; također u kontaktu sa očima ili kožom izaziva njihovu iritaciju.
 
* NEO-ALFA - aktivna tvar CIPERMETRIN Sintetički piretroid. EU studeni 2023. Cipermetrin odobren 01.02.2022 - 31.01.2029. pod uvjetom: dopuštene su samo uporabe izvan razdoblja cvatnje kultura te u razdoblju kada nisu prisutni korovi u cvatu (Provedbena uredba 24.11.2021.).. ECHA: Cipermetrin odobren, PT18, 01.06.2020.-31.05.2030.
Hrvatska FIS studeni 2023.: Neo-Alfa nije odobren. MIZ (kolovoz 2022.): (2773) Neo-Alfa odobren 16.01.2018.
Neo Alfa Sigurnosno-tehnički list 2017: Oznake upozorenja: H319: Uzrokuje jako nadraživanje oka. H410: Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti:  P273: Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P280: Nositi zaštitne rukavice. P305+P351+P338: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P337+P313: Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika. P501: Odložiti sadržaj/spremnik predajom tvrtki ovlaštenoj za sakupljanje opasnog otpada.
Odjeljak 16, Ostale informacije. 16.5: Odgovarajuće H oznake: H302 Štetno ako se proguta. H315 Nadražuje kožu. H318 Uzrokuje teške ozljede oka. H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka. H332 Štetno ako se udiše. H335 Može nadražiti dišni sustav. H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
CIPERMETRIN moguće nuspojave: Vrlo otrovan za mačke, pčele, vodene insekte i ribe, a manje za ptice; kod ljudi: klasificiran kao mogući uzrok raka; trovanje cipermetrinom može uzrokovati utrnuće, žarenje, gubitak kontrole nad mjehurom, povraćanje, gubitak koordinacije, komu, iznenadne napadaje i smrt.
 
NEOPITROID ALFA - aktivna tvar ALFA-CIPERMETRIN (ALFAMETRIN). Sintetički piretroid. EU studeni 2023.: Alfa-cipermetrin nije odobren. ECHA: Alfa-cipermetrin (αCipermetrin) odobren, PT18, 01.07.2016. - 30.06.2026.
Hrvatska FIS studeni 2023. / MIZ (kolovoz 2022.): Neopitroid Alfa nije odobren
Neopitroid Alfa Sigurnosno-tehnički list 2018: Upozorenja: H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. Oznaka obavijesti (opća): P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. P102 Čuvati izvan dohvata djece. P103 Prije uporabe pročitati naljepnicu. Oznaka obavijesti (postupanje): P391 Sakupiti proliveno. Oznaka obavijesti (odlaganje): P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnom/regionalnom/lokalnom regulativom u vezi gospodarenja otpadom-predati tvrtki ovlaštenoj za zbrinjavanje otpada Odjeljak 16, Ostale informacije: Skin Sens. Izaziva preosjetljivost kože H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. H332 Štetno ako se udiše. H301 Otrovno ako se proguta. H373 Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponovljene izloženosti. H335 Može nadražiti dišni sustav. H318 Uzrokuje teške ozljede oka. H315 Nadražuje kožu. H302 Štetno ako se proguta. H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži
ALFA-CIPERMETRIN mogući štetni učinci: Vrlo toksičan za ribe, većinu vodenih organizama i pčela; otrovan za gliste; mogući ljudski karcinogen; može uzrokovati nepovratna oštećenja očiju; ozbiljan zagađivač vode.
 
NEOPITROID PREMIUM Aktivne tvari d-TRANS ALETRIN (ESBIOTRIN) Sintetički piretroid, i PERMETRIN Sintetički piretroid, EU: Permetrin nije odobren  EU / ECHA studeni 2023. d-trans Aletrin nije odobren; ECHA: Permetrin odobren, PT18., 01.05.2016.-30.04.2026.
Hrvatska FIS studeni 2023. / MIZ (kolovoz 2022.): Neopitroid Premium nije odobren 
Neopitroid Premium (aktivne tvari piperonil butoksid, permetrin, d-trans aletrin 75/25 i dr.) Sigurnosno-tehnički list 2017: Upozorenja: H304: Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav. H317: Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H318: Uzrokuje teške ozljede oka. H410: Vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Oznake obavijesti: P261: Izbjegavati udisanje magle. P272: Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora. P280: Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. (itd) Odjeljak 16, Ostale informacije, 16.5, Odgovarajuće H oznake: H302: Štetno ako se proguta. H304: Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav. H315: Nadražuje kožu. H317: Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H318: Uzrokuje teške ozljede oka. H319: Uzrokuje jako nadraživanje oka. H332: Štetno ako se udiše. H400: Vrlo otrovno za vodeni okoliš. H410: Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
d-TRANS ALETRIN mogući štetni učinci: Vrlo otrovan za vodeni život s dugotrajnim učincima; otrovan za pćele, gliste, donekle za ptice; vrlo otrovan za ljude ako se proguta ili udahne
PERMETRIN moguće nuspojave: Visoko je toksičan za pčele, organizme iz mora, ribe i druge životinje iz divljine otrovan za mačke; kod ljudi: može utjecati na imunosni i endokrini sustav; Američka Environmental Protection Agency ga procjenjuje potencijalno kancerogenim.
 
* NEOPITROID PREMIUM PLUS:  Aktivne tvari: PERMETRIN, PRALETRIN uz PIPERONIL BUTOKSID (po Registru MIZ-a). EU studeni 2023.: Permetrin nije odobren ECHA: Permetrin odobren, PT18., 01.05.2016.-30.04.2026. EU: Praletrin nije odobren ECHA: Praletrin pod evaluacijom (u lipnju 2023.god.). EU: Piperonil butoksid nije još procjenjen na nivou EU-a. ECHA: Piperonil butoksid odobren, PT18, 01.07.2018. - 30.06.2028. Hrvatska FIS studeni 2023.: Neopitroid Premium Plus nije odobren MIZ (kolovoz 2022.): (2781) Neopitroid Premium Plus odobren od 29.06.2022.
PERMETRIN moguće nuspojave: Visoko je toksičan za pčele, organizme iz mora, ribe i druge životinje iz divljine otrovan za mačke; kod ljudi: može utjecati na imunosni i endokrini sustav; Američka Environmental Protection Agency ga procjenjuje potencijalno kancerogenim.
PRALETRIN moguće nuspojave: Štetno ako se proguta ili se udiše; može biti smrtnonosno; vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima
PIPERONIL BUTOKSID mogući štetni učinci: otrovan za ribe; može ozrokovati urođene mane, uključujući holoprozencefaliju; može usporiti mentalni razvoj kod dojenčadi; studije na životinjama pokazuju moguće oštećenje, uključujući tumore kod miševa i štakora.
 
NUFOS aktivna tvar KLORPIRIFOS. Organofosfat. EU / ECHA EU / ECHA studeni 2023. Klorpirifos nije odobren
Hrvatska FIS/MIZ studeni 2023.: Nufos nije odobren
KLORPIRIFOS mogući štetni učinci: Vrlo otrovan za pčele, ptice, ribe, vodene organizme; umjereno otrovan za gliste, alge i vodene biljke; kod ljudi može uzrokovati mučninu, vrtoglavicu, zbunjenost i paralizu dišnog sustava i smrt; uzrokuje neurorazvojna oštećenja kod djece; može biti štetan za majku i fetus tijekom trudnoće; može uzrokovati akutnu paralizu i slabost, također poteškoće sa disanjem, depresiju i dvostruko viđenje kod ljudi, mačaka i pasa; prekomjerna ekspozicija može uzrokovati slabost, ataksiju (nekoordinirani pokreti), proprioceptivne poremećaje (poremećena svijest o položaju i pokretima), osobito stražnjih nogu kod životinja i paralizu, uključujući pse i mačke. 
 
PERFEKTHION aktivna tvar DIMETOAT Organofosfat. EU, ECHA studeni 2023. Dimetoat nije odobren
Hrvatska FIS studeni 2023./MIZ (kolovoz 2022.): Perfekthion nije odobren
DIMETOAT mogući štetni učinci: Vrlo otrovan za pčele i vodene organizme; otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; eventualno toksičan za biljni i životinjski svijet, uključujući ptice i stoku: mogući ometač endokrinog sustava; kod ljudi: može biti smrtnonosan ako se proguta i une u dišni sustav; može gutanjem, inhalacijom ili prekomjernim kontaktom sa kožom uzrokovati poteškoće sa disanjem, glavobolju, vrtoglavicu, umor, nerazgovijetan govor, zamagljen vid, nedostatak koordinacije, znojenje, ubrzane ili usporene otkucaje srca, konvulzije, inkontinenciju i u ekstremnim slučajevima nesvjesticu i smrt; ako se proguta, također može uzrokovati povraćanje, proljev, bol u trbuhu, fekalnu inkontinenciju; dugotrajna izloženost može dovesti do oštećenja pamćenja, depresije, razdražljivosti, zbunjenosti i nesanice; mogući ljudski karcinogen (USEPA).
 
* PERMEX 22E aktivne tvari PERMETRIN Sintetički piretroid, EU studeni 2023.: Permetrin nije odobren. ECHA: Permetrin odobren, PT18., 01.05.2016.-30.04.2026. i TETRAMETRIN Sintetički piretroid. EU / ECHA Tetrametrin nije odobren
Hrvatska FIS studeni 2023.: Permex 22E nije odobren MIZ (kolovoz 2022.): (869) Permex 22E odobren 26.04.2012.god.
Permex 22E  Sigurnosno-tehnički list 2017 (na engleskom): Upozorenja: H315 Nadražuje kožu. H317: Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H318: Uzrokuje teške ozljede oka. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. Odgovarajuće H oznake: H302: Štetno ako se proguta. H315: Nadražuje kožu. H317: Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H318: Uzrokuje teške ozljede oka. H332: Štetno ako se udiše. H335 Može nadražiti dišni sustav. H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš. H410: Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. H412 Štetno za vodene organizme s dugotrajnim učincima.
PERMETRIN moguće nuspojave: Vsoko je toksičan za pčele, organizme iz mora, ribe i druge životinje iz divljine otrovan za mačke; kod ljudi: može utjecati na imunosni i endokrini sustav; Američka Environmental Protection Agency ga procjenjuje potencijalno kancerogenim.
TETRAMETRIN moguće nuspojave: Visoko toksičan za pčele i vodene organizme, uključujući ribe i beskralješnjake; kod ljudi: potencijalno kancerogen; može uzrokovati mantanje, teškoće s disanjem, kašalj, iritaciju oka, gastrointestinalne tegobe, mjehuriće i osip na koži.
 
* PHOSTOXIN KUGLICE, * PHOSTOXIN PELETE aktivna tvar ALUMINIJEV FOSFID. EU studeni 2023.: Aluminijev fosfid odobren 01.09.2009.-30.11.2026.; ECHA: Aluminijev fosfid odobren (PT 18)  01.02.2012.-31.07.2024.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (491) Phostoxin kuglice odobren 15.09.2005.-31.12.2023. (492) Phostoxin pelete odobren 20.06.2005.-31.12.2023.  MIZ (kolovoz 2022.): Phostoxin kuglice, Phostoxin pelete nisu odobreni
Phostoxin kuglice sigurnosno-tehnički list (2008.) : 15.2. Opis opasnosti: vrlo jaki otrov, zapaljivo, opasno za okoliš. 15.3. R-oznake: R15/29 u dodiru s vodom oslobađa lako zapaljive i otrovne plinove; R 26/28 vrlo otrovno ako se udiše i ako se proguta; R32 u dodiru s kiselom oslobađa se vrlo otrovno plin; R50 vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi; R55 otrovan za životinje; R57 otrovan za pčele.
Phostoxin pelete sigurnosno-tehnički list (2019.)
ALUMINIJEV FOSFID mogući štetni učinci: Vrlo otrovno za vodeni okoliš. U dodiru s vodom oslobana zapaljive plinove koji se mogu spontano zapaliti. Smrtnonosno ako se proguta ili se udiše. Otrovno u dodiru s kožom. Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. 
 
* POLECI, * POLECI PLUS aktivna tvar DELTAMETRIN. Sintetički piretroid. EU studeni 2023.: Deltamerin odobren: 01.11.2003.-15.08.2026. ECHA: Deltametrin odobren, PT18, 01.10.2013.-30.03.2026.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (829) Poleci odobren 15.01.2014.-14.01.2024., (965) Poleci Plus odobren 11.05.2016.-31.10.2028. MIZ (kolovoz 2022.): Poleći, Poleći Plus nisu odobreni
Poleci sigurnosno-tehnički list 2017: Upozorenja: H226 Zapaljiva tekućina i para. H302 Štetno ako se proguta. H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.H317. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H318 Uzrokuje teške ozljede oka. H332 Štetno ako se udiše. H335 Može nadražiti dišni sustav. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. Odgovarajuće H oznake:  226 Zapaljiva tekućina i para 301 Otrovno ako se proguta 302 Štetno ako se proguta 304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav 314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka 315 Nadražuje kožu 317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži 318 Uzrokuje teške ozljede oka 331 Otrovno ako se udiše 332 Štetno ako se udiše 335 Može nadražiti dišni sustav 336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu 400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš 410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima 411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima EUH066 Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože EUH401 Da bi se izbjegli rizici na zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.
Poleci Plus sigurnosno-tehnički list 2017: UpozorenjaH226 Zapaljiva tekućina i para. H302 Štetno ako se proguta. H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav. H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H318 Uzrokuje teške ozljede oka. H332 Štetno ako se udiše. H335 Može nadražiti dišni sustav. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
Dodatni podaci o opasnostima: Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.
SP 1: Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Strojeve za primjenu pesticida ne čistiti u blizini površinskih voda. Spriječiti onečišćenjeodvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta. SPa 1: Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži deltametrin više od 2 puta u razmaku od 14 dana. SPe 3: Zbog zaštite vodenih organizamatreba poštivati zone sigurnosti do vodene površine kako je navedeno u Mjerama zaštite okoliša. SPe 3: Zbog zaštite neciljanihčlankonožaca treba poštivati zone sigurnosti do nepoljoprivredne površine od 40 metara (30 metara sa diznama koje osiguravaju 50%-tno i 75%-tno smanjenje zanošenjaškropiva, 20 metara sa diznama koje osiguravaju 90%-tno smanjenje zanošenjaškropiva) kod primjene u jezgričavom voću, maslinama, topoli i ukrasnom bilju; 15 metara (10 metara sa diznama koje osiguravaju 50%-tno i 75%-tno smanjenje zanošenjaškropiva, 5 metara sa diznama koje osiguravaju 90%-tno smanjenje zanošenjaškropiva) kod primjene u kukuruzu, duhanu, uljanoj repici, krumpiru, rajčici i pamuku; 5 metara (1 metar sa diznama koje osiguravaju 90%-tno smanjenje zanošenjaškropiva) kod primjene u artičokama, luku, krastavcima, patlidžanu, mrkvi, celeru, jagodama, pšenici, ječmu i cvijeću. SPe 8: Opasno za pčele. Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova. Odstraniti korove prije cvatnje. SPo: Obavezno je nošenje zaštitne odjeće, zaštitnih rukavica ištitnika za lice ili zaštitnih naočala koje dobro prianjaju kod pripreme škropiva i rukovanja nerazrijeđenim sredstvom.
Odgovarajuće H oznake: 226 Zapaljiva tekućina i para 301 Otrovno ako se proguta; 302 Štetno ako se proguta; 304 Može bit smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav; 312 Štetno u dodiru s kožom; 314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka; 315 Nadražuje kožu; 317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži; 318 Uzrokuje teške ozljede oka; 331 Otrovno ako se udiše; 332 Štetno ako se udiše; 335 Može nadražiti dišni sustav; 336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu; 400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš; 410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; 411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; 412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
DELTAMETRIN mogući štetni učinci: Otrovan za pčele; vrlo toksičan za mačke; toksičan za ribe, također i za vodene biljojede kukce, što uzrokuje porast pojave algi; vrlo otrovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; kod ljudi: može biti smrtnonosan ako se proguta i une u dišni sustav; može uzrokovati ataksiju, konvulzije koje dovode do fibrilacije mišića i paralize, dermatitisa, edema, proljeva, disneole, glavobolje, indukcije jetrenih mikrosomalnih enzima, razdražljivost, periferni vaskularni kolaps, rinoreju, povećanje alkalne fosfataze u serumu, tinitus, podrhtavanje, povraćanje i smrt zbog kolapsa dišnog sustava; uzrokuje teške ozljede oka; može izazvati pospanost ili vrtoglavicu; moguće alergijske reakcije: anafilaksija, bronhospazam, eozinofilija, povišena temperatura, preosjetljiva upala pluća, bljedilo, pollinoza, znojenje, naglo oticanje lica, očnih kapaka, usnica i sluznica te tahikardija.
 
PROCLAIM aktivna tvar EMAMEKTIN BENZOAT. pripada skupini avermektina koji su izolirani iz zemljišne bakterije Streptomyces avermetilis. EU studeni 2023.: Emamektin odobren 01.05.2014.-30.11.2024. Emamektin benzoat nije na popisu. ECHA: Emamektin benzoat nije odobren
Hrvatska FIS studeni 2023./MIZ (kolovoz 2022.): Proclaim nije odobren
EMAMEKTIN BENZOAT moguće nuspojave: Visoko otrovan za pčele, riba, akvatične organizme, ptice; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; kod ljudi: štetan u slučaju udisanja, gutanja ili apsorpcije kroz kožu: može izazvati oštećenje organa; nedostatak koordinacije; mišićno trzanje; povraćanje; poteškoće sa disanjem, te plućni edem; ozbiljno nadraživanje oka i alergije kože; nesvjesticu. 
 
PYRINEX 48EC, PYRINEX 250 SC, aktivna tvar KLORPIRIFOS. Organofosfat. EU/ECHA studeni 2023.: Klorpirifos nije odobren
Hrvatska FIS studeni 2023./MIZ (kolovoz 2022): Pyrinex 48EC, Pyrinex 250 SC nisu odobreni
KLORPIRIFOS mogući štetni učinci: vrlo otrovan za pčele, ptice, ribe, vodene organizme; umjereno otrovan za gliste, alge i vodene biljke; kod ljudi može uzrokovati mučninu, vrtoglavicu, zbunjenost i paralizu dišnog sustava i smrt; uzrokuje neurorazvojna oštećenja kod djece; može biti štetan za majku i fetus tijekom trudnoće; može uzrokovati akutnu paralizu i slabost, također poteškoće sa disanjem, depresiju i dvostruko viđenje kod ljudi, mačaka i pasa; prekomjerna ekspozicija može uzrokovati slabost, ataksiju (nekoordinirani pokreti), proprioceptivne poremećaje (poremećena svijest o položaju i pokretima), osobito stražnjih nogu kod životinja i paralizu, uključujući pse i mačke. 
 
PYXAL aktivna tvar PIRIPROKSIFEN Regulator rasta insekata (Ometač) (IGR). EU studeni 2023.: Piriproksifen odobren 01.08.2020.-31.07.2035. ECHA: Piriproksifen odobren PT18 01.02.2015.-31.01.2025.
Hrvatska FIS studeni 2023./MIZ (kolovoz 2022.): Pyxal nije odobren
PIRIPROKSIFEN mogući štetni učinci:: vrlo toksičan za ribe i za vodene beskralježnjake;; vrlo otrovan za vodeni život s dugotrajnim učincima; donekle otrovan za pćele, gliste i za ptice; kod ljudi: mogući ometač endokrinog sustava; može narušavati plodnost kod muškaraca; možda toksičan za jetra i krv; vrlo otrovan ako se proguta ili u kontaktu sa kožom; izaziva iritaciju očiju. 
 
* QUICK BAYT aktivna tvar IMIDAKLOPRID. Neonikotinoid. EU studeni 2023: Imidakloprid nije odobren. ECHA: Imidakloprid odobren, PT18, 01.07.2013.-.30.12.2025. (obnova u tijeku), i TRICOSENE. Kemijski spoj - muscalure, Z-9-tricosene, cis-tricos-9-ene, muscamone. Feromon izoliran iz kućne muhe (Musca domestica) EU: Tricosene nije odobren. ECHA: Tricosene odobren, PT19, repelenti i atraktanti, 01.10.2014.-30.09.2024.
Hrvatska FIS studeni 2023.: Quick Bayt nije odobren MIZ (kolovoz 2022.): (932) Quick Bayt (aktivna tvar imidakloprid) odobren 10.08.2009.god.
Quick Bayt sigurnosno-tehnički list 2017.: Upozorenja: H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. EUH401 Da bi se izbjegli rizici na zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu. Odgovarajuće H oznake: 302 Štetno ako se proguta; 317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži; 400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš; 410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; EUH401 Da bi se izbjegli rizici na zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.
IMIDAKLOPRID moguće štetne nuspojave: - vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi; može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; vrlo otrovan za pčele, ptice; otrovno za ribe, gliste, sisavce; dugoročno štetan u tlu; kod ljudi: štetan ako se proguta; može uzrokovati toksičnost za reproduktivne organe; mogući faktor u poremečaju autističnog spektra.
TRICOSENE mogući štetni učinci: -vrlo otrovan za vodene beskralježnace; kod ljudi: izravan kontakt može biti štetan za kožu i oči; može uzrokovati poteškoće sa disanjem.
 
* REVIVE II aktivna tvar EMAMEKTIN BENZOAT. pripada skupini avermektina koji su izolirani iz zemljišne bakterije Streptomyces avermetilis. EU studeni 2023.: Emamektin odobren 01.05.2014.-30.11.2024. Emamektin benzoat nije na popisu. ECHA: Emamektin benzoat nije odobren
Hrvatska FIS studeni 2023.: 1202 Revive II odobren 19.03.2019.-30.04.2025.  MIZ: Revive II nije odobren 
Revive II upozorenja (iz etikete): H302 Štetno ako se proguta; H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka; H371 Može uzrokovati oštećenje organa (živčani sustav) H372 Uzrokuje oštećenje organa (živčani sustav) tijekom produljneje ili ponavljane izloženosti; H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
SP1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda. Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta.
SPe1 Zbog zaštite organizama u tlu potrebno je sakupati lišće koje je palo na tlo nakon primjene na divljem kestenu.
SPe8 Opasno za pčele. Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati divlji kesten za vrijeme cvatnje i u razdoblju stvaranja eksudata.
EMAMEKTIN BENZOAT moguće nuspojave: Visoko otrovan za pčele, riba, akvatične organizme, ptice; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; kod ljudi: štetan u slučaju udisanja, gutanja ili apsorpcije kroz kožu: može izazvati oštećenje organa; nedostatak koordinacije; mišićno trzanje; povraćanje; poteškoće sa disanjem, te plućni edem; ozbiljno nadraživanje oka i alergije kože; nesvjesticu. 
 
ROGOR 40 aktivna tvar DIMETOAT. Organofosfat. EU/ECHA studeni 2023.: Dimetoat nije odobren
Hrvatska FIS studeni 2023./MIZ (kolovoz 2022.): Rogor 40 nije odobren
DIMETOAT, mogući štetni učinci: vrlo otrovan za pčele i vodene organizme; eventualno toksičan za biljni i životinjski svijet, uključujući ptice i stoku: mogući ometač endokrinog sustava; kod ljudi može gutanjem, inhalacijom ili prekomjernim kontaktom sa kožom uzrokovati poteškoće sa disanjem, glavobolju, vrtoglavicu, umor, nerazgovijetan govor, zamagljen vid, nedostatak koordinacije, znojenje, ubrzane ili usporene otkucaje srca, konvulzije, inkontinenciju i u ekstremnim slučajevima nesvjesticu i smrt; ako se proguta, također može uzrokovati povraćanje, proljev, bol u trbuhu, fekalnu inkontinenciju; dugotrajna izloženost može dovesti do oštećenja pamćenja, depresije, razdražljivosti, zbunjenosti i nesanice; mogući ljudski karcinogen (USEPA).
 
* ROTOR SUPER.aktivna tvar DELTAMETRIN. Sintetički piretroid. EU studeni 2023.: Deltametrin odobren: 01.11.2003.-15.08.2026. ECHA: Deltametrin odobren, PT18, 01.10.2013.-30.03.2026.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (999) Rotor Super odobren 10 08 2016.-31.10.2028. MIZ (kolovoz 2022.): Rotor Super nije odobren
Rotor Super Sigurnosno-tehnički list (2016), Oznake i Upozorenja:  H226 Zapaljiva tekućina i para; H302 Štetno ako se proguta; H304 Može bit smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav; H315 Nadražuje kožu; H318 Uzrokuje teške ozljede oka; H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu; H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima
Oznake obavijesti: P102 Čuvati izvan dohvata djece. P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih
plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P280 Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odijelo, zaštitu za oči, zaštitu za lice. P302+P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode. P304+P340 AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P308+P311 U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. P331 NE izazivati povraćanje. P405 Skladištiti pod ključem. P501 Odložiti sadržaj i spremnik u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpad.
Dodatni podaci o opasnostima: EUH401 : Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu. SP 1: Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. strojeve za primjenu pesticida ne čistiti u blizini površinskih voda. Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta. SPa 1: Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži deltametrin više od maksimalno dopuštenih broja primjena za određenu kulturu kako je navedeno u uputi za uporabu. SPe 3: Zbog zaštite vodenih organizama treba poštivati zone sigurnosti do vodene površine kako je navedeno u mjerama zaštite okoliša. SPe 3: Zbog zaštite neciljanih člankonožaca treba poštivati zone sigurnosti do nepoljoprivredne površine od 40 metara kod primjene u jezgričavom i orašastom voću (30 metara s diznama koje osiguravaju 50% i 75% smanjenje zanošenja i 20 metara s diznama koje osiguravaju 90% smanjenje zanošenja); 40 metara kod primjene u koštičavom voću, maslinama i agrumima (30 metara s diznama koje osiguravaju 50% smanjenje zanošenja, 20 metara s diznama koje osiguravaju 75% smanjenje zanošenja i 15 metara s diznama koje osiguravaju 90% smanjenje zanošenja); 20 metara kod primjene u kukuruzu, duhanu, krumpiru, rajčici, paprici, patlidžanu,
vinovoj lozi i ukrasnom bilju (15 metara s diznama koje osiguravaju 50% smanjenje zanošenja, 10 metara s diznama koje osiguravaju 75% smanjenje zanošenja i 5 metara s diznama koje osiguravaju 90% smanjenje zanošenja); 15 metara kod primjene u pamuku (10 metara s diznama koje osiguravaju 50% i 75% smanjenje zanošenja, 5 metara s diznama koje osiguravaju 90% smanjenje zanošenja); 5 metara kod primjene u artičokama, luku, češnjaku, poriluku, krastavcima, krastavcima za preradu (kornišon) dinji, zelenoj salati, lubenicama, tikvicama, jagodama, cvjetači, kupusu (osim kineskog), brokuli, grahu, bobu, slanutku, leći, grašku, peršinu za list, celeru listašu, rikoli, blitvi, cikli, pšenici, ječmu, zobi i raži (1 metar s diznama koje osiguravaju 90% smanjenje zanošenja).
SPe 8: Opasno za pčele. Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova. Odstraniti korove prije cvatnje. Skloniti ili pokriti košnicu tijekom primjene najmanje 1 dan nakon primjene ili udaljiti košnicu najmanje 3 km od mjesta primjene. SPo: Obavezno je nošenje zaštitne odjeće, zaštitnih rukavica i štitnika za lice ili naočala koje dobro prianjaju kod pripreme škropiva i rukovanja nerazrijeđenim sredstvom. SPo: Obavezno je nošenje zaštitne odjeće i zaštitnih rukavica kod
primjene i rukovanja razrijeđenim sredstvom i škropivom.
SPo: Ulazak na tretiranu površinu dozvoljen je tek nakon sušenja škropiva.
Odjeljak 16, Ostale informacije, 16.5, Odgovarajuće H oznakeH226 Zapaljiva tekućina i para. H301 Otrovno ako se proguta. H302 Štetno ako se proguta. H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav. H315 Nadražuje kožu. H318 Uzrokuje teške ozljede oka. H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka. H331 Otrovno ako se udiše. H332 Štetno ako se udiše. H335
Može nadražiti dišni sustav
. H336
Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.(Iz etikete) OGRANIČENJA:Kod primjene sredstva ROTOR SUPER u vinovoj lozi lišće sene smijekoristiti za prehranu. Nakon primjene sredstva u pšenici, ječmu, raži i zobi dobivena slama sene smijekoristiti kao hrana (ili stelja) za životinje. Tretiranje sene smije provoditi po vjetrovitom vremenu.PRIMJENA IZ ZRAKA NIJE DOPUŠTENA.
MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA: Kod primjene sredstva ROTOR SUPER moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo ROTOR SUPER ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Zabranjena je primjena na nagnutim površinama sklonim eroziji zbog odnošenja i nakupljanja ostataka u nižim etažama i mogućeg onečišćenja površinski voda u podnožju padine. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode – mjereći od ruba obale...
DELTAMETRIN mogući štetni učinci: - otrovan za pčele; vrlo toksičan za mačke; toksičan za ribe, također i za vodene biljojede kukce, što uzrokuje porast pojave algi; vrlo otrovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; kod ljudi: može biti smrtnonosan ako se proguta i une u dišni sustav; može uzrokovati ataksiju, konvulzije koje dovode do fibrilacije mišića i paralize, dermatitisa, edema, proljeva, disneole, glavobolje, indukcije jetrenih mikrosomalnih enzima, razdražljivost, periferni vaskularni kolaps, rinoreju, povećanje alkalne fosfataze u serumu, tinitus, podrhtavanje, povraćanje i smrt zbog kolapsa dišnog sustava; uzrokuje teške ozljede oka; može izazvati pospanost ili vrtoglavicu; moguće alergijske reakcije: anafilaksija, bronhospazam, eozinofilija, povišena temperatura, preosjetljiva upala pluća, bljedilo, pollinoza, znojenje, naglo oticanje lica, očnih kapaka, usnica i sluznica te tahikardija.
 
* SCATTO aktivna tvar DELTAMETRIN. Sintetički piretroid. EU studeni 2023.: Deltametrin odobren: 01.11.2003.-15.08.2026. ECHA: Deltametrin odobren, PT18, 01.10.2013. - 30.03.2026.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (986) Scatto odobren 12 07 2016.-31.10.2028. MIZ (kolovoz 2022.): Scatto nije odobren
Scatto sigurnosno-tehnički list (2023): Oznake upozorenja: H226 Zapaljiva tekućina i para. H302 Štetno ako se proguta. H315 Nadražuje kožu. H318 Uzrokuje teške ozljede oka. H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
+ Odjeljak 16, Ostale informacije: H301 Otrovno ako se proguta; H312 Štetno u dodiru s kožom; H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka; H331 Otrovno ako se udiše; H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš; H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti P102 Čuvati izvan dohvata djece. P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Ne pušiti. P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/maglice/pare/aerosola. P264 Nakon uporabe temeljito oprati. P270 Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice/zaštitu sluha. P391 Sakupiti proliveno/rasuto. P405 Skladištiti pod ključem.
Dodatni podaci: SP1 Nemojte kontaminirati vodu proizvodom ili njegovom ambalažom. EUH401 Kako biste izbjegli rizike za ljude i okoliš, slijedite upute za uporabu
DELTAMETRIN mogući štetni učinci: - otrovan za pčele; vrlo toksičan za mačke; toksičan za ribe, također i za vodene biljojede kukce, što uzrokuje porast pojave algi; vrlo otrovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; kod ljudi: može biti smrtnonosan ako se proguta i une u dišni sustav; može uzrokovati ataksiju, konvulzije koje dovode do fibrilacije mišića i paralize, dermatitisa, edema, proljeva, disneole, glavobolje, indukcije jetrenih mikrosomalnih enzima, razdražljivost, periferni vaskularni kolaps, rinoreju, povećanje alkalne fosfataze u serumu, tinitus, podrhtavanje, povraćanje i smrt zbog kolapsa dišnog sustava; uzrokuje teške ozljede oka; može izazvati pospanost ili vrtoglavicu; moguće alergijske reakcije: anafilaksija, bronhospazam, eozinofilija, povišena temperatura, preosjetljiva upala pluća, bljedilo, pollinoza, znojenje, naglo oticanje lica, očnih kapaka, usnica i sluznica te tahikardija.
 
SEVIN aktivna tvar KARBARIL (CARBARYL). Pripada skupini tvari karbamata. EU,/ECHA studeni 2023.: Karbaril nije odobren
Hrvatska FIS studeni 2023./MIZ (kolovoz 2022.): Sevin nije odobren
KARBARIL mogući štetni učinci: Vrlo otrovan za pčele, ptice, ribe, vodene organizme, gliste; vrlo otrovan za sisavce, može biti smrtonosan kako za životinje tako i za ljude; mogući ljudski kancerogen; kod ljudi može uzrokovati poremečaj endokrinog sustava i inhibiciju kolinesteraze; može poremetiti plodnost i razvoj fetusa; može izazivati iritaciju, suze, i zamućen vid u očima, te iritaciju kože; može uzrokovoati znojenje, slabost mišića, mišićno trzanje, glavobolje, oštećenje pamćenja, trbušne grčeve, mučninu, povraćanje, proljev, podrhtavanja, konvulzije, cijanozu, slinjenje i iscjedak iz nosa.
 
* SUCCESS BAIT aktivna tvar SPINOSAD iz skupine naturalita, nastalih fermentacijom prirodnih zemljišnih organizama (bakterije Saccharopolyspora spinosa) EU studeni 2023.: Spinosad odobren 01.02.2007.-15.03.2025. ECHA: Spinosad odobren, PT18, 01.11.2012.-30.04.2025.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (635) Success Bait odobren 11.01.2005.-31.12.2023. MIZ (kolovoz 2022.): Success Bait nije odobren.
Success Bait sigurnosno-tehnički list (2014.): [Nema oznaka upozorenja niti obavijesti]. Dodatni podaci o opasnostima: SP1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda. Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta. EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlja ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu. EUH 208 Sadrži 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Može izazvati alergijsku reakciju.
Odjeljak 16. Ostale informacije, Odgovarajuće R i H oznakeR22 Štetno ako se proguta. R38 Nadražuje kožu. R41 Opasnost od teških ozljeda očiju. R43 U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. R50 Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi. R50/53 Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi.
H302
Štetno ako se proguta. H315 Nadražuje kožu. H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H318 Uzrokuje teške ozljede oka. H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
SPINOSAD mogući štetni učinci: Visoko otrovan za vodeni okoliš (akvatične organizme) s dugotrajnim učincima; vrlo otrovan za pćele; otrovan za ribe i gliste; kod ljudi može izazvati alergijsku reakciju te slabi nadražaj očiju.
 
* VERTIMEC 018 EC, * VERTIMEC PRO aktivna tvar ABAMEKTIN Prirodni proizvod bakterije Streptomyces avermitilis. Akaricid i insekticid, regulator rasta. EU studeni 2023.: Abamectin odobren 01.04.2023.-31.03.2038. ECHA PT18: Abamectin nije odobren (odobrenje isteklo 30.06.2023.)
Hrvatska FIS studeni 2023.: (708) Vertimec 018EC odobren 12.06.2006.-31.12.2023; (970) Vertimec Pro odobren 18.05.2016.-30.04.2029. MIZ (kolovoz 2022.): Vertimec 018EC, Vertimec Pro nisu odobreni
VERTIMEC 018EC sigurnosno-tehnički list (2018)Oznake upozorenja: H302 Štetno ako se proguta. H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka. H373 Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
Dodatni podaci o opasnostima: EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.
Oznake obavijesti:: P102 Čuvati izvan dohvata djece. Sprječavanje: P260 Ne udisati prašinu, dim, plin, maglu, pare i aerosol. P280 Nosite zaštitu za oči i zaštitu za lice. Intervencija: P314 U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet ili pomoć liječnika. P337 + P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet ili pomoć liječnika. P391 Sakupiti proliveno.
2.3 Ostale opasnosti Ova tvar/smjesa ne sadrži komponente koje se smatraju postojanim, bioakumulirajućima i toksičnima (PBT), ili jako postojanim i jako bioakumulirajućima (VPvB) na razinama od 0,1% ili više.
Odjeljak 16: ostale informacije. Cjelovit tekst H-znakova: H300 Smrtonosno ako se proguta. H302 : Štetno ako se proguta. H311 : Otrovno u dodiru s kožom. H315 : Nadražuje kožu. H330 : Smrtonosno ako se udiše. H332 : Štetno ako se udiše. H335 : Može nadražiti dišni sustav. H361d : Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete. H372 : Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. H400 : Vrlo otrovno za vodeni okoliš. H410 : Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
Iz etikete: Utjecaj na korisne organizme: Preparat je opasan za pčele i oštećuje populaciju većeg broja korisnih organizama i gujavica. Nema utjecaja na mikrobiološku aktivnost tla. Sredstvo je visoko sorptivno u tlu.
VERTIMEC PRO: (FIS) Upozorenja: H302 Štetno ako se proguta.  H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H332 : Štetno ako se udiše. H373 Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. H410 : Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. 
Dodatne oznake: SP1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Strojeve za primjenu pesticida ne čistiti u blizini površinskih voda. Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta. SPe3 Zbog zaštite neciljanih člankonožaca treba poštivati zone sigurnosti [od...] do nepoljoprivredne površine. SPe8 Opasno za pčele. Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova. Odstraniti korove prije cvatnje.
ABAMEKTIN moguće nuspojave: - visoko otrovan za pčele, akvatične organizme, ptice, ribe, gliste; vrlo otrovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; kod ljudi: vrlo toksičan ako se proguta i udiše, i kroz dodir; poremećuje plodnost kod muškaraca; može naškoditi nerođenom dijetetu; može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti; uzrokuje štetu neurološkom sustavu, npr. podrhtavanje i ataksija; uzrokuje poteškoće sa disanjem, nadraživanje oka i kože.
 
HERBICIDI (ECHA nema kôd odobrenja za herbicide)
HERBICIDI NA BAZI GLIFOSATA:
O GLIFOSATU: Na svjetskim tržištima dostupno je najmanje 750 herbicida na bazi glifosata. Jedanaest ih je zabranjeno u EU u 2016. godini među njima Roundup / Cidokor. Inače (studeni 2023.) Glifosat je odobren 16.12.2017. - 15.12.2023. (odobren i već 2001)
Glifosat, sumnja se na ove moguće štetne učinke za ljude: karcinogen; neurotoksičan; genotoksičan; doprinosi rezistenciji na antibiotik; utječe na trudnoću i plodnost i prirođene mane; ometač endokrinog sustava; oštećuje DNA, crijevne bakterije, organe uključujući jetru, bubrege i slezenu; doprinosi razvijanju Parkinsonove bolesti i autizma.
Mogući utjecaji na okoliš: oštećenje vode, riba, vodenih organizama, tla, pčela, leptira, puževa, drveća, biljaka.
Detaljnu prezentaciju dokaza o potencijalnim štetnim učincima glifosata možete pronaći u ovom linku: http://www.eco-hvar.com/hr/opasni-otrovi/171-herbicidi-na-bazi-glifosata-znanstveni-radovi,
Studeni 2023.:
BOOM EFEKT aktivna tvar GLIFOSAT Hrvatska FIS (758): odobren 01.03.2012.-01.03.2024.
CIDOKOR aktivna tvar GLIFOSAT. EU: Roundup/Cidokor nije odobren Hrvatska FIS: Cidokor nije odobren
CIDOKOR MAX aktivna tvar GLIFOSAT. Hrvatska FIS: (857) Cidokor max nije odobren
CIDOKOR PLUS aktivna tvar GLIFOSAT. Hrvatska FIS (902): Cidokor plus odobren 24.11.2015.-15.12.2023.
GLYFOS aktivna tvar GLIFOSAT. Hrvatska FIS: Glyfos nije odobren
HERKULES aktivna tvar GLIFOSAT. Hrvatska FIS (1050): odobren 22.02.2017. - 15.12.2023.
HERKULES SUPER aktivna tvar GLIFOSAT. Hrvatska FIS: Herkules Super nije odobren
HERKULES 480 SL aktivna tvar GLIFOSAT. Hrvatska FIS: Herkules 480SL nije odobren
OURAGAN SYSTEM 4 (URAGAN). aktivna tvar GLIFOSAT. Hrvatska FIS (751): odobren 24.01.2012. - 24.01.2024.
OURAGAN SYSTEM 4 (URAGAN). aktivna tvar GLIFOSAT. Hrvatska FIS (1573): odobren 24.01.2012. - 31.12.2023.
OXALIS aktivna tvar GLIFOSAT. Hrvatska FIS: Oxalis nije odobren
ROUNDUP BIACTIVE aktivna tvar GLIFOSAT. Hrvatska FIS:  (977) Roundup biactive nije odobren
ROUNDUP RAPID aktivna tvar GLIFOSAT, Hrvatska FIS (907): odobren 24.11.2015.-15.12.2023.
 
DRUGI HERBICIDI:
PENDUS 330EC aktivna tvar PENDIMETALIN. EU studeni 2023.: Pendimetalin odobren 01.09.2017.-30.11.2024.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (983) Pendus 330EC odobren 28.06.2016-01.09.2024.
PENDIMETALIN, moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo toksičan za ribe; donekle otrovan za ptice, pčele; kod ljudi: mogući karcinogen (USEPA); (Pendus) može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav. sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete; mogući ometač endokrinog sustava; toksičan za štitnjaču i jetra; može uzrokovati mučninu, povraćanje, glavobolju, vrtoglavicu; uzrokuje jako nadraživanje kože i oka; može uzrokovati nadraživanje u nosu i grlu; rizik od bioakumulacije.

FIS upozorenja za Pendus, 08.05.2023.
 
STOMP AQUA  aktivna tvar PENDIMETALIN.  EU: Pendimetalin odobren 01.09.2017.-30.11.2024.
Hrvatska FIS: (1547) Stomp Aqua odobren 27.02.2023.-30.11.2025.
PENDIMETALIN moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo toksičan za ribe; donekle otrovan za ptice, pčele; kod ljudi: mogući karcinogen (USEPA); (Pendus) može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav. sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete; mogući ometač endokrinog sustava; toksičan za štitnjaču i jetra; može uzrokovati mučninu, povraćanje, glavobolju, vrtoglavicu; uzrokuje jako nadraživanje kože i oka; može uzrokovati nadraživanje u nosu i grlu; rizik od bioakumulacije
 
TOLUREX 50SC aktivna tvar KLOROTOLURON. EU studeni 2023.: Klorotoluron odobren 01.03.2006.-15.08.2026.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (928)Tolurex 50SC dozvoljen 25.09.2015.-31.10.2028.
KLOROTOLURON moguće nuspojave: vrlo otrovan za ribe, vodene beskralješnjake i alge; vrlo otrovan za vodene organizme i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; toksičan za ptice i pčele; mogući karcinogen; sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.
 
TORNADO FORTE aktivne tvari KLOROTOLURON i DIFLUFENIKAN. EU studeni 2023.: Klorotoluron odobren 01.03.2006.-15.08.2026., Diflufenican odobren 01.01.2009.-31.12.2023.
Hrvatska FIS studeni 2023. (771): Tornado Forte odobren 03.06.2015.-31.12.2023
KLOROTOLURON moguće nuspojave: vrlo otrovan za ribe, vodene beskralješnjake i alge; vrlo otrovan za vodene organizme i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; toksičan za ptice i pčele; mogući karcinogen; sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.
DIFLUFENIKAN mogući štetni učinci: vrlo otrovan za alge i organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; donekle štetan za ribe, gliste i ptice; kod ljudi: mogući ometač reprodukcije i razvoja; uzrokuje nadraživanje oka;možda uzrokuje nadraživanje u disnom sustavu..
 
FUNGICIDI (ECHA nema kôd odobrenja za fungicide)
ACROBAT® MZ 90/600 WG aktivne tvari MANKOZEB (pripada grupi ditiokarbamata), EU/ECHA studeni 2023.: Mankozeb nije odobren
DIMETOMORF (pripada skupini tvari morfolina) EU: Dimetomorf odobren 01.10.2007.-15.02.2025.
Hrvatska FIS studeni 2023.: Acrobat® MZ 90/600 WG nije odobren
MANKOZEB moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste; kod ljudi: nadražuje oko i dišni sustav; možda uzrokuje poremećaj štitnjaće; možda uzrokuje štetne posljedice na reprodukciju i razvoj.
DIMETOMORF mogući štetni učinci: otrovan za ribe, vodeni život i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; možda je opasan za pčele zbog akumuliranja u peludu; donekle može biti opasan za bumbare i ptice; donekle toksičan za gliste; može poremetiti bakterije tla; kod ljudi: uzrokuje iritaciju dišnog sustava, očiju i kože; možda uzrokuje kromosomske aberacije; možda poremečuje plodnost i razvoj djeteta
 
ALIETTE FLASH, ALIETTE WG aktivna tvar FOSETIL-ALUMINIJ Organofosfat, EU studeni 2023.: Fosetil odobren 01.05.2007. - 15.03.2025. Fosetil-Al nije na popisu dozvoljenih sredstava.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (15) Aliette Flash odobren 27.11.2006.-31.12.2023.; Aliette WG nije odobren
FOSETIL-Al, moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste, sisavce; vrlo otrovan za vodeni okoliš; kod ljudi: Aliette uzrokuje jako nadraživanje oka; Mikal mogući uzrok raka; štetan u slučaju udisanja, može uzrokovati oštećenje pluća; uzrokuje teško oštećenje ili nadraživanje oka; nadražuje kožu.
 
ANTRACOL WG70, ANTRACOL WP70 aktivna tvar PROPINEB (pripada skupini tvari karbamata) EU studeni 2023.: Propineb nije odobren
Hvratska FIS studeni 2023.: Antracol WG70, Antracol WP70 nisu odobreni
PROPINEB, moguće nuspojave: vrlo otrovan za akvatične organizme, pčele, ptice, ribe, gliste; kod ljudi, toksičan u slučaju apsorpcije kroz kožu; može izazvati oštećenje organa, alergije na koži; nadražuje dišni sustav; mogući uzrok raka.
 
ASCRA XPRO aktivne tvari FLUOPIRAM, EU studeni 2023.: Fluopiram odobren 01.02.2014.-31.01.2024.,  PROTIOKONAZOL, EU: Protiokonazol odobren 01.08.2008.-15.08.2025.. BIKSAFEN, EU Biksafen odobren 01.10.2013.-31.05.2025.
Hrvatska FIS studeni 2023. (1111): Ascra Xpro odobren 01.12.2017.-31.07.2024.
FLUOPIRAM moguće nuspojave-visoko otrovan za ribe, akvatične organizme i alge; vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pćele, ptice i gliste; kod ljudi: sumnja na moguće uzrokovanje raka (Luna experience Luna privilege); može urokovati oštećenje neurološkog sustava i jako nadraživanje oka; narušava plodnost, možda izaziva oštećenje fetusa.
PROTIOKONAZOL mogući štetni učinci: otrovan za ribe i vodeni okoliš; toksičan za vodeni život s dugotrajnim učincima; toksičan za pčele i gliste; kod ljudi: možda poremečuje reprodukciju i razvoj djeteta; možda je endokrini disruptor; može izazivati iritaciju kože, te iritaciju dišnog sustava ako se udiše
BIKSAFEN moguće nuspojave: vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; vrlo toksičan za ribe; toksičan za ptice, gliste, alge i vodene beskralježnjake; opasan za pčele; kod ljudi, može poremetiti reprodukciju i razvoj djeteta
 
BELLIS aktivne tvarI BOSKALID, EU studeni 2023.: Boskalid odobren 01.08.2008.-15.04.2026. i PIRAKLOSTROBIN, EU: Piraklostrobin odobren 01.06.2004.-31.01.2024.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (66) Bellis odobren 04.01.2008.-31.12.2028.
BOSKALID moguće nuspojave: vrlo otrovan za vodene organizme i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; donekle otrovan za ptice, ribe, gliste; može utjecati na kapacitet za ispašu kod pčela; kod ljudi: mogući karcinogen; može poremetiti reprodukciju i razvoj djeteta.
PIRAKLOSTROBIN moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo toksičan za ribe, manje za pčele, ptice; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja, može biti smrtnonosan u slučaju gutanja; uzrokuje nadraživanje oka i kože; uzrokuje neurodegeneraciju; može uzrokovati mučninu, glavobolju, vrtoglavicu, bolove u prsima i nadraživanje pluća
 
BORDOŠKA JUHA (BORDEAUX MIXTURE), aktivne tvari: BAKROV (BAKARNI) SULFAT, i HIDRATIZIRANO VAPNO / KALCIJEV DIHIDROKSID, EU studeni 2023.: Bordeaux Mixture odobren 01.01.2019.-31.12.2025.; bakrov sulfat odobren 24.11.2006.-31.12.2025.; Kalcijev hidroksid odobren od 01.07.2015., kalcijen dihidroksid nije na popisu
Hrvatska FIS studeni 2023.: (1) Bordoška juha caffaro 20WP odobren 08.07.2004.-31.12.2023.; (85) Bordoška juha 20WP manica odobren 24.11.2006.-31.12.2023.
(FIS) Bordoška juha caffaro 20WP upozorenja: H318 Uzrokuje teške ozljede oka; H332 Štetno ako se udiše; H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš Iz etikete: H332 Šetno ako se udiše; H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži; H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.(FIS)
Bordoška juha 20WP manica upozorenja: H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka; H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
BAKROV SULFAT, moguće nuspojave: visoko toksičan za ribe, vodene beskralježnace, vodene biljke, alge, ptice, gliste; kod ljudi, toksičan u slučaju udisanja; može uzrokovati jako nadraživanje oka; mogući rizični faktor za zloćudnu oralnu submukoznu fibrozu, koja može dovesti do karcinoma pločastih stanica
KALCIJEV DIHIDROKSID, moguće nuspojave: korozivan; otrovan za vodeni život; kod ljudi, nadražuje dišni sustav; uzrokuje teško nadraživanje oka; nadražuje kožu
 
CABRIO TEAM aktivne tvari: DIMETOMORF (pripada skupini tvari morfolina) EU studeni 2023.: Dimetomorf odobren 01.10.2007.-15.02.2025. i PIRAKLOSTROBIN (carbamate ester, pripada skupini strobilurina) EU: Piraklostrobin odobren 01.06.2004.-31.01.2024.
Hrvatska FIS studeni 2023.: Cabrio Team nije odobren
DIMETOMORF mogući štetni učinci: otrovan za ribe, vodeni život i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; možda je opasan za pčele zbog akumuliranja u peludu; donekle može biti opasan za bumbare i ptice; donekle toksičan za gliste; može poremetiti bakterije tla; kod ljudi: uzrokuje iritaciju dišnog sustava, očiju i kože; možda uzrokuje kromosomske aberacije; možda poremečuje plodnost i razvoj djeteta
PIRAKLOSTROBIN moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo toksičan za ribe, manje za pčele, ptice; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja, može biti smrtnonosan u slučaju gutanja; uzrokuje nadraživanje oka i kože; uzrokuje neurodegeneraciju; može uzrokovati mučninu, glavobolju, vrtoglavicu, bolove u prsima i nadraživanje pluća. 
 
CABRIO® TOP aktivne tvari METIRAM (pripada skupini tvari karbamata), EU studeni 2023.: Metiram odobren 01.07.20016.-31.01.2024. i PIRAKLOSTROBIN (pripada skupini Strobilurina), EU: Piraklostrobin odobren 01.06 2004.-31.01.2024.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (101) Cabrio Top odobren 07.04.2011.-31.01.2024.
METIRAM, moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; toksičan za ribe, pčele, gliste; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja ili gutanja; može uzrokovati bolove u trbuhu, povraćanje i proljev; uzrokuje jako nadraživanje oka i kože; može uzrokovati anemiju; mogući uzrok raka.
PIRAKLOSTROBIN, moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo toksičan za ribe, manje za pčele, ptice; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja, može biti smrtnonosan u slučaju gutanja; uzrokuje nadraživanje oka i kože; uzrokuje neurodegeneraciju; može uzrokovati mučninu, glavobolju, vrtoglavicu, bolove u prsima i nadraživanje pluća.
 
CADILLAC 80WP aktivna tvar MANKOZEB (pripada grupi ditiokarbamata), EU studeni 2023.: Mankozeb nije odobren
Hrvatska FIS studeni 2023.: Cadillac 80Wp nije odobren od 04.07.2021.
MANKOZEB moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste; kod ljudi: nadražuje oko i dišni sustav; možda uzrokuje poremećaj štitnjaće; možda uzrokuje štetne posljedice na reprodukciju i razvoj.
 
CANTUS aktivna tvar BOSKALID (pripada skupini tvari karboksamida), EU studeni 2023.: Boskalid odobren 01.08.2008.-15.04.2026.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (110) Cantus odobren 09.12.2004.-31.12.2028.
BOSKALID moguće nuspojave: vrlo otrovan za vodene organizme i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; donekle otrovan za ptice, ribe, gliste; može utjecati na kapacitet za ispašu kod pčela; kod ljudi: mogući karcinogen; može poremetiti reprodukciju i razvoj djeteta.
 
CHAMPION, CHAMPION FLOW SC, CHAMPION WG 50, fungicidi na bazi BAKRA, EU studeni 2023.: Spojevi bakra odobreni 01.01.2019.-31.12.2025.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (122) Champion WG 50 odobren 21.01.2008.-31.12.2023. Champion, (121) Champion Flow SC  nisu odobreni;
Champion WG 50 upozorenja (iz etikete): Štetno ako se proguta. Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima..
BAKAR, SPOJEVI BAKRA moguće nuspojave: vrlo otrovan za ribe, pćele, ptice, gliste; otrovan za sisavce, vodene beskralježnace, vodene biljke te organizme koji žive u sedimentu; kod ljudi: otrovan ako se proguta, može uzrokovati jake bolove u prsima i trbuhu, mučninu, povraćanje, proljev, glavobolje, znojenje, šok, i smetnje funkcije mokračnih puteva; mogući uzročnik nagrizanja očiju i kože; mogući uzročnik problema sa reprodukcijom i razvojem; može izazivati nadraženost dišnih puteva; u visokim dozama ili kroz dogoročnu izloženost može uzrokovati anemiju i oštečenje mozga, jetra, bubrega i želuca; mogući rizični faktor za zloćudnu oralnu submukoznu fibrozu, koja može dovesti do karcinoma pločastih stanica; posebno rizičan za ljude oboljele od Wilsonove bolesti.
 
CHORUS 50 WG, CHORUS 75 WG, aktivna tvar CIPRODINIL, EU studeni 2023.: Ciprodinil odobren 01.05.2007.-15.03.2025.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (790) Chorus 50WG odobren 27.07.12.-30.04.2024.; (126) Chorus 75WG odobren 06.09.2005.-31.12.2023,
Chorus 50 WG upozorenje (FIS): H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. Iz etiketeEUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu. EUH208 Sadrži ciprodinil, dinatrijev maleat. Može izazvati alergijsku reakciju. SP 1: Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda. Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta. SPe 3: Zbog zaštite vodenih organizama treba poštivati zone sigurnosti od 20 metara do vodene površine. SPo: Obavezno je nošenje zaštitne odjeće, zaštitnih rukavica i filtarske polumaske za zaštitu od čestica kod pripreme škropiva i rukovanja nerazrijeđenim sredstvom. SPo: Obavezno je nošenje zaštitne odjeće i rukavica kod primjene i rukovanja razrijeđenim sredstvom ili škropivom.
Chorus 75 WG sigurnosno-tehnički list, upozorenja: Sredstvo se smije primijeniti najviše četiri puta godišnje u istom nasadu voćaka, a najviše dva puta godišnje u istom nasadu vinove loze. (FIS) H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. Iz etiketeEUH401 Da bi se izbjegli rizici za ljude i okoliš potrebno je pridržavati se uputa za uporabu. EUH208 - Sadrži ciprodinil. Može izazvati alergijsku reakciju. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena. Prije uporabe obavezno pročitati uputu za primjenu! Ponovna upotreba prazne ambalaže nije dozvoljena.
CIPRODINIL moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo toksičan za ribe, opasan za pčele, ptice; kod ljudi može uzrokovati probleme sa reprodukcijom i razvojom fetusa; uzrokuje nadraživanje oka i kože.
 
CHROMOSUL 80 Aktivna tvar SUMPOR, EU studeni 2023.: Sumpur odobren 01.01.2010.-31.12.2023.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (134) Chromosul 80 odobren 04.09.1997.-31.12.2028.
Proizvod, upozorenja: Na istoj površini koristi se najviše četiri puta godišnje. Treba izbjegavati primjenu u punoj cvatnji loze. Ne miješa se sa propamokarbon, kaptanomom, heptenofosom, uljnim sredstvima, bupirimatom i folpetom.
SUMPOR moguće nuspojave: Nakon udisanja može izazvati kašalj, kihanje i otežano disanje; nakon dodira s kožom uzrokuje crvenilo, svrbež i peckanje kod osjetljivih osoba; nakon dodira s očima može uzrokovati nadraživanje s boli, crvenilom i suzenjem; nakon gutanja: mučnina, povraćanje, proljev.
Sumpor sigurnosno-tehnički list (2022): Odjeljak 8,2.  Zaštita za oči i lice: Koristiti zaštitne naočale s bočnom zaštitom. Zaštita kože: zaštita ruku: Nositi odgovarajuće zaštitne rukavice. Prikladne su rukavice za zaštitu od kemikalija ispitane prema EN 374. Preporuča se zajedno s dobavljačem rukavica provjeriti otpornost na kemikalije gore navedenih zaštitnih rukavica za posebne namjene...• vrsta materijala NBR (Nitrilni kaučuk) • debljina materijala >0,11 mm • vrijeme probijanja materijala rukavica >480 minuta (stupanj permeacije: 6).. Zaštita dišnih puteva: Zaštita dišnih puteva je potrebna pri: Dizanje prašine. Filter za lebdeće čestice (EN 143). P1 (filtrira najmanje 80 % lebdećih čestica, oznaka boje: bijela). Ograničavanje i nadzor izloženosti okoliša. Držati podalje od kanalizacijskih odvoda, površinskih i podzemnih voda.
 
CUPRABLAU Z, aktivne tvari BAKAR HIDROKSID, KALCIJ KLORID, CINK SULFID  EU studeni 2023.: bakar hidroksid odobren 01.01.2019.-31.12.2025., EU: kalcij klorid nije odobrenEU: cink sulfid nije odobren.
Hrvatska FIS studeni 2023.: Cuprablau Z nije odobren od 2020.g
BAKAR, SPOJEVI BAKRA moguće nuspojave: vrlo otrovan za ribe, pćele, ptice, gliste; otrovan za sisavce, vodene beskralježnace, vodene biljke te organizme koji žive u sedimentu; kod ljudi: otrovan ako se proguta, može uzrokovati jake bolove u prsima i trbuhu, mučninu, povraćanje, proljev, glavobolje, znojenje, šok, i smetnje funkcije mokračnih puteva; mogući uzročnik nagrizanja očiju i kože; mogući uzročnik problema sa reprodukcijom i razvojem; može izazivati nadraženost dišnih puteva; u visokim dozama ili kroz dogoročnu izloženost može uzrokovati anemiju i oštečenje mozga, jetra, bubrega i želuca; mogući rizični faktor za zloćudnu oralnu submukoznu fibrozu, koja može dovesti do karcinoma pločastih stanica; posebno rizičan za ljude oboljele od Wilsonove bolesti.
CINK SULFID mogući štetni učinci: kod ljudi: otrovan ako se proguta ili udahne; izaziva iritaciju očiju; nadražuje kožu; može uzrokovati glavobolja ili mučninu
 
CUPRABLAU Z ULTRA aktivne tvari BAKAR HIDROKSID, KALCIJ KLORID + CINK SULFID (anorganski spoj)   EU studeni 2023.: Bakar hidroksid odobren 01.01.2019.-31.12.2025.  EU: Kalcij klorid nije odobren  EU: Cink sulfid nije odobren.
Hrvatska FIS studeni 2023.: Cuprablau Z Ultra nije odobren
BAKAR, SPOJEVI BAKRA moguće nuspojave: (vidjeti gore)
KALCIJ KLORID moguće nuspojave: korozivan; otrovan za vodeni život; kod ljudi, nadražuje dišni sustav; uzrokuje teško nadraživanje oka; nadražuje kožu
CINK SULFID mogući štetni učinci: kod ljudi: otrovan ako se proguta ili udahne; izaziva iritaciju očiju; nadražuje kožu; može uzrokovati glavobolja ili mučninu
 
CUPRABLAU Z 35WG aktivne tvari SPOJEVI BAKRA i BAKAR OKSIKLORID,  EU studeni 2023.: odobreni 01.01.2019.-31.12.2025.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (1219) Cuprablau Z 35WG odobren 17.04.2019.-31.12.2025.
BAKAR, SPOJEVI BAKRA, moguće nuspojave: vrlo otrovan za ribe, pćele, ptice, gliste; otrovan za sisavce, vodene beskralježnace, vodene biljke te organizme koji žive u sedimentu; kod ljudi: otrovan ako se proguta, može uzrokovati jake bolove u prsima i trbuhu, mučninu, povraćanje, proljev, glavobolje, znojenje, šok, i smetnje funkcije mokračnih puteva; mogući uzročnik nagrizanja očiju i kože; mogući uzročnik problema sa reprodukcijom i razvojem; može izazivati nadraženost dišnih puteva; u visokim dozama ili kroz dogoročnu izloženost može uzrokovati anemiju i oštečenje mozga, jetra, bubrega i želuca; mogući rizični faktor za zloćudnu oralnu submukoznu fibrozu, koja može dovesti do karcinoma pločastih stanica; posebno rizičan za ljude oboljele od Wilsonove bolesti.
CUPROCAFFARO 50 WP aktivne tvari BAKARNI SPOJEVI i BAKARNI OKSIKLORID,  EU studeni 2023.: odobreni 01.01.2019.-31.12.2025.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (162) Cuprocaffaro 50WP odobren 02.05.2005.-31.12.2028.
Upozorenja (iz etikete): OTROVNOST: Cuprocaffaro 50 WP je razvrstan u III skupinu otrova. Otrovan je za ljude, ribe i domaće životinje...FITOTOKSIČNOST: Sredstvo se smije primjenivati najviše dva puta na istoj površini ili nasadu tijekom jedne vegetacije... Treba izbjegavati primjenu u vrijeme cvatnje jer se time smanjuje plodnost.... PRIMJENA IZ ZRAKOPLOVA NIJE DOZVOLJENA.
BAKAR, SPOJEVI BAKRA, moguće nuspojave: (vidjeti gore)
 
DIFCOR® aktivna tvar DIFENOKONAZOL (pripada skupini tvari triazola) EU studeni 2023.: Difenokonazol odobren 01.01.2009.-31.12.2023.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (200) Difcor odobren 14.06.2017.-31.12.2023.
DIFENOKONAZOL, mogući štetni učinci:: vrlo toksičan za ribe; vrlo otrovan za vodene biljke i alge; otrovan za pčele(apis mellifera); donekle otrovan za sisavce i ptice; kod ljudi: mogući karcinogen; mogući poremetač endokrinog sustava; otrovan ako se proguta ili udahne; izaziva iritaciju očiju.
 
FALCON EC 460 Aktivne tvari SPIROKSAMIN (pripada skupini tvari morfolina) EU studeni 2023.: Spiroksamin odobren 01.01.2012.-31.12.2023. + TEBUKONAZOL (pripada skupini tvari triazola) EU: Tebukonazol odobren 01.09.2009.-15.08.2026., + TRIADIMENOL (pripada skupini tvari triazola) EU: Triadimenol nije odobren
Hrvatska FIS: Falcon EC 460 nije odobren
SPIROKSAMIN moguće nuspojave: vrlo otrovan za akvatične organizme; toksično za pčele; kod ljudi, štetan u slučaju gutanjem ili udisanjem; može izazvati oštećenje organa, alergije na koži; nadražuje kožu; možda izaziva oštećenje fetusa.
TEBUKONAZOL moguće nuspojave: vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pčele, ptice, gliste; kod ljudi, vrlo toksičan u slučaju gutanjem; može izazvati oštećenje fetusa; mogući uzrok raka.
TRIADIMENOL mogući štetni učinci: toksičan ua ribe, toksičan za vodeni život s dugotrajnim učincima; poremečuje reprodukciju kod nekih vrsta riba; toksićan za vodeni okoliš; može naštetiti guštericama; može uzrokovati neurološke promjene u ponašanju štakora; kod ljudi: vrlo toksičan ako se proguta; možda poremečuje plodnost; može naštetiti nerođenom djetetu; može naštetiti bebi koja se doji; uzrokojue nadraživanje oka; uzrokuje blagu iritaciju kože.
 
FALCON FORTE, aktivne tvari TEBUKONAZOL, EU studeni 2023.: Tebukonazol odobren 01.09.2009.-15.08.2026. + SPIROKSAMIN EU: Spiroksamin odobren 01.01.2012 -31.12.2023. + PROTIOKONAZOL (pripada skupini tvari triazolintiona) EU: Protiokonazol odobren 01.08.2008.-15.08.2025.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (1204) Falcon Forte odobren 20.03.2019.-31.08.2028.
TEBUKONAZOL moguće nuspojave: vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pčele, ptice, gliste; kod ljudi, vrlo toksičan u slučaju gutanjem; može izazvati oštećenje fetusa; mogući uzrok raka
SPIROKSAMIN moguće nuspojave: vrlo otrovan za akvatične organizme; toksično za pčele; kod ljudi, štetan u slučaju gutanjem ili udisanjem; može izazvati oštećenje organa, alergije na koži; nadražuje kožu; možda izaziva oštećenje fetusa.
PROTIOKONAZOL moguće nuspojave: otrovan za ribe i vodeni okoliš; toksičan za vodeni život s dugotrajnim učincima; toksičan za pčele i gliste; kod ljudi: možda poremečuje reprodukciju i razvoj djeteta; možda je endokrini disruptor; može izazivati iritaciju kože, te iritaciju dišnog sustava ako se udiše
 
FOLIO GOLD aktivne tvari METALAKSIL (pripada skupini fenilamida) EU studeni 2023.: Metalaksil odobren 01.07.2010.-30.09.2026. i KLOROTALONIL (pripada skupini tvari kloronitrila) EU: Klorotalonil nije odobren
Hrvatska FIS studeni 2023.: Folio Gold registracija ukinuta 20/11/2019.
METALAKSIL moguće nuspojave: - otrovan za pčele, ptice, ribe, gliste; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; kod ljudi: sumnja na mogučnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete; vrlo toksičan u slučaju gutanja; može uzrokovati tešku ozlijedu oka; nadražuje kožu, štetan ako se udiše.
KLOROTALONIL mogući štetni učinci: vrlo toksičan ua ribe; toksičan za vodeni život s dugotrajnim učincima; toksičan za ptice, pčele i gliste; kod ljudi: može biti smrtnonosan ako se proguta; mogući karcinogen; možda poremečuje reprodukciju i razvoj djeteta; možda je endokrini disruptor; uzrokojue ozbiljno nadraživanje oka; može izazivati iritaciju dišnog sustava ako se udiše; može uzrokovati alergijsku reakciju kod kože. 
 
FOLPAN 80 WDG, FOLPAN 50 WP aktivna tvar FOLPET (sintetički ftalimid) EU studeni 2023.: Folpet odobren 01.10.2007.-15.02.2025.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (264) Folpan 80 WG odobren 26.01.2005.-31.07.2024.; Folpan 50 WP nije odobren
FOLPET moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; toksičan za gliste; kod sisavaca uzrokuje probleme sa razvojem; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja; vjerojatno je ljudski karcinogen; uzrokuje jako nadraživanje oka.
 
FOLPAN GOLD -fungicid -aktivne tvari METALAKSIL-M (pripada skupini fenilamida) EU studeni 2023.: Metalaksil-M odobren 01.07.2010.- 31.05.2035., i FOLPET (sintetički ftalimid) EU: Folpet odobren 01.10.2007.-15.02.2025.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (573) Folpan Gold odobren 15.10.2003.-31.12.2023.
METALAKSIL, moguće nuspojave:  otrovan za pčele, ptice, ribe, gliste; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; kod ljudi: sumnja na mogučnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete; vrlo toksičan u slučaju gutanja; može uzrokovati tešku ozlijedu oka; nadražuje kožu, štetan ako se udiše.
FOLPET moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; toksičan za gliste; kod sisavaca uzrokuje probleme sa razvojem; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja; vjerojatno je ljudski karcinogen; uzrokuje jako nadraživanje oka.
 
FUBOL GOLD -fungicid - aktivne tvari METALAKSIL-M (pripada skupini fenilamida) EU studeni 2023.: Metalaksil-M odobren 01.06.2010. -31.05.2035., i MANKOZEB (pripada grupi ditiokarbamata), EU: Mankozeb nije odobren
Hrvatska FIS studeni 2023.: Fubol Gold nije odobren
METALAKSIL moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, gliste; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; kod ljudi: (Ridomil Gold MZ pepite) sumnja na mogučnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete; vrlo toksičan u slučaju gutanja; može uzrokovati tešku ozlijedu oka; nadražuje kožu, štetan ako se udiše.
MANKOZEB moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste; kod ljudi: nadražuje oko i dišni sustav; možda uzrokuje poremećaj štitnjaće; možda uzrokuje štetne posljedice na reprodukciju i razvoj.
 
LUNA® CARE aktivne tvari FLUOPIRAM (pripada skupini piridin-etil-benzamida) EU studeni 2023.: Fluopiram odobren 01.02.2014.-31.01.2024. i FOSETIL-Al (organofosfat) EU: Fosteil odobren 01.05.2007..-15.03.2025., Fosetil-Al nije na popisu dozvoljenih sredstava.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (1289) Luna Care odobren 23.04.2020.-30.04.2024.
FLUOPIRAM, moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme i alge; vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pćele, ptice i gliste; kod ljudi može urokovati oštećenje neurološkog sustava i jako nadraživanje oka; narušava plodnost, možda izaziva oštećenje fetusa.
FOSETIL, moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste, sisavce; kod ljudi, štetan u slučaju udisanja, može uzrokovati oštećenje pluća; mogući uzrok raka; uzrokuje teško oštećenje ili nadraživanje oka; nadražuje kožu. 
 
LUNA® EXPERIENCE aktivne tvari FLUOPIRAM (pripada skupini piridin-etil-benzamida) EU studeni 2023.: Fluopiram odobren 01.02.2014.-31.01.2024. + TEBUKONAZOL (pripada skupini tvari triazola) EU: Tebukonazol odobren 01.09.2009.-15.08.2026.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (858) Luna® Experience odobren 19.01.2015.-31.08.2024.
Upozorenja (FIS): H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka, H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
FLUOPIRAM, moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme i alge; vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pćele, ptice i gliste; kod ljudi može urokovati oštećenje neurološkog sustava i jako nadraživanje oka; narušava plodnost, možda izaziva oštećenje fetusa.
TEBUKONAZOL moguće nuspojave: vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pčele, ptice, gliste; kod ljudi, vrlo toksičan u slučaju gutanjem; može izazvati oštećenje fetusa; mogući uzrok raka
 
LUNA® PRIVILEGE, aktivna tvar FLUOPIRAM (pripada skupini piridin-etil-benzamida) EU studeni 2023.: Fluopiram odobren 01.02.2014.-31.01.2024.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (859) Luna Privilege odobren 09.02.2015.-31.01.2025.
FLUOPIRAM, moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme i alge; vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pćele, ptice i gliste; kod ljudi može urokovati oštećenje neurološkog sustava i jako nadraživanje oka; narušava plodnost, možda izaziva oštećenje fetusa.
 
LUNA® SENSATION. Aktivne tvari FLUOPIRAM (pripada skupini piridin-etil-benzamida)  EU studeni 2023.: Fluopiram odobren 01.02.2014.-31.01.2024. i TRIFLOKSISTROBIN (pripada skupini tvari strobilurina) EU: Trifloksistrobin odobren 01.08.2018-31.07.2033.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (1240) Luna® Sensation odobren 09.07.2019.-31.01.2025.
Luna Sensation upozorenja (iz etikete): H302 Štetno ako se proguta. H362 Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
Ograničenja: Primjena sredstva Luna® Sensation dopuštena samo u zaštićenim prostorima. Primjena iz zraka nije dopuštena. Aktivnu tvar fluopiram je dozvoljeno primjenivati u maksimalnoj količini od 500g/ha aktivne tvari fluopiram na istoj površini u istoj kalendarskoj godini. 
FLUOPIRAM, moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme i alge; vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pćele, ptice i gliste; kod ljudi može urokovati oštećenje neurološkog sustava i jako nadraživanje oka; narušava plodnost, možda izaziva oštećenje fetusa.
TRIFLOKSISTROBIN, moguće nuspojave: vrlo otrovan za za ribe, vodene beskralješnjake i alge; vrlo otrovan za vodene organizme i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; donekle toksičan za gliste, manje za pčele; kod ljudi može izazivauzrokovati probleme sa reprodukcijom i razvojom fetusa; može izazvati alergije na koži; može uzrokovati nadraživanje oka
 
MANCOZEB BLUE 72WG aktivna tvar MANKOZEB (pripada grupi ditiokarbamata), EU: Mankozeb nije odobren
Hrvatska FIS: Mancozeb Blue 72WG nije odobren od 04/07/2021.
Mankozeb moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste; kod ljudi: nadražuje oko i dišni sustav; možda uzrokuje poremećaj štitnjaće; možda uzrokuje štetne posljedice na reprodukciju i razvoj.
 
MELODY DUO  WP 66,8, MELODY WP 66, MELODY 75 aktivne tvari PROPINEB (pripada skupini tvari karbamata) EU studeni 2023.: Propineb nije odobren i IPROVALIKARB (pripada skupini tvari benzimidamola) EU: Iprovalikarb odobren 01.04.2016.-31.03.2031.
Hrvatska FIS studeni 2023.: Melody Duo 66,B, Melody WP 66, Melody 75 nisu odobreni
PROPINEB, moguće nuspojave: vrlo otrovan za akvatične organizme, pčele, ptice, ribe, gliste; kod ljudi, toksičan u slučaju apsorpcije kroz kožu; može izazvati oštećenje organa, alergije na koži; nadražuje dišni sustav; mogući uzrok raka.
IPROVALIKARB, mogući štetni učinci: otrovan za ribe, vodeni život i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; donekle toksičan za gliste; kod ljudi: mogući karcinogen; visoko toksičan ako se proguta; uzrokuje nagrizanje kože
 
MIKAL, MIKAL FLASH. aktivne tvari FOLPET (sintetički ftalimid) EU studeni 2023.: Folpet odobren 01.10.2007.-15.02.2025. i FOSETIL-Al (organofosfat) EU: Fosetil odobren 01.05.2007.-15.03.2025. Fosetil-Al nije na popisu dozvoljenih sredstava.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (430) Mikal Flash odobren 30.11.2006.-31.12.2023., Mikal nije odobren
FOLPET moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; toksičan za gliste; kod sisavaca uzrokuje probleme sa razvojem; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja; vjerojatno je ljudski karcinogen; uzrokuje jako nadraživanje oka.
FOSETIL-ALUMINIJ, moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste, sisavce; kod ljudi, štetan u slučaju udisanja, može uzrokovati oštećenje pluća; mogući uzrok raka; uzrokuje teško oštećenje ili nadraživanje oka; nadražuje kožu. 
 
MIKAL PREMIUM F aktivne tvari FOLPET (sintetički ftalimid) EU studeni 2023.: Folpet odobren 01.10.2007.-15.02.2025. i FOSETIL-Al (organofosfat) fosetil odobren 01.05.2007.-15.03.2025, Fosetil-Al nije na popisu dozvoljenih sredstava. i IPROVALIKARB (pripada skupini tvari benzimidamola) EU: Iprovalikarb odobren 01.04.2016.-31.03.2031.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (431) Mikal Premium F odobren 29.11.2007.-31.12.2023.
FOLPET moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; toksičan za gliste; kod sisavaca uzrokuje probleme sa razvojem; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja; vjerojatno je ljudski karcinogen; uzrokuje jako nadraživanje oka.
FOSETIL-ALUMINIJ moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste, sisavce; kod ljudi, štetan u slučaju udisanja, može uzrokovati oštećenje pluća; mogući uzrok raka; uzrokuje teško oštećenje ili nadraživanje oka; nadražuje kožu.
IPROVALIKARB, mogući štetni učinci: otrovan za ribe, vodeni život i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; donekle toksičan za gliste; kod ljudi: mogući karcinogen; visoko toksičan ako se proguta; uzrokuje nagrizanje kože
 
MODRA GALICA aktivna tvar BAKROV SULFAT PENTAHIDRAT (nije na popisu EU-a) ECHA studeni 2023.: Bakrov sulfat pentahidrat odobren 01.07.2015.-30.06.2025.
Hrvatska FIS studeni 2023.: Modra Galica, Modra Galica Scarmagnan nisu odobreni.
BAKROV SULFAT PENTAHIDRAT, moguće nuspojavevisoko otrovan za akvatične organizme; vrlo otrovan za akvatične organizme s dugotrajnim učincima; uzrokuje teško oštećenje oka; toksičan ako se proguta; uzrokuje nagrizanje kože.
BAKAR, SPOJEVI BAKRA, moguće nuspojave: vrlo otrovan za ribe, pćele, ptice, gliste; otrovan za sisavce, vodene beskralježnace, vodene biljke te organizme koji žive u sedimentu; kod ljudi: otrovan ako se proguta, može uzrokovati jake bolove u prsima i trbuhu, mučninu, povraćanje, proljev, glavobolje, znojenje, šok, i smetnje funkcije mokračnih puteva; mogući uzročnik nagrizanja očiju i kože; mogući uzročnik problema sa reprodukcijom i razvojem; može izazivati nadraženost dišnih puteva; u visokim dozama ili kroz dogoročnu izloženost može uzrokovati anemiju i oštečenje mozga, jetra, bubrega i želuca; mogući rizični faktor za zloćudnu oralnu submukoznu fibrozu, koja može dovesti do karcinoma pločastih stanica; posebno rizičan za ljude oboljele od Wilsonove bolesti.
 
NATIVO 75 WG aktivne tvari TEBUKONAZOL (pripada skupini tvari triazola) EU studeni 2023.: Tebukonazol odobren 01.09.2009.-15.08.2026. i TRIFLOKSISTROBIN (pripada skupini tvari strobilurina) EU: Trifloksistrobin odobren 01.08.2018.-31.07.2033.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (450) Nativo 75WG odobren 06.03.2008.-31.12.2023.
TEBUKONAZOL, moguće nuspojave: vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pčele, ptice, gliste; kod ljudi, vrlo toksičan u slučaju gutanjem; može izazvati oštećenje fetusa; mogući uzrok raka
TRIFLOKSISTROBIN, moguće nuspojave: vrlo otrovan za za ribe, vodene beskralješnjake i alge; vrlo otrovan za vodene organizme i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; donekle toksičan za gliste, manje za pčele; kod ljudi može izazivauzrokovati probleme sa reprodukcijom i razvojom fetusa; može izazvati alergije na koži; može uzrokovati nadraživanje oka
 
NEORAM® WG fungicid na bazi bakra SPOJEVI BAKRA, EU studeni 2023.: odobreni 01.01.2019.-31.12.2025.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (452) Neoram® WG odobren 24.01.2008.-31.12.2025.
BAKAR, SPOJEVI BAKRA, moguće nuspojave: vrlo otrovan za ribe, pćele, ptice, gliste; otrovan za sisavce, vodene beskralježnace, vodene biljke te organizme koji žive u sedimentu; kod ljudi: otrovan ako se proguta, može uzrokovati jake bolove u prsima i trbuhu, mučninu, povraćanje, proljev, glavobolje, znojenje, šok, i smetnje funkcije mokračnih puteva; mogući uzročnik nagrizanja očiju i kože; mogući uzročnik problema sa reprodukcijom i razvojem; može izazivati nadraženost dišnih puteva; u visokim dozama ili kroz dogoročnu izloženost može uzrokovati anemiju i oštečenje mozga, jetra, bubrega i želuca; mogući rizični faktor za zloćudnu oralnu submukoznu fibrozu, koja može dovesti do karcinoma pločastih stanica; posebno rizičan za ljude oboljele od Wilsonove bolesti.
 
NORDOX 75 WG aktivna tvar BAKARNI OKSID, EU studeni 2023.: Odobren 01.01.2019.-31.12.2025.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (458) Nordox 75 WG odobren 24.01.2002.-31.12.2023.
Iz etikete: Sredstvo je štetno za ljude, otrovno za domaće životinje, vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. UPOZORENJE: H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. P102 Čuvati izvan dohvata djece. P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P501 Odložiti sadržaj i spremnik predajom tvrtci ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada.
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu. SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda. Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta.
SPOJEVI BAKRA, mogući štetni učinci: vrlo otrovan za ribe, pćele, ptice, gliste; otrovan za sisavce, vodene beskralježnace, vodene biljke te organizme koji žive u sedimentu; kod ljudi: otrovan ako se proguta, može uzrokovati jake bolove u prsima i trbuhu, mučninu, povraćanje, proljev, glavobolje, znojenje, šok, i smetnje funkcije mokračnih puteva; mogući uzročnik nagrizanja očiju i kože; mogući uzročnik problema sa reprodukcijom i razvojem; može izazivati nadraženost dišnih puteva; u visokim dozama ili kroz dogoročnu izloženost može uzrokovati anemiju i oštečenje mozga, jetra, bubrega i želuca; mogući rizični faktor za zloćudnu oralnu submukoznu fibrozu, koja može dovesti do karcinoma pločastih stanica; posebno rizičan za ljude oboljele od Wilsonove bolesti.
 
PERGADO® D aktivne tvari MANDIPROPAMID (mandelamid) EU studeni 2023.: Mandipropamid odobren 01.08.2013.-31.12.2025. i DITIANON (pripada skupini tvari quinona) EU: Ditianon odobren 01.06.2011.-31.08.2024.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (1196) Pergado® D odobren 28.01.2019.-31.07.2024.
(FIS) Oznake i upozorenja: H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H332 Štetno ako se udiše. H351 Sumnja na moguće uzrokovanje raka. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
MANDIPROPAMID, moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; može biti štetan za ptice i gliste; može biti štetan za jetra i bubrege; uzrokuje nadraživanje oka.
DITIANON, moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme i alge; vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pćele, ptice i gliste; kod ljudi: sumnja na moguće uzrokovanje raka; može urokovati oštećenje bubrega i jetra; ako se proguta može uzrokovati mućninu, proljev i povraćanje; štetno ako se udiše; može izazvati alergijsku reakciju na koži.; može urokovati jako nadraživanje oka.
 
PERGADO® F aktivne tvari FOLPET (sintetički ftalimid) EU studeni 2023.: Folpet odobren 01.10.2007.-15.02.2025. i MANDIPROPAMID (mandelamid) EU: Mandipropamid odobren 01.08.2013.-31.12.2025.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (489) Pergado® F odobren 26.11.2007.-31.12.2023.
Pergado F: Proizvod, upozorenje: Sumnja na moguće uzrokovanje raka. Može se najviše 4 puta koristiti u vegetaciji u razmacima od 8-14 dana.
FOLPET, moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; toksičan za gliste; kod sisavaca uzrokuje probleme sa razvojem; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja; vjerojatno je ljudski karcinogen; uzrokuje jako nadraživanje oka.
MANDIPROPAMID, moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; može biti štetan za ptice i gliste; može biti štetan za jetra i bubrege; uzrokuje nadraživanje oka.
 
PERGADO® MZ Aktivne tvari MANKOZEB (pripada grupi ditiokarbamata) EU studeni 2023.: Mankozeb nije odobren i MANDIPROPAMID (mandelamid) EU: Mandipropamid odobren 01.08.2013.-31.12.2025.
Hrvatska FIS studeni 2023.: Pergado® MZ nije odobren od 04.07.2021.
[Prije zabrane: Proizvod, upozorenje: Može se koristiti najviše tri puta u vegetaciji.]
MANKOZEB, moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste; kod ljudi: nadražuje oko i dišni sustav; možda uzrokuje poremećaj štitnjaće; možda uzrokuje štetne posljedice na reprodukciju i razvoj.
MANDIPROPAMID, moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; može biti štetan za ptice i gliste; može biti štetan za jetra i bubrege; uzrokuje nadraživanje oka.
 
PICTOR aktivne tvari BOSKALID, EU studeni 2023. Boskalid odobren 01.08.2008.-15.04.2026. i DIMOKSISTROBIN, EU: Dimoksistrobin nije odobren (odobrenje isteklo 31.07.2023.).
Hrvatska FIS studeni 2023.: (494) Pictor odobren 29.12.2006.-31.12.2023 BOSKALID, moguće nuspojave: vrlo otrovan za vodene organizme i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; donekle otrovan za ptice, ribe, gliste; može utjecati na kapacitet za ispašu kod pčela; kod ljudi: mogući karcinogen; može poremetiti reprodukciju i razvoj djeteta.
DIMOKSISTROBIN, moguće nuspojave: Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima, vrlo toksičan za ribe, gliste i vodene beskralježnjake; toksičan za medonosne pčele, ptice, organizme koji žive u sedimentu, alge; kod ljudi: endokrini disruptor; sumnja na moguće uzrokovanje raka; sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete; može poremetiti reprodukciju i razvoj djeteta.
 
POLYRAM DF aktivna tvar METIRAM (pripada skupini tvari karbamata), EU studeni 2023.: Metiram odobren 01.07.20016.-31.01.2024.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (755) Polyram DF odobren 02.02.2012.-31.01.2024.
METIRAM, moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; toksičan za ribe, pčele, gliste; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja ili gutanja; može uzrokovati bolove u trbuhu, povraćanje i proljev; uzrokuje jako nadraživanje oka i kože; može uzrokovati anemiju; mogući uzrok raka.
 
PREVICUR 607SL aktivna tvar PROPAMOKARB HIDROKSID (pripada skupini tvari karbamata) EU studeni 2023.: Propamokarb odobren 01.10.2007.-15.06.2025. (Propamokarb hidroksid nije na popisu EU-a)
Hrvatska FIS studeni 2023.: Previcur 607SL nije odobren
PROPAMOKARB, moguće nuspojave: donekle toksičan za ribe i pčele; može oštetiti ptice biljojede te ptice koje se hrane kukcima;kod ljudi: vrlo otrovan ako se proguta; nadražuje kožu; možda je endokrini disruptor; možda neurotoksičan
 
PREVICUR ENERGY aktivne tvari FOSETIL-Al Organofosfat, EU studeni 2023.: Fosetil odobren 01.05.2007.-15.03.2025. (Fosetil-Al nije na popisu dozvoljenih sredstava.) i PROPAMOKARB (pripada skupini tvari karbamata) EU: Propamokarb odobren 01.10.2007.-15.06.2025.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (520) Previcur Energy odobren 23.05.2007.-31.12.2023.
FOSETIL-Al, moguće nuspojave: - otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste, sisavce; vrlo otrovan za vodeni okoliš; kod ljudi: Aliette uzrokuje jako nadraživanje oka; mogući uzrok raka; štetan u slučaju udisanja, može uzrokovati oštećenje pluća; uzrokuje teško oštećenje ili nadraživanje oka; nadražuje kožu.
PROPAMOKARB, moguće nuspojave: donekle toksičan za ribe i pčele; može oštetiti ptice biljojede te ptice koje se hrane kukcima;kod ljudi: vrlo otrovan ako se proguta; nadražuje kožu; možda je endokrini disruptor; možda neurotoksičan
 
PRIAXOR EC aktivne tvari PIRAKLOSTROBIN, EU studeni 2023.: Piraklostrobin odobren 01.06.2004.-31.01.2024. i FLUKSAPIROKSAD, EU: Fluksapiroksad odobren 01.01.2013.-31.05.2025.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (1103) Priaxor EC odobren 24.10.2017.-31.01.2024.
PIRAKLOSTROBIN, moguće nuspojavevrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo toksičan za ribe, manje za pčele, ptice; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja, može biti smrtnonosan u slučaju gutanja; uzrokuje nadraživanje oka i kože; uzrokuje neurodegeneraciju; može uzrokovati mučninu, glavobolju, vrtoglavicu, bolove u prsima i nadraživanje pluća.
FLUKSAPIROKSAD, moguće nuspojave: vrlo otrovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; otrovan za ptice, gliste, ribe, vodene beskralješnjake, vodene biljke, alge; donekle toksičan za medonosne pčele; kod ljudi: sumnja na moguće uzrokovanje raka, može poremetiti reprodukciju i razvoj djeteta, može uzrokovati nadraživanje oka
 
PROPULSE aktivne tvari FLUOPIRAM, EU studeni 2023.: Fluopiram odobren 01.02.2014.-31.01.2024. i PROTIOKONAZOL, EU: Protiokonazol odobren 01.08.2008.-15.08.2025.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (974) Propulse odobren 30.05.2016.-31.07.2024.
FLUOPIRAM, moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme i alge; vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pćele, ptice i gliste; kod ljudi može urokovati oštećenje neurološkog sustava i jako nadraživanje oka; narušava plodnost, možda izaziva oštećenje fetusa.
PROTIOKONAZOL, mogući štetni učinci: otrovan za ribe i vodeni okoliš; toksičan za vodeni život s dugotrajnim učincima; toksičan za pčele i gliste; kod ljudi: možda poremečuje reprodukciju i razvoj djeteta; možda je endokrini disruptor; može izazivati iritaciju kože, te iritaciju dišnog sustava ako se udiše
 
PYRUS® 400SC aktivna tvar PIRIMETANIL (pripada skupini anilinopirimidina) EU studeni 2023.: Pirimetanil odobren 01.05.2007.-15.03.2025.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (540) Pyrus® 400SC odobren 09.05.2007.-30.04.2024.
PIRIMETANIL, moguće nuspojave: otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; uzrokuje poremečaje endokrinog sustava kod gatalinka; može uzrokovati oštećenje jetra i bubrega kod neciljanih organizama; otrovan za gliste; kod ljudi, mogući karcinogen; vrlo toksičan u slučaju udisanja; štetan u slučaju apsorpcije kroz kožu.
 
RETENGO aktivna tvar PIRAKLOSTROBIN, EU studeni 2023.: Piraklostrobin odobren 01.06.2004.-31.01.2024.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (901) Retengo odobren 23.09.2015.-31.01.2024.
PIRAKLOSTROBIN, moguće nuspojavevrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo toksičan za ribe, manje za pčele, ptice; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja, može biti smrtnonosan u slučaju gutanja; uzrokuje nadraživanje oka i kože; uzrokuje neurodegeneraciju; može uzrokovati mučninu, glavobolju, vrtoglavicu, bolove u prsima i nadraživanje pluća.
 
RIDOMIL GOLD MZ PEPITE aktivne tvari MANKOZEB (pripada grupi ditiokarbamata) EU studeni 2023.: Mankozeb nije odobren, i METALAKSIL-M (pripada skupini fenilamida) EU: Metalaksil-M odobren 01.07.2010.-31.05.2035.
Hrvatska FIS studeni 2023.: Ridomil Gold MZ Pepite nije odobren od 04/07/2021..
MANKOZEB moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste; kod ljudi: nadražuje oko i dišni sustav; možda uzrokuje poremećaj štitnjaće; možda uzrokuje štetne posljedice na reprodukciju i razvoj.
METALAKSIL moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, gliste; kod ljudi, vrlo toksičan u slučaju gutanjem; može uzrokovati tešku ozlijedu oka; nadražuje kožu.
 
RIDOMIL GOLD MZ 68 WP aktivne tvari MANKOZEB (pripada grupi ditiokarbamata) EU studeni 2023.: Mankozeb nije odobren, i METALAKSIL-M (pripada skupini fenilamida) EU: Metalaksil-M odobren 01.07.2010.-31.05.2035.
Hrvatska FIS studeni 2023.: Ridomil Gold MZ 68 WP nije odobren
MANKOZEB moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste; kod ljudi: nadražuje oko i dišni sustav; možda uzrokuje poremećaj štitnjaće; možda uzrokuje štetne posljedice na reprodukciju i razvoj.
METALAKSIL moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, gliste; kod ljudi, vrlo toksičan u slučaju gutanjem; može uzrokovati tešku ozlijedu oka; nadražuje kožu.
 
RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP aktivne tvari METALAKSIL-M (pripada skupini fenilamida) EU studeni 2023.: Metalaksil-M odobren 01.07.2010.-31.05.2035. + SPOJEVI BAKRA i BAKAR OKSIKLORID, EU: odobren 01.01.2019.-31.12.2025.
Hrvatska FIS studeni 2023.: Ridomil Gold Plus 42,5 WP nije odobren  od 01/01/2020.
METALAKSIL moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, gliste; kod ljudi, vrlo toksičan u slučaju gutanjem; može uzrokovati tešku ozlijedu oka; nadražuje kožu.
BAKAR, SPOJEVI BAKRA, moguće nuspojave: vrlo otrovan za ribe, pćele, ptice, gliste; otrovan za sisavce, vodene beskralježnace, vodene biljke te organizme koji žive u sedimentu; kod ljudi: otrovan ako se proguta, može uzrokovati jake bolove u prsima i trbuhu, mučninu, povraćanje, proljev, glavobolje, znojenje, šok, i smetnje funkcije mokračnih puteva; mogući uzročnik nagrizanja očiju i kože; mogući uzročnik problema sa reprodukcijom i razvojem; može izazivati nadraženost dišnih puteva; u visokim dozama ili kroz dogoročnu izloženost može uzrokovati anemiju i oštečenje mozga, jetra, bubrega i želuca; mogući rizični faktor za zloćudnu oralnu submukoznu fibrozu, koja može dovesti do karcinoma pločastih stanica; posebno rizičan za ljude oboljele od Wilsonove bolesti.
 
RIDOMIL GOLD R aktivne tvari METALAKSIL-M (pripada skupini fenilamida) EU studeni 2023.: Metalaksil-M odobren 01.07.2010..-31.05.2035. + SPOJEVI BAKRA i BAKAR OKSIKLORID, EU: odobren 01.01.2019.-31.12.2025
Hrvatska FIS studeni 2023.: (1047) Ridomil Gold R odobren 11.04.2017.-30.06.2025..
METALAKSIL, moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, gliste; kod ljudi, vrlo toksičan u slučaju gutanjem; može uzrokovati tešku ozlijedu oka; nadražuje kožu.
BAKAR, SPOJEVI BAKRA, moguće nuspojave: vrlo otrovan za ribe, pćele, ptice, gliste; otrovan za sisavce, vodene beskralježnace, vodene biljke te organizme koji žive u sedimentu; kod ljudi: otrovan ako se proguta, može uzrokovati jake bolove u prsima i trbuhu, mučninu, povraćanje, proljev, glavobolje, znojenje, šok, i smetnje funkcije mokračnih puteva; mogući uzročnik nagrizanja očiju i kože; mogući uzročnik problema sa reprodukcijom i razvojem; može izazivati nadraženost dišnih puteva; u visokim dozama ili kroz dogoročnu izloženost može uzrokovati anemiju i oštečenje mozga, jetra, bubrega i želuca; mogući rizični faktor za zloćudnu oralnu submukoznu fibrozu, koja može dovesti do karcinoma pločastih stanica; posebno rizičan za ljude oboljele od Wilsonove bolesti.
 
SCALA aktivna tvar PIRIMETANIL (pripada skupini anilinopirimidina) EU studeni 2023.: Pirimetanil odobren 01.05.2007.-15.03.2025.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (1000) Scala odobren 12.09.2016.-30.04.2024.
PIRIMETANIL, moguće nuspojave: otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; uzrokuje poremečaje endokrinog sustava kod gatalinka; može uzrokovati oštećenje jetra i bubrega kod neciljanih organizama; otrovan za gliste; kod ljudi, mogući karcinogen; vrlo toksičan u slučaju udisanja; štetan u slučaju apsorpcije kroz kožu.
 
SIGNUM aktivne tvari PIRAKLOSTROBIN (carbamate ester, pripada skupini strobilurina) EU studeni 2023.: Piraklostrobin odobren 01.06.2004.-31.01.2024. i BOSKALID (pripada skupini tvari karboksamida) EU: Boskalid odobren 01.08.2008.-15.04.2026.
Hrvatska FIS studeni 2023.:  (616) Signum odobren 29.12.2006.-31.12.2028.
PIRAKLOSTROBIN, moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo toksičan za ribe, manje za pčele, ptice; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja, može biti smrtnonosan u slučaju gutanja; uzrokuje nadraživanje oka i kože; uzrokuje neurodegeneraciju; može uzrokovati mučninu, glavobolju, vrtoglavicu, bolove u prsima i nadraživanje pluća.
BOSKALID, moguće nuspojave: donekle otrovan za ptice, ribe, gliste; može utjecati na kapacitet za ispašu kod pčela; kod ljudi: mogući karcinogen; može poremetiti reprodukciju i razvoj djeteta.
 
SPIROX aktivna tvar SPIROKSAMIN EU studeni 2023.: Spiroksamin odobren 01.01.2012.-31.12.2023.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (960) Spirox odobren 04.04.2016.-31.12.2024.
SPIROKSAMIN, moguće nuspojave: vrlo otrovan za akvatične organizme; toksično za pčele; kod ljudi, štetan u slučaju gutanjem ili udisanjem; može izazvati oštećenje organa, alergije na koži; nadražuje kožu; možda izaziva oštećenje fetusa.
 
STROBY WG aktivna tvar KREZOKSIM-METIL (pripada skupini tvari Strobilurina) EU studeni 2023.: Krezoksim-metil odobren 01.01.2012.-31.12.2024.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (633) Stroby WG odobren 25.07.2011.-31.12.2025.
KREZOKSIM-METIL mogući štetni učinci: vrlo toksičan za ribe; vrlo otrovan za vodeni život s dugotrajnim učincima; donekle otrovan za sisavce, pćele (apis mellifera), gliste; kod ljudi: mogući karcinogen; izaziva iritaciju dišnog sustava, očiju i kože.
 
SULGRAN aktivna tvar SUMPOR, EU studeni 2023.: Sumpor odobren 01.01.2010.-31.12.2023.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (940) Sulgran odobren 03.02.2016.-31.12.2028.
Sulgran upozorenja (iz etikete): P102 Čuvati izvan dohvata djece. P270 Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. P501 Odložiti sadržaj i spremnik u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada. SP1: Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Strojeve za pnmJenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda. Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta. SPe3: Zbog zaštite vodenih organizama treba poštivati zone sigurnosti od 5 metara do vodene površine. Spe3: Zbog zaštite neciljanih člankonožaca treba poštivati zone sigurnosti od 5 metara do nepoljoprivredne površine kod primjene u jagodama, krastavcima, dinji, rajčici i paprici, 15 metara kod primjene u vinovoj lozi, 20 metara kod primjene u hmelju, 30 metara kod primjene u jabuci, breskvi i nektarini. SPe8: Opasno za pčele. Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova. SPo: Ulazak na tretiranu površinu dozvoljen je tek nakon sušenja škropiva. Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za upotrebu. Samo za profesionalne korisnike. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA: kod primjene sredstva SULGRAN moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo SULGRAN ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode -mjereći od ruba obale, koji za odobrene primjene iznosi najmanje 5 metara. Ne tretirati po vjetrovitom vremenu. Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (mlaznice, dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.
Sumpor sigurnosno-tehnički list (2022.) : Odjeljak 8,2.  Zaštita za oči i lice: Koristiti zaštitne naočale s bočnom zaštitom. Zaštita kože: zaštita ruku: Nositi odgovarajuće zaštitne rukavice. Prikladne su rukavice za zaštitu od kemikalija ispitane prema EN 374. Preporuča se zajedno s dobavljačem rukavica provjeriti otpornost na kemikalije gore navedenih zaštitnih rukavica za posebne namjene...• vrsta materijala NBR (Nitrilni kaučuk) • debljina materijala >0,11 mm • vrijeme probijanja materijala rukavica >480 minuta (stupanj permeacije: 6).. Zaštita dišnih puteva: Zaštita dišnih puteva je potrebna pri: Dizanje prašine. Filter za lebdeće čestice (EN 143). P1 (filtrira najmanje 80 % lebdećih čestica, oznaka boje: bijela). Ograničavanje i nadzor izloženosti okoliša. Držati podalje od kanalizacijskih odvoda, površinskih i podzemnih voda.
SUMPOR, moguće nuspojave: Nakon udisanja može izazvati kašalj, kihanje i otežano disanje; nakon dodira s kožom uzrokuje crvenilo, svrbež i peckanje kod osjetljivih osoba; nakon dodira s očima može uzrokovati nadraživanje s boli, crvenilom i suzenjem; nakon gutanja: mučnina, povraćanje, proljev.
 
SUMPOR PRAŠIVO, SUMPOR PRAŠIVO 98,5 DP aktivna tvar SUMPOR, EU studeni 2023.: Sumpor odobren 01.01.2010.-31.12.2023.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (1003) Sumpor prašivo odobren 21.09.2016.-31.12.2023.; Sumpor prašivo 98,5 DP odobren 21.02.2022.-31.12.2023.
Sumpor prašivo upozorenja (iz etikete): H317- Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H332- Štetno ako se udiše. SP1: Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Strojevi za primjenu pesticida ne čistiti u blizini površinskih voda . Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstva i cesta.
SPe 3: Zbog zaštite vodenih organizama treba poštivati zone sigurnosni od 5 metara do vodene površine. Spe3: Zbog zaštite neciljanog bilja treba poštivati zone sigurnosti od 50 metara do nepoljoprivrednie površine.
SPe 8: Opasno za pčele. Radi zaštite pčela i kukaca oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova.
SPo: Obvezno je nošenje zaštitnih rukavica u dodiru s površinama onečišćenim sredstvom.
Sumpor sigurnosno-tehnički list (2022): Odjeljak 8,2.  Zaštita za oči i lice: Koristiti zaštitne naočale s bočnom zaštitom. Zaštita kože: zaštita ruku: Nositi odgovarajuće zaštitne rukavice. Prikladne su rukavice za zaštitu od kemikalija ispitane prema EN 374. Preporuča se zajedno s dobavljačem rukavica provjeriti otpornost na kemikalije gore navedenih zaštitnih rukavica za posebne namjene...• vrsta materijala NBR (Nitrilni kaučuk) • debljina materijala >0,11 mm • vrijeme probijanja materijala rukavica >480 minuta (stupanj permeacije: 6).. Zaštita dišnih puteva: Zaštita dišnih puteva je potrebna pri: Dizanje prašine. Filter za lebdeće čestice (EN 143). P1 (filtrira najmanje 80 % lebdećih čestica, oznaka boje: bijela). Ograničavanje i nadzor izloženosti okoliša. Držati podalje od kanalizacijskih odvoda, površinskih i podzemnih voda.
SUMPOR, moguće nuspojave: Nakon udisanja može izazvati kašalj, kihanje i otežano disanje; nakon dodira s kožom uzrokuje crvenilo, svrbež i peckanje kod osjetljivih osoba; nakon dodira s očima može uzrokovati nadraživanje s boli, crvenilom i suzenjem; nakon gutanja: mučnina, povraćanje, proljev.
 
SUMPOR SC 80  aktivna tvar SUMPOR, EU studeni 2023.: Sumpor odobren 01.01.2010.-31.12.2023.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (641) Sumpor SC 80 odobren 25.05.1998.-31.12.2028.
Sumpor SC 80 upozorenja (Iz etikete): SREDSTVO JE RAZVRSTANO IZVAN SKUPINE OTROVA. Upozorenja: P280 Nositi zaštitne rukavice. EUH 208 sadrži 1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol. Može uzrokovati alergijsku reakciju. SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Stroj za primjenu pesticida ne čistiti u blizini površinskih voda. Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta. Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za upotrebu. Samo za profesionalne korisnike. Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena. Smije se primjenjivati najviše četiri puta godišnje u istom nasadu ili usjevu.
Sumpor sigurnosno-tehnički list (2022): Odjeljak 8,2.  Zaštita za oči i lice: Koristiti zaštitne naočale s bočnom zaštitom. Zaštita kože: zaštita ruku: Nositi odgovarajuće zaštitne rukavice. Prikladne su rukavice za zaštitu od kemikalija ispitane prema EN 374. Preporuča se zajedno s dobavljačem rukavica provjeriti otpornost na kemikalije gore navedenih zaštitnih rukavica za posebne namjene...• vrsta materijala NBR (Nitrilni kaučuk) • debljina materijala >0,11 mm • vrijeme probijanja materijala rukavica >480 minuta (stupanj permeacije: 6).. Zaštita dišnih puteva: Zaštita dišnih puteva je potrebna pri: Dizanje prašine. Filter za lebdeće čestice (EN 143). P1 (filtrira najmanje 80 % lebdećih čestica, oznaka boje: bijela). Ograničavanje i nadzor izloženosti okoliša. Držati podalje od kanalizacijskih odvoda, površinskih i podzemnih voda.
SUMPOR, moguće nuspojave: Nakon udisanja može izazvati kašalj, kihanje i otežano disanje; nakon dodira s kožom uzrokuje crvenilo, svrbež i peckanje kod osjetljivih osoba; nakon dodira s očima može uzrokovati nadraživanje s boli, crvenilom i suzenjem; nakon gutanja: mučnina, povraćanje, proljev.
 
SUMPOR WG 80 aktivna tvar SUMPOR, EU studeni 2023.: Sumpor odobren 01.01.2010.-31.12.2023.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (1012) Sumpor WG 80 odobren 14.10.2016.-31.12.2023.
Sumpor WG 80 Upozorenja (Iz etiketa): Ograničenja:Sredstvo se ne smije primjenjivati po vjetrovitom vremenu. Prilikom primjene sredstva potrebno je spriječiti zanošenje škropivo na susjedne kulture. Primjena iz zraka nije dopuštena. Mjere zaštite okoliša: Kod primjene sredstva SUMPOR WG 80 moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo SUMPOR WG 80 ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim,skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako nije drugim propisan veći sigurnosni razmak,radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinskih voda-mjereći od ruba obale,koji za odobrenu primjenu iznosi najmanje 1 metar. Ne tretirati po vjetrovitom vremenu. Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode,kanalizaciju,dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (mlaznice,dizne) treba prati na polju, na mjestu gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.
Sumpor sigurnosno-tehnički list (2022): Odjeljak 8,2.  Zaštita za oči i lice: Koristiti zaštitne naočale s bočnom zaštitom. Zaštita kože: zaštita ruku: Nositi odgovarajuće zaštitne rukavice. Prikladne su rukavice za zaštitu od kemikalija ispitane prema EN 374. Preporuča se zajedno s dobavljačem rukavica provjeriti otpornost na kemikalije gore navedenih zaštitnih rukavica za posebne namjene...• vrsta materijala NBR (Nitrilni kaučuk) • debljina materijala >0,11 mm • vrijeme probijanja materijala rukavica >480 minuta (stupanj permeacije: 6).. Zaštita dišnih puteva: Zaštita dišnih puteva je potrebna pri: Dizanje prašine. Filter za lebdeće čestice (EN 143). P1 (filtrira najmanje 80 % lebdećih čestica, oznaka boje: bijela). Ograničavanje i nadzor izloženosti okoliša. Držati podalje od kanalizacijskih odvoda, površinskih i podzemnih voda.
SUMPOR, moguće nuspojave: Nakon udisanja može izazvati kašalj, kihanje i otežano disanje; nakon dodira s kožom uzrokuje crvenilo, svrbež i peckanje kod osjetljivih osoba; nakon dodira s očima može uzrokovati nadraživanje s boli, crvenilom i suzenjem; nakon gutanja: mučnina, povraćanje, proljev.
 
SUMPORNO PRAŠIVO aktivna tvar SUMPOR, EU studeni 2023.: Sumpor odobren 01.01.2010.-31.12.2023
Hrvatska FIS studeni 2023.: (642) Sumporno prašivo odobren 13.12.2004.-31.12.2023
(Iz etikete): OGRANIČENJA: smije se upotrijeblti najvile četiri puta tijekom iste vegetacije. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena. OZNAKE OBAVIJESTI: S 1/2 Čuvati pod kljućem i izvan dohvata djeee - S 3 Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima - S 8 Čuvatl spremnike na suhom. S 13 Čuvati odvojeno od hrane, piće i stoćne hrane . S 20/21 Pri rukovanju ne jesti, plti niti pušiti . S 24/25 Sprijećiti dodir s kožom i očima - S 28 Nakon dodir. s kožom, isprati s dovoljno vode - S 29 Ne izlijevati u kanalizaeiju... MJERE SIGURNOSTI: Pri radu sa SUMPORNIM PRAŠlVOM potrebno je nositl prikladnu zattitnu odjecu I obuću (zaštitna kapa naocale ili štitnlk za lice, protuprašinska filtarska polumaska..
Sumpor sigurnosno-tehnički list (2022): Odjeljak 8,2.  Zaštita za oči i lice: Koristiti zaštitne naočale s bočnom zaštitom. Zaštita kože: zaštita ruku: Nositi odgovarajuće zaštitne rukavice. Prikladne su rukavice za zaštitu od kemikalija ispitane prema EN 374. Preporuča se zajedno s dobavljačem rukavica provjeriti otpornost na kemikalije gore navedenih zaštitnih rukavica za posebne namjene...• vrsta materijala NBR (Nitrilni kaučuk) • debljina materijala >0,11 mm • vrijeme probijanja materijala rukavica >480 minuta (stupanj permeacije: 6).. Zaštita dišnih puteva: Zaštita dišnih puteva je potrebna pri: Dizanje prašine. Filter za lebdeće čestice (EN 143). P1 (filtrira najmanje 80 % lebdećih čestica, oznaka boje: bijela). Ograničavanje i nadzor izloženosti okoliša. Držati podalje od kanalizacijskih odvoda, površinskih i podzemnih voda.
SUMPOR, moguće nuspojave: Nakon udisanja može izazvati kašalj, kihanje i otežano disanje; nakon dodira s kožom uzrokuje crvenilo, svrbež i peckanje kod osjetljivih osoba; nakon dodira s očima može uzrokovati nadraživanje s boli, crvenilom i suzenjem; nakon gutanja: mučnina, povraćanje, proljev.
 
SUMPOR MICRO 80 WP,  SUMPOR MOČIVI TIOSAM 80 MIKRO Hrvatska FIS studeni 2023.: nisu odobreni.
 
SWITCH 62,5 WG aktivne tvari CIPRODINIL, EU studeni 2023.: Ciprodinil odobren 01.05.2007.-15.03.2025. i FLUDIOKSONIL, EU: Fludioksonil odobren 01.11.2008 -15.06.2025.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (646) Switch 62,5WG odobren 07.02.2007.-31.10.2024.
Switch 62,5 WG Upozorenja (iz etikete): H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima...P261 Izbjegavati udisanje prašine, dima, plina, magle, para i aerosola. P280 Nositi zaštitne rukavice,
zaštitno odijelo, zaštitu za oči i
zaštitu za lice...EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu. SP1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Stroj za primjenu pesticida ne čistiti u blizini površinskih voda. Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta..
Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena.
CIPRODINIL moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo toksičan za ribe, opasan za pčele, ptice; kod ljudi može uzrokovati probleme sa reprodukcijom i razvojom fetusa; uzrokuje nadraživanje oka i kože.
FLUDIOKSONIL, moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme i alge; vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; kod ljudi: sumnja na moguće uzrokovanje raka; sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete; uzrokuje nadraživanje oka i kože.
 
TILT CB 187,5 FW aktivne tvari PROPIKONAZOL (pripada skupini tvari triazola) EU studeni 2023.: Propikonazol nije odobren+ KARBENDAZIM (pripada skupini tvari benzimidamola) EU: Karbendazim nije odobren
Hrvatska FIS studeni 2023.: Tilt CB 185,5 FW nije odobren
PROPIKONAZOL, moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe; otrovan za vodeni okoliš; kod ljudi vrlo otrovan ako se proguta ili udahne, te u kontaktu sa kožom; može izazvati nadražaj očiju i alergijsku reakciju na koži; sumnja se da je otrovan za jetra, i ometač endokrinog sustava; mogući karcinogen (US EPA)
KARBENDAZIM, moguće nuspojave: vrlo otrovan za vodene organizme i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; toksičan za gliste; donekle toksičan za pčele; kod ljudi može uzrokovati genetska oštećenja; možda izaziva poremećaj plodnosti i oštećenje fetusa.
 
TILT 250 EC aktivna tvar PROPIKONAZOL (pripada skupini tvari triazola) EU studeni 2023.:  Propikonazol nije odobren
Hrvatska FIS studeni 2023.: Tilt CB 185,5 FW nije odobren
PROPIKONAZOL, moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe; otrovan za vodeni okoliš; kod ljudi vrlo otrovan ako se proguta ili udahne, te u kontaktu sa kožom; može izazvati nadražaj očiju i alergijsku reakciju na koži; sumnja se da je otrovan za jetra, i ometač endokrinog sustava; mogući karcinogen (US EPA).
 
TOPAS 100EC aktivna tvar PENKONAZOL, (pripada skupini tvari triazola) EU studeni 2023.: Penkonazol odobren 01.01.2012.-31.12.2023.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (679) Topas 100 EC odobren 01.02.2007.-31.12.2023.
Topas 100EC upozorenja (iz etikete): UPOZORENJE H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka. H361d Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete... H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš treba se pridržavati uputa za uporabu. SP1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Stroj za primjenu pesticida ne čistiti u blizini površinskih voda. Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta...Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.
PENKONAZOL, moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge; kod ljudi, vrlo toksičan u slučaju gutanjem: nadražuje oko; možda izaziva poremećaj plodnosti i oštećenje fetusa; možda ometa rad hormonskog sustava.
 
UNIVERSALIS. aktivne tvari AZOKSISTROBIN (pripada skupini strobilurina) EU studeni 2023.: Azoksistrobin odobren 01.01.2012.-31.12.2024. i FOLPET (sintetički ftalimid) EU: Folpet odobren 01.10.2007.-15.02.2025.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (701) Universalis odobren 21.05.2007.-31.12.2023.
Universalis upozorenja (iz etikete): UPOZORENJE H302+H332 Štetno ako se proguta ili ako se udiše. H351 Sumnja na moguće uzrokovanje raka. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima...EUH066 Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu. EUH208 Sadrži 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on i folpet. Može izazvati alergijsku reakciju. SP1: Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uređaje zaprimjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda. Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta...Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.
AZOKSISTROBIN, moguće nuspojave: Vrlo otrovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; toksičan za gliste; kod sisavaca uzrokuje probleme sa razvojem; kod ljudi, štetno ako se proguta ili ako se udiše; uzrokuje jako nadraživanje oka i kože; sumnja na moguće uzrokovanje raka.
FOLPET, moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; toksičan za gliste; kod sisavaca uzrokuje probleme sa razvojem; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja; vjerojatno je ljudski karcinogen; uzrokuje jako nadraživanje oka.
 
VELUM PRIME aktivna tvar FLUOPIRAM, EU studeni 2023.: Fluopiram odobren 01.02.2014.-31.01.2024.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (945) Velum Prime odobren 04.02.2016.-31.01.2025.
FLUOPIRAM, moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme i alge; vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pćele, ptice i gliste; kod ljudi može urokovati oštećenje neurološkog sustava i jako nadraživanje oka; narušava plodnost, možda izaziva oštećenje fetusa.
 
ZATO PLUS aktivne tvari TRIFLOKSISTROBIN, EU studeni 2023.: Trifloksistrobin odobren 01.08.2018.-31.07.2033. i KAPTAN, EU: Kaptan odobren 01.10.2007.-15.11.2024.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (723) Zato Plus odobren 21.01.2008.-31.12.2023.
TRIFLOKSISTROBIN, moguće nuspojave: vrlo otrovan za za ribe, vodene beskralješnjake i alge; vrlo otrovan za vodene organizme i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; donekle toksičan za gliste, manje za pčele; kod ljudi može izazivauzrokovati probleme sa reprodukcijom i razvojom fetusa; može izazvati alergije na koži; može uzrokovati nadraživanje oka.
KAPTAN, moguće nuspojave: vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.; toksičan za ptice, gliste, alge i vodene beskralježnjake; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja; sumnja na moguće uzrokovanje raka; smatra se da je mogući endokrini disruptor; uzrokuje nadraživanje kože i oka; može izazvati alergijsku reakciju na koži.
 
LIMACIDI (MOLUSKICID) ECHA kôd odobrenja PT16, moluskicidi
 
* GARDENE aktivna tvar METALDEHID, EU studeni 2023.: Metaldehid odobren, 01.06.2011.-31.08.2026. ECHA: Metaldehid nije odobren
Hrvatska FIS studeni 2023.: (284) Gardene odobren 10.01.2006.-31.12.2023. MIZ: Gardene nije odobren
Gardene Upozorenja iz etikete: Ograničenja: Sredstvo se smije primjeniti najviše 2 puta godišnje na istoj površini ili u nasadu. U nasadima se sredstvo koristi samo kod jakih napada štetnih puževa. Tretirana se površina ne smije obrađivati najmanje 21 dan (potrebno je spriječiti unošenje mamaca u tlo). Gardene se ne smije primjenjivati na rubnom pojasu šuma, u peradarnike, na površinama dostupnim patkama, te na površinama uzgoja vinogradskog puža. Ne tretirati pred kišu. Sredstvo se ne smije ostavljati u hrpama. Spriječiti kontaminaciju krmiva i hrane. Sredstvo držati izvan dohvata male djece. Spriječiti ulazak djece i domaćih životinja na tretiranu površinu. Sakupiti rasuto sredstvo
METALDEHID, mogući štetni učinci:- vrlo otrovan za vodene organizme, sa drugotrajnim učincima; smrtnonosan za pse i mačke; kod ljudi: vrlo toksičan, može biti fatalan; ingestija, udisanje ili kontakt sa kožom može uzrokovati slinjenje, umor, trbušne bolove, mučnine, povraćanje, proljev, konvulzije, hipertermiju i komu.
 
* PUŽOCID aktivna tvar METALDEHID, EU studeni 2023.: Metaldehid odobren, 01.06.2011.-31.08.2026. ECHA: Metaldehid nije odobren
Hrvatska FIS studeni 2023.: (534) Pužocid odobren 08.12.1999.-31.12.2023. MIZ: Pužocid nije odobren
METALDEHID, mogući štetni učinci:- vrlo otrovan za vodene organizme, sa drugotrajnim učincima; smrtnonosan za pse i mačke; kod ljudi: vrlo toksičan, može biti fatalan; ingestija, udisanje ili kontakt sa kožom može uzrokovati slinjenje, umor, trbušne bolove, mučnine, povraćanje, proljev, konvulzije, hipertermiju i komu.
 
* PUŽOMOR aktivna tvar METALDEHID, EU studeni 2023.: Metaldehid odobren, 01.06.2011.-31.08.2026. ECHA: Metaldehid nije odobren
Hrvatska FIS studeni 2023.: (535) Pužomor odobren 12.01.2005.-31.12.2023. MIZ: Pužomor nije odobren
METALDEHID, mogući štetni učinci:- vrlo otrovan za vodene organizme, sa drugotrajnim učincima; smrtnonosan za pse i mačke; kod ljudi: vrlo toksičan, može biti fatalan; ingestija, udisanje ili kontakt sa kožom može uzrokovati slinjenje, umor, trbušne bolove, mučnine, povraćanje, proljev, konvulzije, hipertermiju i komu.
 
* METAREX INOV aktivna tvar METALDEHID, EU studeni 2023.: Metaldehid odobren, 01.06.2011.-31.08.2026. ECHA: Metaldehid nije odobren
Hrvatska FIS studeni 2023.: (1246) Metarex Inov odobren 08.08.2019.-31.05.2024. MIZ: Metarex Inov nije odobren
METALDEHID, mogući štetni učinci:- vrlo otrovan za vodene organizme, sa drugotrajnim učincima; smrtnonosan za pse i mačke; kod ljudi: vrlo toksičan, može biti fatalan; ingestija, udisanje ili kontakt sa kožom može uzrokovati slinjenje, umor, trbušne bolove, mučnine, povraćanje, proljev, konvulzije, hipertermiju i komu.
 
* ECOMETAL aktivna tvar METALDEHID, EU studeni 2023.: Metaldehid odobren, 01.06.2011.-31.08.2026. ECHA: Metaldehid nije odobren
Hrvatska FIS studeni 2023.: (1290) Ecometal odobren 20.04.2020.-31.05.2024. MIZ: Ecometal nije odobren
METALDEHID, mogući štetni učinci:- vrlo otrovan za vodene organizme, sa drugotrajnim učincima; smrtnonosan za pse i mačke; kod ljudi: vrlo toksičan, može biti fatalan; ingestija, udisanje ili kontakt sa kožom može uzrokovati slinjenje, umor, trbušne bolove, mučnine, povraćanje, proljev, konvulzije, hipertermiju i komu.
 
* PLANTELLA ARION+ aktivna tvar METALDEHID, EU studeni 2023.: Metaldehid odobren, 01.06.2011.-31.08.2026. ECHA: Metaldehid nije odobren
Hrvatska FIS studeni 2023.: (1340) Plantella Arion+ odobren 08.01.2021.-31.05.2024. MIZ: Plantella Arion+ nije odobren
METALDEHID, mogući štetni učinci:- vrlo otrovan za vodene organizme, sa drugotrajnim učincima; smrtnonosan za pse i mačke; kod ljudi: vrlo toksičan, može biti fatalan; ingestija, udisanje ili kontakt sa kožom može uzrokovati slinjenje, umor, trbušne bolove, mučnine, povraćanje, proljev, konvulzije, hipertermiju i komu.
 
RODENTICIDI ECHA kôd odobrenja PT14, rodenticidi
 
* ARVALIN aktivna tvar CINKOV FOSFID. EU studeni 2023.: Cinkov fosfid odobren 01.05.2011.-31.07.2024. ECHA: Cinkov fosfid nije odobren
Hrvatska FIS studeni 2023. (1296) Arvalin odobren 25.06.2020.-30.04.2025. MIZ: Arvalin nije odobren
Upozorenja iz etikete: H302 Štetno ako se proguta; H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; EUH032 U dodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovni plin; P102 Čuvati izvan dohvata djece; P264 Nakon uporabe temeljito oprati ruke vodom i sapunom; P270 Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti; P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš; P280 Nositi zaštitne rukavice; P308+P313 U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet liječnika; P391 Sakupiti rasuto; P405 Skladištiti pod ključem; P501 Odložiti sadržaj i spremnik u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada; EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš treba se pridržavati uputa za uporabu; SP 1: Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda. Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta. SPe 3: Zbog zaštite vodenih organizama treba poštivati zone sigurnosti od 10 m do vodene površine. SPe 6: Zbog zaštite ptica i divljih vrsta sisavaca treba ukloniti rasuto sredstvo. SPo: Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica kod rukovanja i postavljanja mamaca
Ograničenja: Ne koristiti u blizini zgrada za stanovanje. Ne odnositi izvan dopuštenog područja primjene i/ili nekontrolirano čuvati/koristiti u zatvorenom prostoru ili prostoru boravka ljudi i životinja. Kod primjene sredstvo ARVALIN ® ne smije doći u izravan kontakt s biljkama i biljnim proizvodima. Sredstvo je vrlo otrovno za ptice i sisavce te se mora postaviti duboko u aktivne otvore (rupe) i hodnike glodavca, uz korištenje prikladnih uređaja za doziranje (dozatora). Nakon primjene sredstva otvore je potrebno prekriti zemljom. Prilikom primjene u područjima Natura 2000 potrebno je osigurati da se značajno ne ugrožavaju ciljevi očuvanja ili zaštite navedenih područja. Sredstvo se ne smije koristiti na dokazanim mjestima odmaranja migratornih ptica. Ne preporuča se primjena sredstva na površinama gdje su nazočne predatorske vrste ptica (sove, ptice grabljivice i dr.) i sisavaca (lisica, lasica i dr.) Za vrijeme i nakon provođenja mjera suzbijanja potrebno je svakodnevno uklanjati uginule glodavce, tijekom 10 dana nakon primjene sredstva. Uginule glodavce potrebno je zbrinuti u skladu s važećim propisima. Primjena iz zraka nije dopuštena.
CINKOV FOSFID, mogući štetni učinci: - vrlo toksičan za ribe i vodeni život, za ptice i sisavce; kod ljudi: vrlo orovan, može biti smrtonosan ako se proguta; može uzrokovati probleme sa reprodukcijom i razvojom fetusa.
 
BRODILON aktivna tvar BROMADIOLON. antikoagulant - superwarfarin - antagonist 4-hidroksikumarinskih vitamina K, antikoagulantni otrov. EU studeni 2023.: Bromadiolon nije odobren. ECHA: Odobren PT14 01.07.2011.-30.06.2024.
Hrvatska FIS studeni 2023./MIZ (kolovoz 2022.): Brodilon nije odobren
BROMADIOLON, mogući štetni učinci: - vrlo toksičan za ribe i vodeni život, također za gliste; kod ljudi: može biti koban ako se proguta, udahne ili u dodiru sa kožom; može oštetiti plodnost ili nerođeno dijete; može uzrokovati oštećenje organa.
 
* PHOSTOXIN KUGLICE aktivna tvar ALUMINIJEV FOSFID. EU studeni 2023.: Aluminijev fosfid odobren 01.09.2009.-31.11.2026.; ECHA: Aluminijev fosfid odobren (PT 14)  01.09.2011.-31.07.2024.
Hrvatska FIS studeni 2023.: (491) Phostoxin kuglice odobrene 15.09.2005.-31.12.2023. MIZ: Phostoxin kuglice nisu odobrene
ALUMINIJEV FOSFID, mogući štetni učinci: Vrlo otrovno za vodeni okoliš. U dodiru s vodom oslobana zapaljive plinove koji se mogu spontano zapaliti. Smrtnonosno ako se proguta ili se udiše. Otrovno u dodiru s kožom. Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka.
 
RATIMOR aktivna tvar BRODIFAKOUM. (superwarfarin - antagonist 4-hidroksikumarinskih vitamina K, antikoagulantni otrov) EU studeni 2023.: Brodifakoum nije odobren. ECHA: odobren PT14, 01.02.2012.-30.06.2024.
Hrvatska FIS studeni 2023 /MIZ (kolovoz 2022.)  .: Ratimor nije odobren
BRODIFAKOUM, mogući štetni učinci:- vrlo toksičan za ribe i ptice; dugotrajni štetni učinci u vodenim okolišima; vrlo toksičan ako se proguta; uzrokuje krvarenje; može biti smrtonosan za ljude i životinje podjednako; može biti smrtonosan ako se udahne i kod kontakta sa kožom.
 
RATIMOR aktivna tvar BROMADIOLON. antikoagulant - superwarfarin - antagonist 4-hidroksikumarinskih vitamina K, antikoagulantni otrov. EU studeni 2023: Bromadiolon nije odobren. ECHA: Odobren PT14 01.07.2011.-30.06.2024.
Hrvatska FISstudeni 2023 /MIZ (kolovoz 2022.): Ratimor nije odobren
BROMADIOLON, mogući štetni učinci: - vrlo toksičan za ribe i vodeni život, također za gliste; kod ljudi: može biti koban ako se proguta, udahne ili u dodiru sa kožom; može oštetiti plodnost ili nerođeno dijete; može uzrokovati oštećenje organa.
 
* RATRON GL aktivna tvar CINKOV FOSFID. EU studeni 2023: Cinkov fosfid odobren 01.05.2011.-31.07.2024. ECHA: Cinkov fosfid nije odobren
Hrvatska FIS studeni 2023: (1362) Ratron GL, odobren 30.04.2021.-31.07.2025. MIZ (kolovoz 2022.)  .: Ratron GL nije odobren
RATRON® GL Upozorenja iz etikete: 9321-460/2071 Rodenticid za suzbijanje poljske voluharice, livadne voluharice, šumske voluharice i domaćeg miša...Način djelovanja: unosom u organizam..Kategorija korisnika: Za profesionalne korisnike. Dopuštena mjesta prodaje: Specijalizirane prodavaonice. Primjena iz zraka nije dopuštena. Ostala ograničenja navedena su u Uputi za upotrebu. Prodaja dopuštena samo u izvornom pakiranju. Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe. Prije upotrebe pročitati priloženu Uputu za upotrebu. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. P102 Čuvati izvan dohvata djece. P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P391 Sakupiti rasuto. P405 Skladištiti pod ključem. P501 Odložiti sadržaj i spremnik u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada. EUH032 U dodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovan plin. EUH208 Sadrži ekstrakt kardamoma. Može izazvati alergijsku reakciju. EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu. SP 1: Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda. Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodar- stava i cesta. SPe 3: Zbog zaštite vodenih organizama treba poštivati zone sigurnosti od 10 metara do vodene površine. SPe 6: Zbog zaštite ptica i divljih vrsta sisavaca treba ukloniti rasuto sredstvo SPo: Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica prilikom rukovanja i postavljenja mamaca.
CINKOV FOSFID, mogući štetni učinci: - vrlo toksičan za ribe i vodeni život, za ptice i sisavce; kod ljudi: vrlo orovan, može biti smrtonosan ako se proguta; može uzrokovati probleme sa reprodukcijom i razvojom fetusa.
 

Napomena:
Za detalje nuspojava aktivnih tvari pesticida uz stručne izvore, vidjeti: „Pesticidi, njihove moguće nuspojave i status odobrenja
Za detalje nuspojava herbicida na bazi glifosata uz stručne izvore, vidjeti: „Herbicidi na bazi glifosata, znanstveni radovi
informacije ažurirane u studenome 2023.god.
Prijevodi: Dinka Barbić, Josip Vlainić

Video sadržaj

Nalazite se ovdje: Home opasni otrovi Pesticidni proizvodi u Hrvatskoj

Eco Environment News feeds

 • Farmed kelp could produce plastic substitutes, beauty products and food supplements. Just steer clear of seaweed chocolate

  Think sun, sea, Skye – and seaweed. It’s early summer off the west coast of Scotland, and Alex Glasgow is landing a long string of orangey-black seaweed on to the barge of his water farm. It emerges on what looks like a washing line heavy with dirty rags, hoicked up from the depths. And yet, this slippery, shiny, salty substance might, just might, be going to save the planet.

  When it comes to sustainability, seaweed is about as shipshape as it gets. Minimal damage to the environment, check. No use of pesticides, check. Diversifies ocean life, check. Uses no land, check. And, in the case of Skye’s seaweed farm, spoils no one’s view, check.

  Kyla Orr and Martin Welch of KelpCrofters check the crop from their boat

  Continue reading...

 • Most comprehensive analysis ever of conflict-driven climate impacts shows emissions greater than those generated by 175 countries in a year

  The climate cost of the first two years of Russia’s war on Ukraine was greater than the annual greenhouse gas emissions generated individually by 175 countries, exacerbating the global climate emergency in addition to the mounting death toll and widespread destruction, research reveals.

  Russia’s invasion has generated at least 175m tonnes of carbon dioxide equivalent (tCO2e), amid a surge in emissions from direct warfare, landscape fires, rerouted flights, forced migration and leaks caused by military attacks on fossil fuel infrastructure – as well as the future carbon cost of reconstruction, according to the most comprehensive analysis ever of conflict-driven climate impacts.

  Continue reading...

 • Diving with marine life such as blue sharks is growing in popularity in the UK, spurred by footage of encounters on social media

  We have only been waiting in the grey Atlantic swell a few moments when the first flash of metallic blue appears in the water. A blue shark, a few miles from the coast of Penzance in Cornwall, emerges from the depths. It is time to get in the water – but part of my brain rebels.

  “It’s not what you think it will be like … not that ingrained fear that everyone has about sharks. But until you get in the water with them, that fear will remain,” the guide says to the group.

  Continue reading...

 • Bangalow Koalas and private landholders have planted more than 377,000 trees across the region

  In 2016 a friend phoned Linda Sparrow about a 400-metre stretch of koala trees on the western edge of Bangalow, a small regional town in northern New South Wales.

  The landscape in the region had long since been cut back by loggers and farmers, and there were precious few eucalyptus trees left to provide refuge for koalas looking for food or shelter.

  Continue reading...

 • Hexton, Hertfordshire: On the chalk hills in early summer, green is dominant – but only until the yellows take over

  The rain-soaked chalk hills are a celebration of green: the green of crimped agrimony leaves and glaucous sedge blades; of horsetail, hogweed and unripe wayfaring berries. Greenery everywhere, energising everything. I hear it in the whitethroat’s scratchy bursts, see it in sunlight on spent cowslips and feel it in the pull of my breath as I climb the hill. I wonder if it’s the heightened sensitivity of the human eye to green light that has brought on this verdant synaesthesia. Whatever the reason, the intensity of colour fuses and confuses my senses, making it hard to spot the green orchids I’ve come here to see.

  But as the path narrows, the abundance of orchids – all of them common twayblades (Neottia ovata) – is such that I almost tread on one. Kneeling in the grass for a closer look, I can see inflorescences rising from pairs of egg-shaped leaves, each with a slender downy stem and green flowers held aloft on short stalks. Every year I’m astonished by the huge personalities of these miniature blooms. The labellum (the lower modified petal) is deeply forked like a pair of legs, and banded with two dark green stripes that mark a nectar-bearing groove.

  Continue reading...

 • Captive breeding in Norway has built up numbers endangered by the climate crisis and golden eagles but only a more diverse population will survive in the long term

  Deep in the Norwegian mountains, amid a vast expanse of bright snow and howling winds, Toralf Mjøen throws a piece of meat into a fenced enclosure and waits for a pair of dark eyes to appear from the snowy den.

  These curious and playful arctic foxes know Mjøen well. He has been the caretaker at this breeding facility for 17 years, going up the mountain daily to feed them at their enclosures near the small village of Oppdal, about 250 miles north of Oslo.

  Continue reading...

 • Many people fear the UK’s draughty old properties are too great a challenge for the technology

  Heat pumps could be the single largest step a household can take to reduce their carbon emissions while saving money on their bills. But many in Britain fear that, even though millions of homes across Europe have benefited from the shift away from gas or oil boilers, the UK’s draughty old homes could prove too great a challenge for the technology.

  The concern is unsurprising given that the UK has some of the least energy efficient homes in Europe. A study by the smart home company tado° monitored 80,000 users across Europe to find how quickly properties lose heat when outdoor temperatures fall to zero. It found that UK homes lost on average 3C after five hours without heating, compared with just 1C in Germany and 0.9C in Norway.

  Continue reading...

 • Pennsylvania families worry about rising cases of rare cancer with well pads near homes and stalled House bills

  One evening in 2019, Janice Blanock was scrolling through Facebook when she heard a stranger mention her son in a video on her feed. Luke, an outgoing high school athlete, had died three years earlier at age 19 from Ewing’s sarcoma, a rare bone cancer.

  Blanock had come across a live stream of a community meeting to discuss rare cancers that were occurring with alarming frequency in south-western Pennsylvania, where she lives.

  Continue reading...

 • Porto Alegre’s poorest neighborhoods, often closest to rivers and with the worst infrastructure, bore brunt of crisis

  It had been raining for nearly a week when the floodwaters first reached Marcelo Moreira Ferreira’s home in Porto Alegre, the capital of Brazil’s southernmost state, Rio Grande do Sul.

  His wife and their four children left to seek shelter with relatives, but Ferreira, 51, wanted to stay: his father had built the modest one-storey structure and he had lived there his entire life.

  Continue reading...

 • Having created a watchdog for the environment, the government took its teeth out and muzzled it. Can public outrage rouse the Environment Agency to action?

  When Helen Nightingale joined the National Rivers Authority, the predecessor to the Environment Agency, in 1991, she thought of her work as a calling. She had been fascinated by nature since she was a child, when she used to poke around in the earth on her father’s allotment, looking for worms and beetles. In her job, Nightingale spent most of her time walking along the rivers in Lancashire and Merseyside, taking water samples and testing oxygen levels. She was responsible for protecting rivers, and she often learned about sewage and pesticide pollution from members of the public who called a dedicated hotline. “They’d phone you up and say, ‘There’s something wrong.’ And you would go out straight away,” she recalled. “You stood a much better chance of figuring out what was wrong if you could get there quickly.”

  Nightingale, who has a Lancastrian accent and curly blond hair, investigated pollution like a hard-nosed police detective inspecting a crime scene. She would visit dairy farms, industrial estates and sewage treatment plants, dressed in a raincoat and boots with steel toe caps, and usually started with the same question: “Can I look at your drains?” The work was demanding, and the pay, when Nightingale started, was just £9,500 a year (the UK average at the time was around £12,000), but she was proud to be protecting the environment. “It was a dream job,” she told me. “If we sat in the office, our boss would say, ‘Why are you here? Go out and look at something.’”

  Continue reading...

Novosti: Cybermed.hr

Novosti: Biologija.com

 • Doba u kojem živimo obilježeno je sve bržim promjenama koje se name?‡u morskom okolišu, a gotovo za sve odgovorni su ljudi. Obalna zona Sredozemlja, pa tako i našeg Jadranskoga mora,  mjesto je na kojemu obitava više od polovice ukupnog stanovništva Mediterana te zbog toga ovo usko područje predstavlja i jedan od najugroženijih morskih okoliša.

 • U našem dijelu svijeta, koji zovemo zapadnim i smatramo razvijenim, prije samo 50 godina nisu sve žene imale pravo glasa na izborima, nisu imale jednak pristup obrazovanju, nisu mogle voditi države i nisu imale pristup visokim pozicijama u poslovnom svijetu.

 • Gotovo svi su upoznati s činjenicom kako oceani i mora prekrivaju više od 70 % površine Zemlje. Me?‘utim, nedovoljno je prepoznato kako su oceani, mora i obalna područja esencijalni dio Zemljinih ekosustava te kako o njima ovisi cijelo čovječanstvo, bilo na obali ili u dubokoj unutrašnjosti kontinenata! Zašto?

 • Ovaj cilj održivog razvoja odnosi se na ostvarivanje održive proizvodnje i potrošnje u čemu trenutačno ne uspijevamo jer je ekološki otisak koji ostavljamo i dalje ve?‡i od resursa koje imamo na raspolaganju. Dakle, potrebno je promijeniti načine na koji proizvodimo hranu, smanjiti bacanje hrane, pove?‡ati udjele obnovljive izvore energije u ukupnoj proizvodnji energije, pravilno gospodariti otpadom tijekom čitavog njegovog životnog ciklusa kako bi, me?‘u ostalim što manje utjecali na zaga?‘enje zraka, vode i tla.

 • Razvoj industrije i infrastrukture kao temelja za pove?‡anje životnog standarda za sve ljude, uz okolišno prihvatljiva rješenja te uključivanje novih tehnologija tema je cilja održivog razvoja koji se odnosi na okolišno prihvatljivu industrijalizaciju, kvalitetnu, pouzdanu, održivu i prilagodljivu infrastrukturu, a sve uz primjenu novih tehnologija, istraživanja i inovacija.